WMO-hulpmiddelen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Officieel heet deze wet Wmo 2015) wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken en ouderen.

De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:

  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en klussenhulp.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen hier onder.

Keukentafelgesprek

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of iemand ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een 'keukentafelgesprek', u heeft hierbij recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Er wordt gesproken over:

  • Wat u zelf kunt.
  • Of en hoe uw omgeving u kan ondersteunen (mantelzorg).
  • Zorg en ondersteuning die u al ontvangt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo en kosten van hulpmiddelen

Elke gemeente hanteert een andere regeling en bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor iedereen maximaal € 19,00 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht. Dat heet Wmo-abonnementstarief. Dit betekent niet dat u altijd € 19,00 betaalt. Als u gedurende een periode bijvoorbeeld minder ondersteuning krijgt, betaalt u ook minder. Ook hoeft u geen bijdrage te betalen als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Het Wmo-abonnementstarief geldt niet voor algemene voorzieningen. Het is mogelijk dat u daar wel een eigen bijdrage voor betaalt.
Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een abonnementstarief willen en ook hoe hoog de eigen bijdrage dan moet zijn. 

U kunt kiezen tussen 'zorg in natura' en een 'Persoonsgebonden budget (Pgb)'. Bij 'zorg in natura' laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een 'PGB' ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt.

Tijdlijn