Financiele beheersing en verantwoording Sociaal Domein

De gemeente heeft de plicht om wetten op het gebied van het Sociaal Domein uit te voeren of te laten uitvoeren. Voorbeelden van die wetten zijn de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. In de manier waarop die wetten uitgevoerd worden zit een grote mate van gemeentelijke beleidsvrijheid.

Met name op de terreinen Jeugd en Wmo dreigen er tekorten. In 2019 bedroeg dit tekort al EUR 2 miljoen en ook wordt een vergelijkbaar of zelfs nog hoger bedrag voor 2020 en volgende jaren verwacht.

De omvang van het tekort onderstreept de noodzaak tot spoedige actie. In het traject om te komen tot financiele beheersing binnen het sociaal domein is een aantal maanden van 2020 gebruik gemaakt van de VNG-visitatiecommissie. Dat heeft een rapportage opgeleverd die door het college is vastgesteld.

Tijdlijn