Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

RV2022-128-gids-ruimtelijke-kwaliteit-WB-inhoudelijke-harmonisatie 5 documenten

RV2022-155-raadsvoorstel-regionale-samenwerking-Rivierenland 4 documenten

RV2022-134-bp-kern-Tuil-Haarstraat-8 10 documenten

RV2022-133-bp-Kerkstraat-25-27-Geldermalsen 8 documenten

RV2022-132-bp-Hondelinkstraat-Mierasstraat-Beesd 7 documenten

RV2022-131 integraal accommodatieplan gemeentelijk vastgoed 8 documenten

RV2022-129-kerkenvisie-WB-1.0 8 documenten

RV2022-135-programmabegroting-2023 6 documenten

RV2022-130-tweede-bestuursrapportage 3 documenten

RV2022/126 Vaststellen bestemmingsplan Waalbandijk ongenummerd, Ophemert 6 documenten

RV2022/124 Bouwplannen Van Dam Van Isseltweg Geldermalsen 7 documenten

RV2022/123 Binnenklimaat hoofdgebouw De Lingeborgh 3 documenten

RV2022-049 Verordening kwaliteit en uitvoering omgevingsrecht gemeente WB 2022 2 documenten

RV2022-150-Voorbereidingsbesluit-Garstkampen-Beesd 1 document

RV2022-153-Energiefonds-maatschappelijke organisatie-met-accommodaties 2 documenten

RV2022-152-Belastingverordeningen-2023 15 documenten

RV2022-151-derde-wijziging-Algemene-PlaatselijkeVerordening-West-Betuwe 2 documenten

RV2022-146 Richtlijnen privacy en publicatie persoonsgegevens gemeenteraad West Betuwe 2023 1 document

RV2022-145-Bestemmingsplan Nieuwe Steeg 12 - 42a Herwijnen 3 documenten

RV2022-144-Uitbreiding-CBS-Herwijnen 5 documenten

RV2022-143-Onderwijsvisie-gemeente-West-Betuwe 2 documenten

RV2022-142-Decemberwijziging-2022 2 documenten

RV2022-140-Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen West Betuwe 3 documenten

Opzet raadsvoorstel regionale samenwerking versie 14-10 2 documenten

RV2022-111 Verordening geurhinder en veehouderij Vlietskant 15 4 documenten

RV2022-112 Delegatiebesluit omgevingsplan 1 document

RV2022-115 Financiële dekking herinrichting openbare ruimte Oud Asperen fase 1 3 documenten

RV2022-116 bekrachtigen noodverordening boerenprotesten juli 2022 3 documenten

RV2022-113 Lokale Adaptatie Strategie en Maatregelenprogramma 4 documenten

RV2022-122 benoeming voorzitter werkgeverscommissie West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-127 benoeming leden werkgeverscommissie West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-125 Benoeming plaatsvervangend griffier West Betuwe 2 documenten

RV2022-035 Verordening gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 1 document

RV2022-114 Verordening Nadeelcompensatie WB 2022 1 document

RV2022-110 Vaststellen eerste wijziging verordening ambtelijke ondersteuning en fractievergoeding West Betuwe 2 documenten

RV2022-108 Vaststellen eerste wijziging verordening werkgeverscommissie West Betue 2 documenten

RV2022-107 Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 inclusief meerjarenprognose MPG 8 documenten

RV2022-102 Perspectiefnota West Betuwe 2023 15 documenten

RV2022-100 Eerste bestuursrapportage 2022 West Betuwe 4 documenten

RV2022-088 Bestemmingsplan Hoevenseweg 5 en 6 Enspijk 5 documenten

RV2022-087 Bestemmingsplan Herwijnen, Waaldijk 83 5 documenten

RV2022-086 Gewijzigd vaststellen bp Herz Kerkstraat 29a perceel Mr Heblystr Varik 6 documenten

RV2022-085 Bestemmingsplan Het Nieuwe Achterom 12 te Est 3 documenten

RV2022-084 Bestemmingsplan Steenweg Noord 4, Neerijnen 3 documenten

RV2022-069 Vaststellen verordening winkeltijden West Betuwe 2022 2 documenten

RV2022-099 Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening 2 documenten

RV2022-077 Voorstel aanwijzen leden Regionaal Archief Rivierenland 2 documenten

RV2022-076 Voorstel aanwijzen leden regionale Agendacommissie Rivierenland 2 documenten

RV2022-075 Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen 2 documenten

RV2022-058 Bestemmingsplan Ammanswal 2 te Tuil 6 documenten

RV2022-059 bp Geldersestraat 75 Geldermalsen 17 documenten

RV2022-046 TOV Meersteeg 32c Tricht 5 documenten

RV2022-101 zienswijze voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie CIRTEX 6 documenten

