Profiel Rekenkamer Rivierenland: vacatures

Gepubliceerd op: 16 oktober 2023 14:10

De gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe stellen een gemeenschappelijke rekenkamer in. De leden van de rekenkamer ondersteunen de gemeenteraden. We zoeken leden voor de rekenkamer die dit de komende 6 jaar willen doen. Voor de rekenkamer zoeken we:

Wat is de Rekenkamer Rivierenland?

De Rekenkamer Rivierenland is een onafhankelijk orgaan van de drie gemeenten. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeenten (artikel 182 Gemeentewet). De nieuw op e richten Rekenkamer bestaat uit drie leden: twee leden en een lid-voorzitter.

Hoe willen wij dat de Rekenkamer Rivierenland werkt?

 • De rekenkamer doet op eigen initiatief onderzoek, maar gemeenteraden kunnen ook een verzoek voor onderzoek doen.
 • De rekenkamer organiseert onderzoeksopdrachten.
 • De rekenkamer voert hiernaast ook zelf onderzoeken uit.
 • De rekenkamer brengt aan de gemeenteraden verslag uit over bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
 • De rekenkamer vergadert ongeveer een keer per maand.
 • Een adviseur/secretaris (0,33 fte) ondersteunt de rekenkamer inhoudelijk en procesmatig.
 • Alle leden van rekenkamer hebben als accounthouder een directe verbinding met de gemeenteraden.
 • De voorzitter voert de werkgeverstaken uit voor de andere leden van de rekenkamer en de adviseur/secretaris.

Profiel van de leden van de Rekenkamer Rivierenland

Per 1 januari 2024 start de nieuwe gemeenschappelijke Rekenkamer Rivierenland. Voor de rekenkamer zoeken we een breed bestuur met verschillende kennis en competenties. Daarnaast heeft het bestuur een sterk onafhankelijk profiel

Algemeen profiel

Als lid van de rekenkamer pas je binnen het volgende profiel:

 • Je bent een herkenbaar lid van de rekenkamer. Je bent aansprekend, aanspreekbaar en strikt onafhankelijk. En je investeert als accounthouder actief in je relatie met een van de gemeenteraden en colleges.
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de rekenkamer functioneert. En je weet om te gaan met de publieke verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt.
 • Je hebt genoeg ervaring, gevoel en communicatieve technieken om in elke situatie goed op te treden. Dit varieert van informerend, diplomatiek, argumenterend en enthousiasmerend tot confronterend.
 • Je bent niet actief verbonden aan lokale organisaties die een relatie met de deelnemende gemeenten hebben.
 • Je kunt goed luisteren en zorgt dat je in goed contact blijft met besturen, raden en de ambtelijke organisaties.
 • Je begrijpt het gebied Rivierenland, waaronder de gemeenten, de lokale samenleving, de besturen en de onderlinge dynamiek. Je weet de meerwaarde van de rekenkamer binnen dit gebied tot uiting te brengen. En je draagt hier zelf (samen met de andere leden van de rekenkamer) actief aan bij. Dit doe je door:
 1. onderwerpen te kiezen die aansluiten op de actualiteit;
 2. goed onderzoek te doen;
 3. aansprekende rapportages en presentaties te geven;
 4. te sturen op daadwerkelijk effect en impact van onderzoek en rapportage.
 • Je weet onderzoeksresultaten te vertalen naar een aansprekende politiek-bestuurlijke boodschap. Je bent hierin kernachtig, overtuigend en authentiek. Zodat raadsleden en collegeleden hier iets mee doen.
 • Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die voor de gemeenten relevant kunnen zijn. En je onderhoudt daarvoor ook netwerken buiten het gebied, bijvoorbeeld met andere rekenkamers in de Betuwe.
 • Je bent flexibel en gemiddeld 8 uur per week inzetbaar om een toegewijd en zichtbaar lid van de rekenkamer te zijn.

Profiel voor de voorzitter

Dit profiel voor de voorzitter is in aanvulling op het algemene profiel.

 • Je bent het herkenbare boegbeeld van de rekenkamer. Je bent aansprekend en aanspreekbaar.
 • Je investeert als accounthouder actief in je relatie met een van de gemeenteraden en colleges.
 • Je kunt goed luisteren en zorgt dat je in goed contact blijft.
 • Je weet de rekenkamer stevig te positioneren, waarbij je nadrukkelijk de rekenkamer profileert en niet jezelf.
 • Als voorzitter ben je besluitvaardig en gericht op het bereiken van overeenstemming.
 • Je bent flexibel en gemiddeld 8 uur per week inzetbaar om een toegewijd en zichtbaar boegbeeld van de rekenkamer te zijn.

Voorwaarden:

 • Als lid van de rekenkamer ben je strikt onafhankelijk. Je bent niet politiek geprofileerd en staat boven de partijen. Je hebt geen actieve bindingen met lokale bedrijven, instellingen en/of organisaties die een relatie met de deelnemende gemeenten hebben.
 • Je bent resultaat- en procesgericht. Daarnaast heb je kennis van en ervaring in bestuursfunctie(s) met zorgvuldig, kritisch en onafhankelijk beleids- en organisatieonderzoek. Je hebt een brede maatschappelijke scope en relevante kennis van of ervaring met onderzoek. Bijvoorbeeld in de wetenschap, de overheid of de journalistiek.
 • Je hebt voldoende inzicht in financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken en je kunt deze doorgronden.

