Mobiliteit (zowel lokaal als regionaal)

De Mobiliteitsvisie West Betuwe beschrijft het beleid op hoofdlijnen met betrekking tot: 1. Regionale vraagstukken (A2-A15-PHS), 2. Energieneutraal in 2030, 3. Verkeersveiligheid, 4. Mobiliteit voor iedereen en 5. Toerisme en recreatie. De te nemen maatregelen en actieprogramma's worden opgenomen in het op te stellen Mobiliteitsprogramma West Betuwe.

Bereikbaarheid en veiligheid zijn voorwaarden voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente en onze regio. De bereikbaarheid en veiligheid op zowel lokale, provinciale als op rijkswegen staan onder druk. Een gezamenlijke regionale aanpak en samenwerking met andere partners, zoals Provincie en Rijk is noodzakelijk. Immers de opgaven op gebied van veiligheid en bereikbaarheid stoppen niet bij de gemeentegranzen maar zijn zelfs regio overstijgend. Alleen samen kunnen we de problemen op dit begied het hoofd bieden. Vandaar een Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit Rivierenland.

Tijdlijn