RV2022/098 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 BSR 4 documenten

RV2022-094 VRGZ Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 7 documenten

RV2022-093 Werkzaak Jaarrekening 2021 begroting 2023 8 documenten

RV2022-092 BWB Jaarstukken 2021 en begroting 2023 5 documenten

RV2022-091 Avri Jaarstukken 2021 en begroting 2023 9 documenten

RV2022-082 Regio Rivierenland Jaarstukken 2021 en begroting 2023 6 documenten

RV2022-083 ODR Jaarstukken 2021 en begroting 2023 10 documenten

RV2022-089 GGDGZ jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 10 documenten

RV2022-090 UBR Jaarstukken 2021 en begroting 2023 6 documenten

RV2022-081 RAR Jaarrekening 2021 en begroting 2023 6 documenten

RV2022-080 benoeming van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 2 documenten

RV2022-074 Aanwijzen en beëdigen plaatsvervangend griffier West Betuwe 2 documenten

RV2022-073 Instellen stuurgroep inrichting raadzaal West Betuwe en benoeming leden 2 documenten

RV2022-072 Benoeming leden klankbordgroep (t)huisvesting raad West Betuwe 2 documenten

RV2022-071 Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-070 Benoeming leden werkgeverscommissie griffie West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-068 Benoeming burgerleden VVD en Db West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-067 Toelating raadsleden VWB en Db West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-066 Benoeming wethouders West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-065 Benoeming raadslid VVD West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-057 Benoeming leden auditcommissie West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-056 Benoeming leden presidium West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-055 Benoeming voorzitters in de voorzitterspoule West Betuwe 2 documenten

RV2022-054 Benoeming Burgerleden West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-053 Benoeming tijdelijke plc voorzitter raad West Betuwe 2 documenten

RV2022-048 Voorstel tot benoeming van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 2 documenten

RV2022-052 Toelating raadsleden gemeente West Betuwe 2022-2026 2 documenten

RV2022-051 Bestemmingsplan Nieuwe woning naast Achterweg 68 te Herwijnen 6 documenten

RV2022-047 Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 4 documenten

RV2022-050 Landschapsontwikkelingsplan West Betuwe 2022 10 documenten

RV2022-034 aanvullende kaders grootschaligere huisvesting arbeidsmigranten West Betuwe 2022 3 documenten

RV2022-042 Organisatieverordening gemeenteraad West Betuwe 1 document

RV2022-041 Verordening raadscommissie gemeenteraad West Betuwe 1 document

RV2022-040 Reglement van Orde gemeenteraad West Betuwe 1 document

RV2022-036 Subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe 3 documenten

RV2022-033 Bestemmingsplan Waaldijk 4 Opijnen 3 documenten

RV2022-032 bestemmingsplan Veerstraat 23 en 25 Waardenburg 2 documenten

RV2022-026 Initiatiefvoorstel Dorpsbelangen inzake Gestructureerde nazorg voor burgerhulpverleners en het onderhoud van AED’s binnen de gemeente West Betuwe 2 documenten

RV2022-017 Zienswijze kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid 3 documenten

RV2022-014 Wensen en bedenkingen oprichting stichting expertisebureau risicobeheer en waarborgfonds VRGZ 5 documenten

RV2022-013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Haarweg 2 Spijk en Waaldijk 151 Vuren 11 documenten

RV2022-028 Bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 39b - 41, Spijk 13 documenten

RV2022-011 Zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2023 3 documenten

RV2021-110 vaststelling verordening burgerinitiatief West Betuwe 2021 2 documenten

RV2022-025 Kaderbrief Regio Rivierenland 3 documenten

RV2022-020 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2022 West Betuwe 2 documenten

RV2022-027 Benoeming burgerleden VVD 1 document

RV2022-024 Kadernota BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) 2023 2 documenten

RV2022-023 Kaderbrief 2023 Werkzaak Rivierenland 1 document

RV2022-022 Kaderbrief Omgevingsdienst Rivierenland 2023 3 documenten

RV2022-021 Zienswijze Avri kadernota 2023 7 documenten

RV2022-019 Centraal tellen van de stemmen 1 document

RV2022-018 Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 3 documenten

RV2022-016 Zienswijze kadernota 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk 3 documenten

RV2022-015 Voorbereidingsbesluit Plantage fase drie 2 documenten

RV2022-012 Planning & control cyclus 2022 1 document

RV2022-010 Bestemmingsplan uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen 6 documenten

RV2022-009 Kaderbrief 2023 Regionaal Archief Rivierenland 3 documenten

RV2022-007 Vaststelling definitieve tarieven OZB 2022 en 1e wijziging Legesverordening 2022 5 documenten