Raadsvergadering 26 november

Gepubliceerd op: 27 november 2019 10:05

Op 26 november was de raadsvergadering uit de novembercyclus. Dit was de eerste vergadering van de raad die de nieuwe burgemeester voorzit. Een volle agenda, met insprekers tijdens het raadspreekuur, de beëdiging van Hennie Challik als raadslid (PvdA) en het afscheid van Edwin Loeff (VVD). Lees het korte verslag hier.

Raadspreekuur

Overhandigen handtekeningen Est

Tijdens het raadspreekuur vroeg de heer Groenendaal aandacht voor meer woningbouw in Est. Hij overhandigde de burgemeester een petitie met ruim 300 handtekeningen van inwoners uit Est. Dat is ongeveer de helft van het totaal aantal inwoners van het dorp. Samen met de handtekeningen kreeg de burgemeester ook een 3D-model van Est. Die is gemaakt door de kinderen uit het dorp.

Toelating en beëdiging raadslid PvdA

Beëdiging Hennie Challik

De raad stemt in met de toelating en beëdiging van Hennie Challik als raadslid voor de PvdA. Hennie Challik neemt daarmee de plaats van Fred Kloppenborg in de raad over.

Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG

Vanaf 1 januari 2020 volgen gemeenten de nieuwe 'cao gemeenten'. Deze verandering vindt plaats omdat ze lid zijn van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Gemeenschappelijke regelingen zijn geen lid van de VNG. Daarom heeft de VNG hiervoor een werkgeversvereniging gevormd. Hierbij kan de gemeente West Betuwe zich ook aansluiten. Dan kunnen onze gemeenschappelijke regelingen vanaf 1 januari 2020 ook de 'cao gemeenten' volgen.

De raad heeft besloten om zich bij de werkgeversvereniging aan te sluiten.

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente West Betuwe

Via de A2, de Waal en de Betuweroute vervoeren we binnen de gemeente West Betuwe verschillende gevaarlijke stoffen. Ook slaan sommige tankstations in de gemeente LPG op. Daarom hebben we een beleidsvisie Externe Veiligheid nodig. Hierin staan afspraken om te zorgen dat het vervoeren, opslaan en gebruik van deze gevaarlijke stoffen veilig gebeurt. Nu zijn de beleidsvisies van de drie oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nog actief. In de nieuwe beleidsvisie voor de gemeente West Betuwe zijn die samengevoegd.

De beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente West Betuwe is aangenomen.

Zonnepanelen de Pluk te Geldermalsen

Op 9 juli 2018 heeft oud-gemeente Geldermalsen een subsidiebeschikking ontvangen. Die is bedoeld om zonnepanelen op de Pluk te plaatsen. Dit helpt de verduurzaming van het gebouw. Tot nu toe liggen de zonnepanelen nog niet op het dak van de Pluk. Ze moeten voor 9 januari 2020 op het dak liggen, anders verloopt de subsidie.

De raad heeft een amendement aangenomen. Dit is een wijziging in het oorspronkelijke voorstel. Alle partijen hebben samen het amendement ingediend. Na deze wijziging heeft de raad het voorstel aangenomen. De zonnepanelen komen op het dak van de Pluk.

Aanpassing bouwverordening West Betuwe

In de raadsvergadering van 2 januari 2019 stelde de raad de Bouwverordening vast. Hierin staat een aantal regels voor het bouwen, verbouwen, gebruik en slopen van gebouwen in de gemeente. In de Bouwverordening zit een kaart van het gebied binnen de bebouwde kom. De kaart klopt alleen niet helemaal. Daarom is het nodig om een nieuwe kaart vast te stellen.

Na een korte discussie in de raad, heeft de raad het voorstel aangenomen. De nieuwe kaart is geaccepteerd in de Bouwverordening West Betuwe.

