Raadsinformatienota’s vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

2020/IN015 Stand van zaken duurzaamheidslening 1 document

2020/IN013 Regiodeal FruitDelta Rivierenland 2 documenten

2020/IN012 Evaluatie regionale afspraken kwaliteit uitvoering leerplicht 6 documenten

2020/IN010 Reserves en Voorzieningen 3 documenten

2020/IN009 Dividendopbrengsten Alliander en Stedin 1 document

2020/IN008 Evaluatie steunpunten en thuisservice 1 document

2020/IN007 uitvoering van de motie vouchers huishoudelijke hulp voor mantelzorgers 2 documenten

2020/IN005 Planning RES-bod beleidskader Zon en Uitvoeringsprogramma 1 document

2020/IN004 Veranderopgave verkenning veranderopgave inburgering arbeidsmarkt Rivierenland 3 documenten

2020/IN003 Brief ARN uitstel luierrecycling 2 documenten

2020/IN002 De- en herprogrammeren woningbouw 1 document

2019/IN086 Verslag bijeenkomst kerngericht werken 2 documenten

2019/IN085 Invoering Wet vggz 1 document

2019/IN084 Beantwoording art. 50 vragen CDA over standplaatsen 1 document

2019/IN083 Intentieovereenkomst Gastvrije Waaldijk 3 documenten

2019/IN082 verkoop aandelen Eneco resultaat veiling 3 documenten

2019/IN081 Jongerenparticipatie 1 document

2019/IN080 GR rapportages kwartaal 3 2019 1 document

2019/IN079 MIRT verkenning A2 Deil –’s-Hertogenbosch – Vught 4 documenten

2019/IN078 Uitgangspunten Incontinentiemateriaal en luiers 1 document

2019/IN077 Dijkversterking en Gastvrije Waaldijk DEF 7 documenten

2019/IN076 Tarief toezicht kinderopvang 1 document

2019/IN075 PvA financiën sociaal domein 2 documenten

2019/IN074 uitspraak rechtbank Club Rodenburg DEF (32674) (2.0) 2 documenten

2019/IN073 stand van zaken moties grip op GR-en 2 documenten

2019/IN072 Vervolgtraject Golfbaan Spijk 1 document

2019/IN071 Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake OBS Est 1 document

2019/IN070 Dienstverleningsovereenkomst BWB 2 documenten

2019/IN069 Septembercirculaire 2019 West Betuwe 1 document

2019/IN068 Beantwoording Artikel 50-vraag bezoeken bedrijven buitengebied 1 document

2019/IN067 Septembercirculaire 2019 West Betuwe 1 document

2019/IN066 Harmonisatie subsidiebeleid 3 documenten

2019/IN065 Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2 documenten

2019/IN064 Beantwoording schriftelijke vragen VVD zonnepanelen op daken 3 documenten

2019/IN063 Voortgang transactieproces verkoop Eneco aandelen 2 documenten

2019/IN061 Evaluatie MIRT-Verkenning Varik-Heesselt september 2019 3 documenten

2019/IN060 Leerlingenvoervoer 4 documenten

2019/IN059 Kerngericht werken in de gemeente West betuwe 1 document

2019/IN058 Beleidsregels Wet Bibob gemeente West Betuwe 2 documenten

2019/IN056 halfjaarcijfers 2019 openbare orde en veiligheid 1 document

2019/IN055 Openbaar vervoer rondom Spijk, Heukelum en Asperen 2 documenten

2019/IN054 beantwoording schriftelijke vragen CDA Golfbaan Spijk 1 document

2019/IN053 Inspectiejaarverslag gemeentearchivaris 2018 voormalige gemeente Geldermalsen 1 document

2019/IN052 Inspectiejaarverslag gemeentearchivaris 2018 voormalige gemeente Neerijnen 1 document

2019/IN051 Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake Kapelstraat te Ophemert 1 document

2019/IN050 Definitieve jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio 4 documenten

2019/IN049 Beantwoording schriftelijke vragen VWB inzake paaltjes Geldersestraat 1 document

