Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

IN110 voorgenomen fusie SvPO scholen (School voor Persoonlijk Onderwijs) 3 documenten

IN108 Beleidsnotitie Kleinschalige, collectieve wooninitiatieven en CPO 2 documenten

2022/IN009 Beleidsregels schuldhulpverlening West Betuwe 2022 2 documenten

2022/IN008 Realisatie agri-PV ten behoeve van kersenteelt Deilsegraaf 1 Enspijk 1 document

2022/IN007 Update Wet inburgering december 2021 3 documenten

2022/IN006 Routekaart energietransitie West Betuwe 3 documenten

2022/IN005 Beantwoording artikel 50-vragen CDA elektriciteitsregelstation Neerijnen 3 documenten

2022/IN004 Stand van zaken lange termijn financiering Stedin 2 documenten

2022/IN003 Beantwoording artikel 50-vragen CDA inzake woningbouwplannen Buurmalsen 1 document

2022/IN002 Stand van zaken woningbouw 2021 1 document

2022/IN001 Aanvullingen Regionaal Programma Werklocaties 2020 -2024 3 documenten

2021/IN131 Bestemmingsplan uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen 2 documenten

2021/IN129 Nationaal programma onderwijs 1 document

2021/IN128 Beantwoording schriftelijke vragen VWB vervuiling golfbaan Spijk 1 document

2021/IN126 Woningbouwontwikkeling Spijk 3 documenten

2021/IN125 Jaarverslag team leerplicht 2020-2021 2 documenten

2021/IN124 Stand van zaken Lokale Inclusie Agenda 1 document

2021/IN123 Prestatieafspraken wonen West Betuwe 2 documenten

2021/IN122 Onderzoek naar warmte uit de Linge voor de dorpskern Enspijk 1 document

2021/IN121 Voortgang sanering golfbaan Spijk 2 documenten

2021/IN120 Startdocument Onderwijsvisie gemeente West Betuwe 3 documenten

2021/IN119 Lokaal preventie akkoord 2 documenten

2021/IN118 Beantwoording raadsvragen CDA nieuwe woning Achterweg te Herwijnen 1 document

2021/IN117 Kwartaalrapportages verbonden partijen 3e kwartaal 1 document

2021/IN116 Verbeterplan controleproces jaarrekening accountant 1 document

2021/IN115 Uitvoeringsagenda Schuldhulpverlening 2 documenten

2021/IN114 Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage 3 documenten

2021/IN113 Samenwerking provincie aanbesteding openbare laadinfrastructuur 2 documenten

2021/IN112 Cliëntervaringsonderzoek jeugd en Wmo 2020 4 documenten

2021/IN111 Voortgang lokaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) 1 document

2021/IN109 Aanspreekpunten voor kinderen binnen West Betuwe 1 document

2021/IN107 Woningbouwprogramma 2021-2030 2 documenten

2021/IN106 subsidieaanvraag versnelling woningbouw (WBI) 1 document

2021/IN105 Toelichting bomenbeheer (omvorming) 1 document

2021/IN104 Sturingsinstrumenten Wmo-vervoer 1 document

2021/IN103 Update nieuwe Wet inburgering 5 documenten

2021/IN101 Beleidsregels aanpak woonoverlast West Betuwe 1 document

2021/IN100 Uitgangspunten voor het IKC Geldermalsen 1 document

2021/IN099 Bekendheid geven aan Jeugdfonds Sport en Cultuur en stimuleren zwemdiploma 1 document

2021/IN098 Verkeersvraagstuk Geldermalsen Oost 2 documenten

2021/IN097 Voortgang Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 1 document

2021/IN095 Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting 1 document

2021/IN094 Rapportage Discriminatie Vizier 2020 5 documenten

2021/IN093 Toelichting RV Vaststelling bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg 1 document

2021/IN091 Evaluatie crisisbeoordelingskamer Nijmegen 2020 3 documenten

2021/IN090 Fonds Variks Belang 2021 1 document

2021/IN089 IN089 Klanttevredenheidsonderzoek leerlingen- en jeugdvervoer Versis 2 documenten

2021/IN088 Extra incidentele middelen jeugdzorg 2022 1 document

2021/IN087 Meicirculaire gemeentefonds 2021 3 documenten

2021/IN086 Hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning oprichten zonnepark The Dutch in Spijk 1 document

2021/IN085 Participatieresultaten voor het participatiebeleid 2 documenten

2021/IN084 Aanvullende informatie Kredietaanvraag nieuwbouw gemeentewerf 1 document

2021/IN083 IN083 Ruimtelijke kader voor verkoop voormalig gemeentehuis Asperen 2 documenten

2021/IN082 Implementatienota Omgevingswet en Omgevingsloket 1 document

2021/IN081 Nadere Overeenkomst herinrichting Heuffterrein Vuren 1 document

2021/IN080 Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 1 document

2021/IN079 Versterking kapitaalstructuur Alliander 2 documenten

2021/IN078 Update resultaten acties voorkomen voortijdig schoolverlaten 1 document

2021/IN077 Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 2 documenten

2021/IN076 Ontwikkeling Brede school Beesd en woningbouw 1 document

2021/IN075 Regionale inkoopstrategie zorg en ondersteuning wmo- en jeugdzorg 2 documenten

2021/IN074 Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 2 documenten

2021/IN073 Bosontwikkeling Zuiderlingedijk Asperen 2 documenten

2021/IN072 Inspectiejaarverslag gemeentearchivaris 2020 gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN071 Voortgang dossier militaire radartoren, Herwijnen 7 documenten

2021/IN070 Uitvoeringsplan Speelruimten 2021-2022 2 documenten

2021/IN069 Implementatienota Omgevingswet en Omgevingsloket 1 document

2021/IN068 Plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Omgangshuis 1 document