Voor: SGP, CU, LLBWB, VVD, CDA, DB, VWB
Tegen: GL, D66, PvdA

BOV-lid en plaatsvervangend BOV-lid GR-RAR

De gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (RAR) wil verbonden zijn met raden en raadsleden in Rivierenland. Dit doet het RAR door beeld- en oordeelsvormende vergaderingen (BOV) te organiseren. Een aantal raadsleden zijn BOV-leden. Zij vergaderen samen over agendapunten van het Algemeen Bestuur. De heer Kloppenborg was voor de raad West Betuwe een BOV-lid. Maar hij stopte op 1 november 2019 als raadslid. Daarom moet de raad een nieuw BOV-lid – en direct ook een plaatsvervangend BOV-lid – kiezen.

Na stemming kiest de raad de heer Mulder (SGP) als BOV-lid. De heer Kerbel (CDA) wordt plaatsvervangend BOV-lid.

Bestemmingsplan De Klepel 4 en 6 te Geldermalsen

De Nederlandse Hervormde Gemeente Geldermalsen wil de kerkgebouwen "Oostkerk" en "D'n Dries" loskoppelen van de pastorie. De kerkgebouwen zijn niet meer in gebruik. Daarom is ook de pastorie nu niet in gebruik. Het voorstel is om deze samen met haar tuin te veranderen in een gewone woning.

De raad heeft het voorstel aangenomen.

Bestemmingsplan Lingedijk 68 te Rhenoy

Het raadsvoorstel stelt voor om Lingedijk 68 niet meer als "groothandel" te bestempelen. Ook staat in het voorstel dat het pakhuis het hoofdgebouw wordt op het terrein. Dit wordt dan een woning.

De raad heeft het voorstel aangenomen.

Het Heuffterrein in Vuren

Het Heuffterrein is een gebied langs de dijk bij Vuren, waar vroeger een actieve steenfabriek stond. Nu staan alleen de oude steenovens en schoorsteen er nog. Op dit moment wordt nagedacht over de ontwikkeling van dit gebied. Die wordt mogelijk gecombineerd met de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GoWa).

Voor het Heuffterrein moet een ruimtelijk plan ontwikkeld worden. Van de gemeente West Betuwe wordt een bedrag van € 50.000,- gevraagd om dit te betalen. De raad heeft dit voorstel aangenomen.

Verordening rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

In de verordening voor raads- en commissieleden staan onder andere verschillende vergoedingen voor de raadsleden. Door in te stemmen met de verordening voor raads- en commissieleden, voldoet de raad West Betuwe aan wet- en regelgeving.

De raad heeft dit voorstel aangenomen.

Waarneming burgemeester

Als de burgemeester niet aanwezig kan zijn bij een gebeurtenis, vervangt een van de wethouders hem. Soms kunnen de burgemeester én alle wethouders niet aanwezig zijn. In dat geval is het belangrijk dat er nog een extra vervanger is. Zo is er altijd iemand om de taken van de burgemeester op te pakken.

De raad heeft besloten dat de plaatsvervangend voorzitter van de raad, Jos van Maanen (SGP), de taken van de burgemeester uitvoert als de burgemeester én alle wethouders dat niet kunnen doen.

Instemmen met de zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de MIRT-verkenning A2 Deil-'s Hertogenbosch-Vught

De raad heeft ingestemd met de zienswijze.

Afscheid Edwin Loeff

Afscheid Edwin Loeff 

De raadsvergadering werd afgesloten met het afscheid van VVD-fractievoorzitter Edwin Loeff. Hij stopt als raadslid in de gemeente West Betuwe. Omdat hij net vader is geworden van een tweeling, nam hij afscheid met beschuit met muisjes. Na afsluitende woorden van de burgemeester en de VVD-fractie, nam Edwin voor de laatste keer het woord in de raad West Betuwe.

Afscheidsspeech Edwin Loeff

Luister de raadsvergadering terug. De besluiten van de raad staan ook uitgebreid vermeld onder het kopje Besluitenlijsten Raad. Daar plaatst de griffie de besluitenlijst na elke raadsvergadering.