Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

2023/IN110 Verlegging kerosineleiding Lopikerkapel Best 1 document

2023/IN109 Voor en vroegschoolse educatie onderwijsachterstandenbeleid 2 documenten

2023/IN108 IN108-Resultaten-burgerpeiling-2023 2 documenten

2023/IN107 Advies op voorgenomen fusie CBS De Lingelaar met Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB) 3 documenten

2023/IN106 Metaaldetectie 1 document

2023/IN105 Mobiliteitsagenda 2024 1 document

2023/IN104 Onderwijsvisie evaluatie 2023 en jaarplan 2024 1 document

2023/IN103 Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 3 2023 1 document

2023/IN101-Voortgang-projecten-dienstverleningsprogramma-peildatum-1-11-2023 2 documenten

2023/IN100 Stand van zaken organisatie en organisatieontwikkeling 2023 1 document

2023/IN099-jeugdhulp-op-orthopedagogische-didactische-centra 1 document

2023/IN098-kerngericht-werken 1 document

2023/IN097-Bijlage-leerplicht-jaarverslag-def 2022-2023 2 documenten

2023/IN096-Voortgang-onderzoek-implementatie-bouwvergunningtaken 2 documenten

2023/IN095 Memo Toelichting op zorgen in Meteren 2 documenten

2023/IN094-Regionaal-aanbod-Rivierenland 2 documenten

2023/IN093-Versterking-grip-P&C-cyclus-verbonden-partijen 2 documenten

2023/IN092-Microwoningen 3 documenten

2023/IN091-Provinciale-kruising-N830 2 documenten

2023/IN089-Informatie-burgerberaad 2 documenten

2023/IN088-20231009-Beantwoording-vragen-SGP-lijst-van-principeverzoeken 4 documenten

2023/IN087-Gevolgen-sluipverkeer-A2-in-West-Betuwe 3 documenten

2023/IN086-Kwartaalrapportages-verbonden-partijen-kwartaal-2-2023 1 document

2023/IN085-Jaarverslag-Klachtenafhandeling-2022 2 documenten

2023/IN084-Actuele-situatie-nieuwkomers 1 document

2023/IN083-Voorlopige-cijfers-VSV-schooljaar-2021-2022 2 documenten

2023/IN082-Uitkomst-aanbesteding-Wmo-begeleiding-en-jeugdhulp-2023 1 document

2023/IN081-Herinrichting-Heuff-terrein-in-Vuren 4 documenten

2023/IN080-Stand van zaken lokaal maatwerk-fase 2 Gastvrije Waaldijk 1 document

2023/IN079-Voorlopige aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten Blankertseweg 4 en 6 te Meteren 2 documenten

2023/IN078-Beleidsregels-Tiny-Houses-West-Betuwe-2023 2 documenten

2023/IN077 Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten 1 document

2023/IN076-Scenario's-adviescommissie-Omgevingskwaliteit 2 documenten

2023/IN075-participatiebeleid-2023 3 documenten

2023/IN074-Voortgangsrapportage-programma-Thuisvesting 2 documenten

2023/IN073-Uitvoeringsagenda-ambitieus-scenario-Cultuur-en-Kunst-2023-2024 2 documenten

2023/IN072-Conceptversie-3.0-Regiovisie-Jeugdhulp-Regio-Rivierenland 3 documenten

2023/IN071 Stand van zaken dossier golfbaan The Dutch 1 document

2023/IN070 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Plantage Noordoost 1 document

2023/IN069 Kwartaalrapportages verbonden partijen kwartaal 1 2023 1 document

2023/IN068 Raadsbrief regioarragement Gelderse Puzzel juni 2023 4 documenten

2023/IN067-Voortgang-Leijenburgplein-Heukelum 2 documenten

2023/IN066-Voortgang-ontwerpfase-Integraal-Kindcentrum-Geldermalsen 2 documenten

2023/IN065-Cultuureducatie-primair-onderwijs 1 document

2023/IN064-Voortgang-projecten-dienstverleningsprogramma 1 document

2023/IN063 Regionale-aanpak-implementatie-Wet-gemeenschappelijke-regelingen 2 documenten