2019/IN048 Liquidatie Logistieke Hotspot 1 document

2019/IN046 Samenwerking Ruimtelijke adaptatie in de regio Rivierenland 1 document

2019/IN045 artikel 50 vragen ChristenUnie, bloembakken Asperen en Heukelum 1 document

2019/IN044 lnformatie verkoopproces aandelen Eneco 4 documenten

2019/IN043 Evaluatie en vervolg sluitende aanpak psychisch kwetsbaarheid Gelderland-Zuid 2 documenten

2019/IN042 Beantwoording vraag Groen Links aan het college over hoe het college denkt de energiekloof te voorkomen 4 documenten

2019/IN041 Gewijzigde overeenkomst Gemeentelijk extern toezicht op het openbaar primair onderwijs 2 documenten

2019/IN040 Voortgangsbericht verbetertraject zorgaanbieder HartenHoeve 1 document

2019/IN039 transitiebudget BWB 1 document

2019/IN038 Reactie moties en amendementen Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 2 documenten

2019/IN036 Meicirculaire 2019 2 documenten

2019/IN035 Jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang West Betuwe 2018 2 documenten

2019/IN034 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 1 document

2019/IN033 Vervolg proces realisatie IKC Buurmalsen / Tricht 1 document

2019/IN032 Beantwoording artikel 50 vragen PvdA en Groen Links over de Golfbaan Spijk 1 document

2019/IN031 Beantwoording schriftelijke vragen DB onkruid beheer en bestrijding exotische planten 1 document

2019/IN030 Beantwoording artikel 50 vragen Dorpsbelangen over het grondwateronderzoek Golfbaan Spijk 1 document

2019/IN029 Antwoorden artikel 50 vragen D66 vaccinatiegraad West Betuwe 1 document

2019/IN028 Veranderopgave Wet inburgering 1 document

2019/IN027 Militaire radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen 4 documenten

2019/IN026 Vervolg proces realisatie IKC De Plantage 1 document

2019/IN025 Vragen veiligheid veehouders 1 document

2019/IN024 Verkoop aandelen Eneco 1 document

2019/IN023 beantwoording vragen VWB LLB inzake Rodenburg 1 document

2019/IN022 Enquête knip De Plantage 1 document

2019/IN021 Beantwoording vragen VWB over het Avri Zonnepark 1 document

2019/IN020 Beantwoording artikel 50 vragen Groen Links en PvdA over de Golfbaan Spijk 7 documenten

2019/IN019 Mogelijke gezondheidsrisico's bij uitrol 5G netwerk 1 document

2019/IN018 APV bijeenkomsten met inwoners en ondernemers 1 document

2019/IN017 Stand van zaken ontvlechtingsonderzoek VTH-taken 1 document

2019/IN016 Precariobelasting op kabels en leidingen 1 document

2019/IN015 Stand van zaken afsluiting Oude Bommelsestraat 4 documenten

2019/IN014 Toekenning Transformatiefonds Regio Rivierenland 2 documenten

2019/IN013 Vervolgscenario regionaal breedbandproject 1 document

2019/IN012 Raadsvragen fractie D66 over ontgassen Waal 1 document

2019/IN011 Schriftelijke vragen VVD fractie inzake Regionaal Investeringsfonds (RIF) 1 document

2019/IN010 Evaluatie jaarwisseling West Betuwe 2018-2019 2 documenten

2019/IN009 Toekenning Transformatiefonds Regio Rivierenland 2 documenten

2019/IN008 Leefbaarheidsbudget West Betuwe 2019 2 documenten

2019/IN007 verbonden partij Avri 2 documenten

2019/IN006 Breedband Rivierenland/Glasvezel Buitenaf 1 document

2019/IN005 Breedband Rivierenland 1 document

2019/IN004 Inkomenstoeslag 1 document

2019/IN003 Beantwoording raadsvraag Strooibeleid 1 document

2019/IN002 Beantwoording Rondvraag Raadsvergadering 19 februari 1 document

2019/IN001 Raadsvraag invulling Gebiedsmakelaars 1 document