Wat besloot de raad op 30 maart

Gepubliceerd op: 07 april 2021 15:00

Op 30 maart was de raadsvergadering van deze maand. Op de agenda stonden onder andere het participatiebeleid en inzameling van incontinentiemateriaal en luiers. De vergadering was door de coronamaatregelen digitaal.

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur krijgen inwoners en ondernemers een podium. Hier kunnen ze aandacht vragen van de gemeenteraad voor onderwerpen die nog niet op de politieke agenda staan. Vanavond maakten twee leden van het Platform Toegankelijk West Betuwe hier gebruik van. Ook raadslid Lourens van Bruchem wilde iets aanbieden aan burgemeester Servaas Stoop.

Mienke van Alphen en Françoise Groenendaal-Vlug waren aanwezig als leden van het Platform Toegankelijk West Betuwe. Zij boden het Manifest Politiek Actief Zorgbelang Inclusief aan. Dit geeft adviezen voor een toegankelijkere gemeenteraad. Zodat iedereen politiek actief kan zijn in de gemeente West Betuwe. Burgemeester Servaas Stoop nam het manifest in ontvangst als voorzitter van de raad.

Aanbieding Manifest Politiek Actief Zorgbelang Inclusief

Lourens van Bruchem (SGP) bood tijdens het raadspreekuur een echt West Betuws kwartetspel aan. Dit krijgen alle ambtenaren en inwoners van de gemeente West Betuwe. Inwoners kunnen het spel in de maand april in hun brievenbus verwachten.

Aanbieden kwartet door Lourens van Bruchem

Nota grondprijs- en uitgiftebeleid

De nota grondprijs- en uitgiftebeleid valt onder het grondbeleid. Hierin staan de regels die de gemeente volgt om grondprijzen te bepalen. De gemeente verkoopt, verhuurt en verpacht namelijk grond. Door de nota grondprijs- en uitgiftebeleid vast te stellen, heeft de gemeente een handvat voor grondprijzen.

Amendement VVD

De VVD diende een amendement in om het raadsvoorstel aan te passen. Hiermee scherpt de VVD het voorstel aan. De gemeenteraad stelde eerder al een zonneparkenbeleid vast. Dit ziet de VVD graag terug in de Nota grondprijs- en uitgiftebeleid. Dit maakt duidelijk hoe de gemeente West Betuwe hier in staat: er is weinig tot geen ruimte voor zonneparken.

Stemming

De VVD diende het amendement ook in namens Verenigd West Betuwe, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, SGP en Dorpsbelangen. Na stemming nam de raad dit amendement aan. Van de raadsleden stemden er 22 voor en 7 tegen (zie de afbeelding hieronder). Het raadsvoorstel Nota grondprijs- en uitgiftebeleid is daarom aangepast. De gemeenteraad nam het aangepaste raadsvoorstel hierna unaniem aan. Alle raadsleden stemden voor.

Stemming amendement Nota grondprijs- en uitgiftebeleid

Startnotitie participatiebeleid

In vergaderingen op 9 en 16 maart sprak de raad al over het participatiebeleid. Hier gaven raadsleden aan hoe zij de inwoners bij de beleids- en besluitvorming van de gemeente willen betrekken. Participatie is voor overheden steeds belangrijker. Inwoners denken mee, bepalen mee of voeren zelf uit. Hoe de gemeente hiermee omgaat, komt in een participatiebeleid en -verordening te staan. De startnotitie participatiebeleid is de eerste stap hiernaartoe.

Amendement GroenLinks

GroenLinks diende een amendement in om het raadsvoorstel aan te passen. Het amendement is erop gericht om open met inwoners in gesprek te gaan over het participatiebeleid. GroenLinks wil specifiek een groep van 60 willekeurig gekozen inwoners actief betrekken bij het participatiebeleid. Zo voorkomt de gemeente dat altijd dezelfde inwoners betrokken zijn bij het maken en uitvoeren van beleid.

Stemming

Het amendement is ingediend namens GroenLinks en D66. De raad nam het amendement niet aan. Er stemden 9 raadsleden voor en 20 tegen (zie de afbeelding hieronder). Het raadsvoorstel veranderde daarom niet. De gemeenteraad nam het raadsvoorstel hierna unaniem aan.

Stemming amendement Startnotitie Participatiebeleid


Adviesraad Variks Belang

Vanaf de Tweede Wereldoorlog woonde neuroloog Dr. Daan Marinus van Londen in de gemeente Varik. Hij overleed in 1965 en liet een groot deel van zijn vermogen na aan Stichting Variks Belang. Deze stichting zorgt dat de jaarlijkse opbrengst uit het vermogen deels gebruikt wordt voor het maatschappelijk nut. Dit gaat specifiek om het maatschappelijk leven van Heesselt en Varik.

Door de herindeling van 1978 hoorden de twee dorpen bij de (oud-)gemeente Neerijnen. De raad van deze gemeente verdeelde toen de jaarlijkse opbrengst uit het vermogen van Dr. Van Londen. Die raad stelde, in overleg met de bevolking van beide dorpen, hiervoor een adviescommissie in. Deze bestaat uit vijf inwoners uit Varik en Heesselt. Zij geven jaarlijks een bindend advies aan de gemeenteraad over de verdeling van de middelen.

Doordat de gemeente Neerijnen is opgegaan in de gemeente West Betuwe, gaat de gemeente West Betuwe hier nu mee door. De gemeenteraad stelde op 30 maart 2021 de verordening voor deze Adviesraad Variks Belang vast. Alle fracties stemden voor.

PFAS in Bodemkwaliteitskaart & Nota Bodembeheer

Het PFAS-beleid gaat over chemische stoffen die mensen maken en niet natuurlijk zijn. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat hier op de bodemkwaliteitskaart en in de nota bodembeheer ook inzicht in is. In de nota staat voor elk gebied een eigen beleid beschreven. Alle raadsleden stemden voor dit raadsvoorstel.

Sociaal medische indicatie kinderopvang

Ouders krijgen een financiële bijdrage voor kinderopvang als ze werk en zorg voor hun kind combineren. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Maar soms kunnen ouders tijdelijk niet werken, maar ook niet voor hun kind zorgen. Bijvoorbeeld als ze zelf zorg nodig hebben. Dan kan de gemeente helpen bij de kosten van de kinderopvang. Er is dan sprake van een sociaal medische indicatie voor de kinderopvang.

Alleen de oud-gemeente Lingewaal had een regeling voor de sociaal medische indicatie. Voor de gemeente West Betuwe is nu een nieuwe regeling gemaakt. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Inzamelsysteem voor incontinentiemateriaal en babyluiers

Op 30 september 2020 stemde de raad in met het plan om incontinentiemateriaal een babyluiers apart in te zamelen. Dit moet op 1 januari 2022 ingaan. De raad vroeg het college hiervoor verschillende opties uit te werken. Het college stelt voor om te kiezen voor een brengsysteem. Hierbij brengen inwoners hun eigen afval naar speciale semi-ondergrondse containers. Deze komen op centrale plekken in de hele gemeente te staan.

Na stemming is het voorstel aangenomen, met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen (zie afbeelding hieronder).

Stemming raadsvoorstel incontinentiemateriaal en luiers

Kijk de hele vergadering terug