2023/IN062-jaarverantwoording-kinderopvang-2022 2 documenten

2023/IN061-kerosineleiding-Rijksinpassingsplan 1 document

2023/IN060-Carpoolplaats-Enspijk 1 document

2023/IN059-Stand-van-zaken-digitaliseringsopgave-mobiliteitsdata 1 document

2023/IN058-Uitvoeringsplan-gebiedsmarketing 4 documenten

2023/IN057-Proces-kleine-windmolens 1 document

2023/IN056-Locatiekeuze-woningbouw-Hellouw 1 document

2023/IN055-Voortgang-project-Brede-school-Beesd 2 documenten

2023/IN050-Afwegingskader-kleinschalige-particuliere-woningbouwinitiatieven 2 documenten

2023/IN048-Voortgangsrapportage-Regionale-Energiestrategie-1.0-FruitDelta-Rivierenland 2 documenten

2023/IN047-Inrichting-flexibele-kern 1 document

2023/IN046-Voortgangsrapportage-programma-Thuisvesting-peildatum-31 maart-2023 1 document

2023/IN045-Tussenrapportage-opvang-nieuwkomers 1 document

2023/IN044-Beantwoording-vragen-OV-integraal-veiligheidsplan-11-april-2023-(burgemeester als bestuursorgaan) 1 document

2023/IN043-Plan-van-Aanpak-Sportgemeente-2025 2 documenten

2023/IN042-Woningbouwimpuls 1 document

2023/IN039-Dorpshuis-De-Koels-Vuren 2 documenten

2023/IN038-Hersteloperatie-kinderopvangtoeslagaffaire 1 document

2023/IN037-Resultaten brainstormsessie 25 januari 2023 met wegbeheerders in de omgeving van Waardenburg 1 document

2023/IN036-Gewijzigde-uitwerking-veerstoep-Herwijnen 1 document

2023/IN035-Voortgang-uitvoering-Inkoopstrategie-Wmo-Jeugd-2023 1 document

2023/IN034-Toekomstig-ruimtetekort-IKC-de-Plantage 1 document

2023/IN033 Kleine windturbines 5 documenten

2023/IN032 Actualisatie Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2 documenten

2023/IN031 Actief openbaar maken van de onderzoeksinformatie over de milieusituatie rondom geluidwal en golfbaan The Dutch in aanleg. 1 document

2023/IN030 Gastvrije Waaldijk en lokaal maatwerk fase 2 1 document

2023/IN029-Uitspraak- RvS-hoger-beroep-weigering-Drank-en-Horecavergunning-Club-Rodenburg 1 document

2023/IN028-Evaluatie-versterking-van-het-schoolmaatschappelijk-werk-op-het-primair-onderwijs 2 documenten

2023/IN027 Jaarplan onderwijsvisie 2023 2 documenten

2023/IN026 Plan van Aanpak Armoedebestrijding 2 documenten

2023/IN025 Update 2022 voorkomen voortijdig schoolverlaten (VSV) 2 documenten

2023/IN024-Eerste-evaluatie-Nationaal-Programma-Onderwijs-West-Betuwe 2 documenten

2023/IN023-beantwoording-artikel-50-vragen-LLB-golfbaan-Spijk 2 documenten

2023/IN022-Evaluatie-jaarwisseling-West Betuwe-2022-2023 2 documenten

2023/IN021 Aanpak evenementenvergunningen 5 documenten

2023/IN020-Woondeal-Rivierenland 4 documenten

2023/IN019-Kwartaalrapportages-verbonden-partijen-kwartaal-4-2022 1 document

2023/IN018 Beantwoording vragen LLB januari 2023 en voortgang aanleg glasvezel 3 documenten

2023/IN017 Intrekken beleidsregels energietoeslag 2023 1 document

2023/IN016 Stand van zaken diverse onderwerpen begraafplaatsen 4 documenten

2023/IN015-Stand-van-zaken-herstructurering-woonwagencentrum-De-Griend 1 document

2023/IN014 Aanpak opvang vluchtelingen 1 document

2023/IN013-positionering-financiële-administratieve-en-beheerprocessen-West-Betuwe 1 document

2023/IN012 Toekomstig ruimtetekort Kindcentrum De Plantage 1 document

2023/IN011-Gastvrije-Waaldijk 1 document

2023/IN010 Gevolgen inflatie bij projecten aan provinciale wegen 1 document

2023/IN009 Actuele stand van zaken veerdiensten 1 document

2023/IN008 Advies van de Jongerenadviesraad (JAR) over verkeersveiligheid in West Betuwe 3 documenten

2023/IN007-Inzet-papierverenigingen-Avri 3 documenten