Oordeelsvorming op 10 oktober

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 16:10

Op dinsdag 10 oktober zijn twee oordeelsvormende vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen gaan de 10 fracties met elkaar in debat over de onderwerpen op de agenda. Daarna bepalen ze of de onderwerpen klaar zijn om een besluit over te nemen. Besluiten neemt de raad in de raadsvergadering van 24 oktober.

Inspreken

Inspreken over een van de onderwerpen in de oordeelsvormende vergaderingen? Dit kan aan het begin van de vergadering. Of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden om in te spreken of een schriftelijke reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 9 oktober 12.00 uur. Noem hierbij uw naam en telefoonnummer.

Oordeelsvormende vergadering 1

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de aula van de Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Brede school Beesd

In Beesd zijn twee basisscholen. Die komen samen in een nieuw gebouw te zitten. Dit is een zogenaamde brede school. In dit gebouw moeten naast de twee scholen ook een buitenschoolse opvang en een bibliotheek komen. Om dit te realiseren, is er meer geld nodig. De raadsleden bespreken of ze het hiermee eens zijn.

Regionaal risicoprofiel en beleidsplan

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakte het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Het regionaal risicoprofiel geeft de belangrijkste risico's binnen de veiligheidsregio weer. In het regionaal beleidsplan staat hoe de VRGZ zich voorbereidt op ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid. De gemeenteraad kan via een zienswijze een mening geven over die documenten.

Wet voorkeursrecht gemeenten Blankertseweg 4 en 6 in Meteren

In Meteren groeit de wijk de Plantage nog steeds. Op dit moment is het plandeel Zuidoost aan bod. Hierin vallen de adressen Blankertseweg 4 en 6. Op deze stukken grond zijn een boomgaard en melkveebedrijf. Die zorgen ervoor dat er niet te dicht bij deze adressen gebouwd kan worden. Dat is lastig voor het plandeel Zuidoost.

Door de stukken grond te kopen, kan de gemeente het plan voor de Plantage wel verder uitvoeren. Het college wil daarom een voorkeursrecht voor de gemeente voor deze adressen. Dat betekent dat de gemeente als eerste de kans krijgt om de percelen te kopen, als ze te koop komen te staan.

Molenblok in Varik

Molenblok is een plan voor nieuwe woningen in Varik. Binnen dit plan zijn al 31 huizen gebouwd. Nu is er een plan om de wijk verder te ontwikkelen met 25 woningen. Om die te kunnen bouwen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Op de grond is nu namelijk nog een agrarische bestemming.

Regioarrangement Fruitdelta Rivierenland

In het regioarrangement staan de ambities, doelen en opgaven voor de leefomgeving in de regio FruitDelta Rivierenland. Dit is geen nieuw beleid. Het is een verzameling van bestaand beleid van de verschillende gemeenten in de regio. Op basis van dit document worden plannen voor de toekomst gemaakt. Aan de gemeenteraad ligt de vraag voor om in te stemmen met dit regioarrangement.

Oordeelsvormende vergadering 2

Deze oordeelsvormende vergadering vindt plaats in de aula van de Brandweerzaal (Rijnstraat 20 in Geldermalsen). We starten om 20.00 uur. Publiek is welkom. Maar online meeluisteren kan ook.

Lees hieronder over welke onderwerpen de gemeenteraad praat.

Actuele situatie nieuwkomers

De gemeenteraad kreeg van het college informatie over de actuele situatie rondom nieuwkomers, zoals asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. De raad wil hierover met elkaar in debat gaan.

Reglement van orde gemeenteraad

Voor de gemeenteraad komt er een nieuw reglement van orde. Hierin staat hoe de besluitvormende raadsvergaderingen in zijn werk gaan. Zowel vooraf als tijdens de vergadering.

Organisatieverordening gemeenteraad 

Voor de gemeenteraad komt er ook een organisatieverordening. Binnen de gemeenteraad zijn er verschillende groepen actief. Zoals het presidium, het seniorenconvent, de agendacommissie en de werkgeverscommissie. De organisatieverordening beschrijft het werk van deze groepen.

Verordening op de voorrondevergaderingen gemeenteraad

Tot slot komt er voor de gemeenteraad ook een verordening op de voorrondevergaderingen. In de voorrondevergaderingen bereidt de raad zich voor op de besluiten die hij later neemt. In de verordening staat hoe deze vergaderingen in zijn werk gaan.

Bekijk de hele agenda