2021/IN067 Buurtwerk beleggen bij één welzijnsorganisatie 1 document

2021/IN066 Samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk 1 document

2021/IN065 Rapportages verbonden partijen voor kwartaal 1 2021 2 documenten

2021/IN064 Inkoopbeleid 2021-2022 2 documenten

2021/IN063 Evaluatie DVO Ibor Avri 2019 en 2020 3 documenten

2021/IN061 Ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein inzake vroegtijdige signalering van schulden 3 documenten

2021/IN060 Beantwoording artikel 50 RvO vragen LLB en SGP Volkstuin Heukelum 1 document

2021/IN059 Voortgang Transformatieplan Regio Rivierenland 2021 1 document

2021/IN058 voortgang sanering golfbaan Spijk 2 documenten

2021/IN057 Beantwoording vragen art. 52 - VWB - Weekblad West Betuwe 5 documenten

2021/IN056 Beantwoording artikel 50 vragen VVD inzake RES 3 documenten

2021/IN055 vrijwilligersprogramma West Betuwe 2 documenten

2021/IN054 Update nieuwe Wet inburgering 3 documenten

2021/IN053 Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting 1 document

2021/IN052 Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 1 document

2021/IN051 De stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN050 Beantwoording artikel 50-vragen Dorpsbelangen inzake VNG Gelderland 2 documenten

2021/IN049 Beantwoording art 50 vragen LLB reclamemast Waardenburg 1 document

2021/IN048 Resultaten akoestisch onderzoek windpark Avri in Geldermalsen 2 documenten

2021/IN047 Uitvoeringsagenda Bouwen aan sociale kracht 2 documenten

2021/IN046 Contact en contract Weekblad West Betuwe 1 document

2021/IN045 Brief van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de programmabegroting 2021 2 documenten

2021/IN044 Stand van zaken aanpak harmonisatie sportbeleid 1 document

2021/IN043 Nadere uitwerking groenbeleid 1 document

2021/IN042 Beantwoording schriftelijke vragen LLB bezwaar de Einder Oscar Event 1 document

2021/IN041 Algemene verklaring van geen bedenkingen (d.d. 28-5-2019) Fruit Tech Campus 2 documenten

2021/IN040 Beantwoording schriftelijke vragen CU parkeren Vrachtwagens 1 document

2021/IN039 Beantwoording artikel 50 vragen DB aangaande zonnepark The Dutch 2 documenten

2021/IN038 Verkeerd gestuurde stempassen 1 document

2021/IN037 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd – juridische consequenties 1 document

2021/IN036 Normenkader rechtmatigheid 2020 2 documenten

2021/IN035 Beantwoording artikel 50 vragen D66 over reguliere onderzoeken 1 document

2021/IN034 Actualisering plan van aanpak De Griend Waardenburg 1 document

2021/IN033 Financiele bijdrage VirusVrij festival 1 document

2021/IN032 Vastgestelde nota Kostenverhaal 2 documenten

2021/IN031 Beantwoording schriftelijke vragen SGP LED scherm reclamemast 1 document

2021/IN030 Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021 - 2024 2 documenten

2021/IN029 rapportages verbonden partijen voor kwartaal 4 2020 1 document

2021/IN028 Update stand van zaken Slingerbos en Molenblok 1 document

2021/IN027 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 1 document

2021/IN026 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd 2 documenten

2021/IN025 Integraal Uitvoeringsplan Samen Veilig Verder 2021 2 documenten

2021/IN024 Communicatieplan gemeenteraad West Betuwe 2020 - 2023 2 documenten

2021/IN023 Regionaal plan volwasseneneducatie 2021 2 documenten

2021/IN022 Vervolgtraject laaggeletterdheid 2 documenten

2021/IN021 Evaluatie jaarwisseling 2020-2021 West Betuwe 4 documenten

2021/IN020 Ingekomen advies Stichting het Vergeten Kind 1 document

2021/IN019 Definitief besluit college beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN018 Beantwoording vragen fractie DB voorgenomen collegebesluit beleggen bedrijfsvoeringstaken 1 document

2021/IN017 Beantwoording preventie wolvenschade D66 1 document

2021/IN016 Evaluatie kerngericht werken 2020 2 documenten

2021/IN015 Gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 1 document

2021/IN014 Verlenging compensatieregeling maatschappelijke organisaties West Betuwe inzake COVID-19, 3e tranche 1 document

2021/IN013 Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake Sociaal Domein 1 document

2021/IN012 Zon op dak - Resultaten onderzoek kansen en belemmeringen in West Betuwe 3 documenten

2021/IN011 Kadernota Avri 2022 2 documenten

2021/IN010 Beleids- en beheerplan watergangen 1 document

2021/IN009 Gebruik bodycam door Buitengewoon opsporingsambtenaren 1 document

2021/IN008 Nota Subsidieregels gemeente West Betuwe 2 documenten

2021/IN007 Toekomstbestendig wonen lening en de duurzaamheidslening... 2 documenten

2021/IN006 Informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen Rivierenland 2 documenten

2021/IN005 Harmonisatie Beleidsregels Leerlingenvervoer 1 document

2021/IN004 Instandhoudingsbijdrage peuteropvang 1 document

2021/IN003 Verlenging samenwerkingsovereenkomst Heuffterrein Vuren 2 documenten

2021/IN002 Beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende Algoritmes 2 documenten

2021/IN001 beantwoording schriftelijke vragen D66 betreffende afwijzing van seksuele diversiteit door scholen 2 documenten

2021/ IN102 Evaluatie Wet verplichte ggz (Wvggz) 2020 3 documenten