Over de drie gemeenten

De drie gemeenten hebben samen ongeveer 110.000 inwoners. Ze verschillen van elkaar in karakter. De opgaven en bestuursstijl van de gemeenten lijken wel veel op elkaar. Dat maakte de samenwerking logisch.

Buren

De gemeente Buren ligt in het westen van Gelderland. Op ongeveer een uur rijden van Amsterdam, drie kwartier van Utrecht en Nijmegen en een kwartier van Tiel. Het landelijke gebied van de gemeente heeft een oppervlakte van 14.000 hectare. In 17 kernen wonen ruim 27.000 inwoners.

De gemeente Buren is een diverse gemeente. Dat maakt de gemeente Buren zo interessant. Want over welk onderwerp het ook gaat, een blauwdruk voor de hele gemeente Buren werkt zelden. Ondanks die verschillen is er een onderwerp dat alle inwoners van de gemeente Buren met elkaar verenigt: de hechte band met de fruitstreek.

De gemeente is omsloten door slingerende dijken, prachtige natuurgebieden en uitgestrekte uiterwaarden. Buren maakt met recht onderdeel uit van het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie.

Culemborg

Culemborg is een multiculturele, creatieve, zelfbewuste en levendige stad. De stad heeft veel kwaliteit, een groot aantal voorzieningen en een dynamisch woon-, werk- en leefklimaat. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de ligging aan de rivier de Lek en de rijke historie als vrijstad. Maar ook de positie van Culemborg als schakel tussen de zakelijke Randstad en het groene Rivierenland speelt hierbij een rol. Culemborg is een aantrekkelijke woonstad voor veel mensen uit de regio Utrecht.

In Culemborg gebeurt het. In deze mooie historische stad komen nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven ook echt van de grond. De gemeente is vooruitstrevend, veelzijdig en een tikkeltje eigenzinnig. Er heerst een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Anders dan het inwoneraantal van ca. 30.000 doet vermoeden, hebben het bestuur en de samenleving grote ambities en kent de gemeente grootstedelijke vraagstukken. Men zoekt daarbij met elkaar naar nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met de partners en in de omgang met elkaar. Daarnaast heeft Culemborg een aantal centrumfuncties voor de regio en wordt er veel samengewerkt in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.

West Betuwe

De gemeente West Betuwe hoort bij het rivierengebied. Zowel door de ligging als door de cultuur. Het is een plattelandsgemeente zonder stedelijke kern. Veeteelt en fruitteelt bepalen het landschap. De 26 kernen met ongeveer 53.000 inwoners de aankleding.

West Betuwe is een gemeente waar zelfredzaamheid en ondernemingsgeest hand in hand gaan. Door de centrale ligging en de goede ontsluiting vestigen ondernemingen zich er graag. Op het terrein van voorzieningen is het niet alleen de vraag in welke kern een voorziening moeten blijven of komen. Maar ook of dat binnen of buiten de gemeentegrens is. Op diverse beleidsterreinen vinden regionale samenwerking en afstemming plaats. We kunnen veel zelf, hebben veel te bieden, maar waar zinvol werken we graag met anderen samen.

Onverenigbaar

In Artikel 81f van de Gemeentewet staan functies die niet samen gaan met het lidmaatschap van een rekenkamer. Dit zijn bijvoorbeeld ambtenaren van de gemeente waar het over gaat. Hier letten we op bij de selectie van kandidaten.

Kandidaten die werken bij een onderzoeksbureau en/of adviesbureau sluiten we niet bij voorbaat uit. Wel kijken we naar mogelijke belangenverstrengelingen en de bereidheid bij de kandidaten daar een oplossing voor te vinden.

Vergoeding

De hoogte van de maandvergoeding is voor de voorzitter van de rekenkamer 500 euro en voor de leden van de rekenkamer 400 euro. 

De arbeidsrelatie met de samenwerkende gemeenten is een fictief dienstverband. De leden dragen zelf belastingen en premies af.

Benoeming

De deelnemende gemeenteraden benoemen de leden en de voorzitter van de Rekenkamer Rivierenland. Een selectiecommissie geeft hier een aanbeveling voor. De selectiecommissie bestaat uit deelnemers van de gemeenteraden en een griffier. We willen de leden en voorzitter voor 1 januari 2024 benoemen (besluit in de raadsvergadering van 19 december 2023). Het gaat om een benoeming voor zes jaar.

De procedure

De gemeenteraden benoemen de leden van de rekenkamer, volgens artikel 81c van de Gemeentewet, op basis van een gezamenlijke voordracht. De selectie van de leden en de voorzitter vindt plaats door de selectiecommissie op basis van een openbare sollicitatieprocedure. De selectiecommissie bestaat uit drie raadsleden en een griffier.

De gesprekken met kandidaten zijn gepland op 10, 13, 17 , 22 en 24 november (week 45, 46 en 47).

Reageren kan tot 1 november aanstaande. De planning voor de gespreksdata delen we zo snel mogelijk. Tijdens de procedure vragen we ook om referenties.

Ook vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een assessment en een integriteitsscan kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Fatih Özdere, plaaltsvervangend griffier van de gemeente West Betuwe. Via de mail fatih.ozdere@westbetuwe.nl of telefonisch via het nummer 06-52692098.