Waar praat de raad over op 16 maart?

Gepubliceerd op: 11 maart 2021 11:30

Op dinsdag 16 maart zijn twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats. Ze starten allebei om 20.00 uur en zijn live mee te kijken. Wilt u tijdens de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 15 maart 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Oordeelsvorming 16 maart – voorronde 1

Sociaal medische indicatie kinderopvang

Ouders krijgen een financiële bijdrage voor kinderopvang als ze werk en zorg voor hun kind combineren. Dit staat in de Wet Kinderopvang. Maar soms kunnen ouders tijdelijk niet werken, maar ook niet voor hun kind zorgen. Bijvoorbeeld als ze zelf zorg nodig hebben. Dan kan de gemeente helpen bij de kosten van de kinderopvang. Er is dan sprake van een sociaal medische indicatie voor de kinderopvang.

Alleen de oud-gemeente Lingewaal had een regeling voor de sociaal medische indicatie. Deze is na het ontstaan van de gemeente West Betuwe opgegaan in een andere regeling. Om te zorgen dat de gemeente goed kan bepalen of inwoners in aanmerking komen voor de sociaal medische indicatie, is een nieuwe regeling gemaakt. De raad bespreekt deze nieuwe regeling in de oordeelsvormende vergadering.

Startnotitie Participatiebeleid

Op 9 maart sprak de raad al over het participatiebeleid in een beeldvormende vergadering. Hierin gaven raadsleden aan hoe zij de inwoners bij de beleid- en besluitvorming van de gemeente willen betrekken. Participatie is voor overheden steeds belangrijker. Inwoners denken mee, bepalen mee of voeren zelf uit. Hoe de gemeente omgaat met deze participatie, komt in een participatiebeleid en -verordening te staan. De startnotitie participatiebeleid is de eerste stap hiernaartoe.

 

Naast de twee onderwerpen die de raad oordeelsvormend behandelt, staat er ook een onderwerp op de agenda ter bespreking. Dit gaat om de informatienota over de evaluatie van de jaarwisseling die de raad van het college ontving. Het presidium heeft besloten dat dit op de agenda komt te staan.

Informatienota evaluatie jaarwisseling 2020/2021

Via een informatienota houdt het college de gemeenteraad op de hoogte over lopende onderwerpen. Vaak staat hier informatie in ter kennisgeving. Maar soms besluit het presidium dat hierover verder gepraat moet worden. Dit geldt ook voor de evaluatie van de jaarwisseling.

In deze informatienota staat de aanpak van de gemeente en hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. Hierover is een interne analyse gedaan. Uit de analyse blijkt dat de jaarwisseling in de gemeente West Betuwe relatief goed is gegaan. Met uitzondering van de kernen Waardenburg en Beesd.

De gemeenteraad wil hier tijdens de oordeelsvorming verder over praten. In de vergadering kunnen de raadsleden ook vragen stellen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder (in dit geval burgemeester Servaas Stoop).

Oordeelsvorming 16 maart – voorronde 2

Inzamelen incontinentiemateriaal en babyluiers

Op 30 september 2020 stemde de raad in met het plan om incontinentiemateriaal een babyluiers apart in te zamelen. Dit moet op 1 januari 2022 ingaan. De raad vroeg het college hiervoor verschillende opties uit te werken. De drie onderzochte opties zijn:

  1. Brengsysteem: inwoners brengen hun eigen afval naar speciale semi-ondergrondse containers. Deze komen op centrale plekken in de hele gemeente te staan.
  2. Huis-aan-huis inzameling: inwoners die incontinentiemateriaal of babyluiers hebben, krijgen hier een aparte container voor. Deze leegt de Avri.
  3. Een combinatie van het brengsysteem en de huis-aan-huis inzameling. Inwoners brengen hun eigen afval weg naar de speciale semi-ondergrondse containers. Maar bij kwetsbare inwoners die dit niet kunnen, wordt het aan huis opgehaald.

In de oordeelsvormende vergadering van 16 maart gaat de gemeenteraad in discussie over de opties.

PFAS-beleid in bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Op 31 maart 2020 stelde de gemeenteraad een bijgewerkte bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer vast. Ook kreeg het college toestemming om de PFAS-beleid nog in de nota op te nemen. Dit betekent dat het dan niet nog een keer naar de raad hoeft.

Het PFAS-beleid gaat over chemische stoffen die mensen maken en niet natuurlijk zijn. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. Daarom is het belangrijk dat hier op de bodemkwaliteitskaart en in de nota bodembeheer ook inzicht in is. In de nota staat voor elk gebied een eigen beleid beschreven.

De impact van de PFAS-beleid op de bestaande nota bodembeheer is groter dan het college dacht. Daarom komt de nieuwe versie van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer weer bij de raad. Op 16 maart praat de raad hier oordeelsvormend over.

Nota grondprijs- en uitgiftebeleid 2021

De nota grondprijs- en uitgiftebeleid valt onder het grondbeleid. Hierin staan de methoden die de gemeente volgt om grondprijzen te bepalen. De gemeente verkoopt, verhuurt en verpacht namelijk grond. Door de nota grondprijs- en uitgiftebeleid vast te stellen, heeft de gemeente een handvat voor grondprijzen. Deze nota ligt nu voor aan de gemeenteraad.