Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

2021/IN049 Beantwoording art 50 vragen LLB reclamemast Waardenburg 1 document

2021/IN048 Resultaten akoestisch onderzoek windpark Avri in Geldermalsen 2 documenten

2021/IN046 Contact en contract Weekblad West Betuwe 1 document

2021/IN045 Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de programmabegroting 2021 2 documenten

2021/IN044 Stand van zaken aanpak harmonisatie sportbeleid 1 document

2021/IN043 Nadere uitwerking groenbeleid 1 document

2021/IN042 Beantwoording schriftelijke vragen LLB bezwaar de Einder Oscar Event 1 document

2021/IN041 Algemene verklaring van geen bedenkingen (d.d. 28-5-2019) Fruit Tech Campus 2 documenten

2021/IN040 Beantwoording schriftelijke vragen CU parkeren Vrachtwagens 1 document

2021/IN039 Beantwoording artikel 50 vragen DB aangaande zonnepark The Dutch 2 documenten

2021/IN037 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd – juridische consequenties 1 document

2021/IN038 Verkeerd gestuurde stempassen 1 document

2021/IN036 Normenkader rechtmatigheid 2020 2 documenten

2021/IN035 Beantwoording artikel 50 vragen D66 over reguliere onderzoeken 1 document

2021/IN034 Actualisering plan van aanpak De Griend Waardenburg 1 document

2021/IN033 Financiele bijdrage VirusVrij festival 1 document

2021/IN032 Vastgestelde nota Kostenverhaal 2 documenten

2021/IN031 Beantwoording schriftelijke vragen SGP LED scherm reclamemast 1 document

2021/IN030 Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021 - 2024 2 documenten

2021/IN029 rapportages verbonden partijen voor kwartaal 4 2020 1 document

2021/IN028 Update stand van zaken Slingerbos en Molenblok 1 document

2021/IN026 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd 2 documenten

2021/IN025 Integraal Uitvoeringsplan Samen Veilig Verder 2021 2 documenten

2021/IN027 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 1 document

2021/IN016 Evaluatie kerngericht werken 2020 2 documenten

2021/IN023 Regionaal plan volwasseneneducatie 2021 2 documenten

2021/IN024 Communicatieplan gemeenteraad West Betuwe 2020 - 2023 2 documenten

2021/IN022 Vervolgtraject laaggeletterdheid 2 documenten

2021/IN021 Evaluatie jaarwisseling 2020-2021 West Betuwe 4 documenten

2021/IN020 Ingekomen advies Stichting het Vergeten Kind 1 document

2021/IN019 Definitief besluit college beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN018 Beantwoording vragen fractie DB voorgenomen collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN017 Beantwoording preventie wolvenschade D66 1 document

2021/IN015 Gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 1 document

2021/IN014 Verlenging compensatieregeling maatschappelijke organisaties West Betuwe inzake COVID-19, 3e tranche 1 document

2021/IN013 Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake Sociaal Domein 1 document

2021/IN012 Zon op dak - Resultaten onderzoek kansen en belemmeringen in West Betuwe 3 documenten

2021/IN011 Kadernota Avri 2022 2 documenten

2021/IN010 Beleids- en beheerplan watergangen 1 document

2021/IN009 Gebruik bodycam door Buitengewoon opsporingsambtenaren 1 document

2021/IN008 Nota Subsidieregels gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN007 Toekomstbestendig wonen lening en de duurzaamheidslening... 2 documenten

2021/IN006 Informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen Rivierenland 2 documenten

2021/IN005 Harmonisatie Beleidsregels Leerlingenvervoer 2 documenten

2021/IN004 Instandhoudingsbijdrage peuteropvang 1 document

2021/IN003 Verlenging samenwerkingsovereenkomst Heuffterrein Vuren 2 documenten

2021/IN002 Beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende Algoritmes 2 documenten

2021/IN001 beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende afwijzing van seksuele diversiteit door scholen 2 documenten