Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

2022/IN110 Zuidwestboog Meteren 1 document

2022/IN109-verkeershinder-Waardenburg-oktober-2022 1 document

2022/IN102-uitvoering-motie-aanvalsplan-tegen-armoede 1 document

2022/IN108-voortgang-differentiatie-toeristenbelasting 1 document

2022/IN107-Gastvrije-Waaldijk-beantwoording-reacties-van-inwoners 3 documenten

2022/IN106- evaluatie-Plan-van-Aanpak-laaggeletterdheid 1 document

2022/IN105-Verlengen-project-zon-op-dak 1 document

2022/IN104-verhogen-geluidproductieplafond-knooppunt-Deil 2 documenten

2022/IN103 Jaarverslag team leerplicht 2021-2022 2 documenten

2022/IN101 Omgevingsvergunning zonneweide en svz onderzoek Chroom 6 The Dutch Spijk 1 document

2022/IN100-beantwoording-art-50-vragen-DB-jaarbericht-operationele-prestaties-brandweer-ambulancezorg-2021 1 document

2022/IN099-Kennisnemen van onderzoek Westelijke Ontsluitingsweg Tiel 1 document

2022/IN098 Stand van zaken openstaande debiteurenvorderingen 1 document

2022/IN097-voortgangsrapportage-programma-thuisvesting 1 document

2022/IN096-voortgang-aanbesteding-inkoop-Wmo-Jeugd-2023 1 document

2022/IN091 Leges onder Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouw 1 document

2022/IN094-vijf-pilotprojecten-voor-een-positief-opvoed-en-opgroeiklimaat 1 document

2022/IN093-uitgangspunten-gedefinieerd-voor-Brede-school-Beesd 1 document

2022/IN092-voortgang-ontwerpfase-IKC-Buurmalsen-Tricht 1 document

2022/IN090 Stand van zaken initiatief grootschaliger huisvesting van arbeidsmigranten 1 document

2022/IN089-kwartaalrapportages-kwartaal-2-verbonden-partijen 1 document

2022/IN088-Gastvrije-Waaldijk 10 documenten

2022/IN085 Stand van zaken lange termijn financiering en strategie Stedin en Alliander 7 documenten

2022/IN087-herinrichting-Heuffterrein-Vuren 3 documenten

2022/IN086-tussenevaluatie-beleidskader-grondgebonden-zon-en-zon-als-TOV 4 documenten

2022/IN084-kleinschalige-opvang-lokale-uitvoering-landelijke-bestuurlijke-afspraken 6 documenten

2022/IN083 voornemen tot last onder bestuursdwang waterbassins zuidbaan The Dutch 1 document

2022/IN082 Rapportage vizier discriminatiecijfers West Betuwe 2021 5 documenten

IN081 Beëindiging VAVO Geldermalsen 1 document

2022/IN080 Ondersteuning inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt 2 documenten

2022/IN079-herbestemmingen-kunstobjecten-voormalige-gemeentehuizen 2 documenten

2022/IN078-lokaal-plan-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-HGKM 5 documenten

2022/IN077 Maatschappelijke begeleiding statushouders 1 document

2022/IN073 Fonds Variks Belang 2022 2 documenten

2022/IN072 Staalslakkenproblematiek The Dutch te Spijk 1 document

2022/IN071 Monitoring Sluipverkeer Beesd - Tuil 1 document

2022/IN064 Mirt A2 Deil - Vught BOK en ROR stand van zaken mei 2022 5 documenten

2022/IN070 Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting, peildatum mei 2022 1 document

2022/IN069 Reflectie op initiatiefvoorstel Verordening Winkeltijden WB 2022 1 document

2022/IN068 Regiovisie jeugd(hulp) Rivierenland 1 document

2022/IN067 Uitwerking motie D66 Regeling meerkosten chronisch zieken 1 document

2022/IN066 Reactie zienswijze Drinkwaterreserveringsgebieden 2 documenten

2022/IN065 Deelname Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) 1 document

