Oordeelsvorming op 12 september

Gepubliceerd op: 06 september 2023 19:09

Microfoon

Op dinsdag 12 september is de oordeelsvormende vergadering. Tijdens deze vergadering gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 26 september.

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergadering? Dit kan aan het begin van de vergadering. Of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 11 september 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Beleid voor verbranden van hout

In 2007 is het beleid van regio Rivierenland voor het verbranden van resthout in de open lucht vastgesteld. Hiermee konden bedrijven ontheffing aanvragen voor het verbranden van bepaalde soorten hout. Hierin stond ook het voornemen om vanaf 2010 alleen het verbranden van besmettelijk ziek hout toe te staan. De gemeente West Betuwe wil dit voornemen nu daadwerkelijk in beleid opnemen.

Bestemmingsplan Koningin Julianaplantsoen en Koningin Wilhelminalaan in Waardenburg

Het bestuur van De Kernen wil op twee locaties in Waardenburg een aantal woningen slopen en daar nieuwe woningen plaatsen. Dit gaat om 24 sociale huurwoningen aan het Koningin Julianaplantsoen en 4 woningen aan de Koningin Wilhelminalaan. Daar moeten 22 grondgebonden sociale huurwoningen, 8 gestapelde woningen en een twee-onder-een-kapwoning komen. Hierbij moet genoeg ruimte zijn voor parkeren, water en groen. Het gewijzigde bestemmingsplan hiervoor ligt nu voor aan de raad.

Zonneweide The Dutch

Een initiatiefnemer wil op het terrein van golfbaan The Dutch een zonneweide maken. Hierover nam de raad op 27 juni al een besluit. Maar de Rechtbank Gelderland vernietigde de omgevingsvergunning zonneweide vanwege een procedurele fout van de gemeente West Betuwe. Daarom legt het college het stuk nogmaals aan de raad voor. Met de vraag aan de gemeenteraad om te bevestigen dat er voor de zonneweide geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is. Zo komt de gemeente tegemoet aan de uitspraken van de rechter.

1e Voortgangsrapportage 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Op 27 juni ontving de raad de 1e Voortgangsrapportage 2023 van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe. De omvang van de begrotingswijziging van deze rapportage is groter dan 100.000 euro. In dat geval kunnen gemeenteraden een zienswijze over de wijziging indienen. Dit is een reactie van de raad op de rapportage. Het college van gemeente West Betuwe stelt voor om een positieve zienswijze voor de begrotingswijziging in te dienen.

Bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland

De gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland deelde zijn bestuursrapportage 2023 met de raad. Het college stelt aan de raad voor om hier een zienswijze op in te dienen. Hiermee geeft de gemeente een reactie op de bestuursrapportage.

Rekenkamer Regio Rivierenland

Per 1 januari 2024 moeten alle gemeenten een onafhankelijke rekenkamer hebben. Dit is een instrument van de gemeenteraad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. De gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe willen een gezamenlijke rekenkamer opzetten.

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte Regio Rivierenland

In het najaar van 2021 is het portefeuillehoudersoverleg Ruimte opgestart. Hierin zitten de portefeuillehouders van verschillende gemeentes. De gemeentes hadden behoefte om meer inhoudelijk af te stemmen over onderwerpen op het gebied van ruimte, zoals stikstof. Voor dit portefeuillehoudersoverleg en de ondersteuning daarvan vraagt het college voor 2023 een financiƫle bijdrage aan de raad.

Ingekomen brief Verkeer Herman Kuijkstraat

Bij de gemeenteraad is een brief binnengekomen van een inwoner over het verkeer aan de Herman Kuijkstraat. Het presidium besloot deze brief te bespreken tijdens de oordeelsvormende vergadering.

Bekijk de hele agenda