2022/IN057 Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO) 3 documenten

2022/IN063 Jaarverslag Klachten 2021 2 documenten

2022/IN062 Jaarverslag archieftoezicht 2021 gemeente West Betuwe 3 documenten

2022/IN035 Flexwonen-tiny houses 1 document

2022/IN061 Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 West Betuwe 2 documenten

2022/IN060 Kwartaalrapportage verbonden partijen kwartaal 1, 2022 1 document

2022/IN059 Proces uitwerking coalitieakkoord 1 document

2022/IN058 Binnenklimaat hoofdgebouw De Lingeborgh 1 document

2022/IN056 Sluiten overeenkomsten met buitensportverenigingen en sportstichting 1 document

2022/IN055 Circulaire economie 2 documenten

2022/IN054 Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 RW-POA 2 documenten

2022/IN053 Verwerking amendementen Omgevingsvisie 2 documenten

2022/IN052 Terugkoppeling motie verdeelsleutel VRGZ 1 document

2022/IN051 Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata 2 documenten

2022/IN050 Factsheet beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2 documenten

2022/IN049 Voortgang uitvoering Inkoopstrategie Wmo-Jeugd 2023 2 documenten

2022/IN048 Stand van zaken lange termijn financiering Stedin 2 documenten

2022/IN047 Onderzoek woonwagenlocatie Heideweg 1 document

2022/IN044 Uitgangspunten en voortgang IKC Buurmalsen-Tricht 1 document

2022/IN046 Participatieproces ontwerp openbare ruimte Oud Asperen 2 documenten

2022/IN045 Stand van zaken omgevingsvergunning milieu Plospan B.V. Waardenburg 1 document

2022/IN043 Energiearmoede 1 document

2022/IN042 Beantwoording vragen Gastvrije Waaldijk 4 documenten

2022/IN041 Voortgang gebiedsvisie Waardenburg 1 document

2022/IN040 Gebruik algoritmes 1 document

2022/IN039 Stand van zaken informatieveiligheid gemeente West Betuwe 2021 2 documenten

2022/IN038 VTH-beleid Rivierenland 2022-2025 4 documenten

2022/IN037 Evaluatie kerngericht werken 2021 3 documenten

2022/IN036 Veilig Publieke Taak - protocol politieke ambtsdragers 2 documenten

2022/IN034 Besluit provincie begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 West Betuwe 2 documenten

2022/IN033 Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) 2 documenten

2022/IN032 Informatie en participatietraject Laadpalen 1 document

2022/IN027 Uitvoeringsagenda Cultuur en Kunst 2022 2 documenten

2022/IN031 Evaluatie beleidsplan Samen dichtbij, Beleidsplan GGZ 3 documenten

2022/IN030 Onderzoek winkeltijden 2 documenten

2022/IN029 Plan van aanpak leegstand in plaats van leegstandsverordening 1 document

2022/IN028 Eindevaluatie Transformatieplan samenwerken aanpak kwetsbare jongeren regio Rivierenland 2 documenten

2022/IN026 Terugblik collegeperiode 2019-2022 3 documenten

2022/IN025 Rapportages verbonden partijen 4e kwartaal 2021 1 document

2022/IN024 Regioplan Cultuur Inspirerend Rivierenland 2 documenten

2022/IN023 Invulling en huidige stand van zaken Gezinsloket gemeente West Betuwe 1 document

2022/IN022 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) West Betuwe 1 document

2022/IN021 Voortgang programma (T)huisvesting 1 document

2022/IN020 Integraal Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2022 2 documenten

2022/IN019 Evaluatie jaarwisseling West Betuwe 2021-2022 2 documenten

2022/IN018 Inhoudelijk Harmonisatie Welstand, vragen 2 documenten

2022/IN017 Verhoging krediet dak Poppenbouwing 1 document

2022/IN016 Stand van zaken incontinentiecontainers 1 document

2022/IN015 reactie college op initiatiefvoorstel DB inzake AED's 2 documenten

2022/IN014 IN014 MIRTA2 Bestuursovereenkomst 5 documenten

2022/IN013 Voortgang invoering Omgevingswet gemeente West Betuwe 1 document

2022/012 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 1 document

2022/011 Huisvesting Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen 2 documenten

2022/IN010 Normenkader rechtmatigheid 2021 2 documenten