Terugblik raadsvergadering september

Gepubliceerd op: 07 oktober 2021 11:45

Op 28 september was de raadsvergadering van deze maand. De lange agenda kon niet helemaal op een avond behandeld worden. Het vervolg van de agenda vond daarom plaats op 30 september. Op de agenda stonden onder andere de benoeming van een nieuw burgerlid voor Dorpsbelangen, de A2 en de dijkversterking. De vergadering vond plaats in de aula van de Lingeborgh in Geldermalsen.

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur vragen inwoners en ondernemers aandacht van de raad voor onderwerpen die (nog) niet op de politieke agenda staan. Vanavond waren er twee insprekers die tijdens de vergadering inspraken. Daarnaast was er een schriftelijke inspraakreactie.

Spoorwegovergang Waardenburg

De heer De Vletter sprak namens belangengroep "Spoorwegovergang op slot = leefbaarheid Waardenburg kapot" in over de spoorwegovergang Waalbandijk in Waardenburg. Deze is nu gesloten, maar de belangengroep wil dat de spoorwegovergang openbaar blijft. Totdat er een wandelpad is gemaakt om gemakkelijk naar de uiterwaarden te lopen. De heer De Vletter overhandigde de 371 verzamelde handtekeningen aan de voorzitter van de raad, Servaas Stoop.

Leefbaarheid Deil

De heer Krajenbrink sprak namens Dorpsraad Deil in over de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de kern Deil. Dit gaat vooral over het woningtekort in de kern. Er missen sociale huur, starters- en levensloopbestendige woningen. Waardoor het inwonersaantal de komende jaren naar verwachting sterk daalt. De heer Krajenbrink vraagt aandacht van de raad voor de grote behoefte aan woningen in Deil.

Bomenbeheer

Hiernaast heeft een inspreker schriftelijk een reactie gegeven op het kappen van bomen in de gemeente West Betuwe. De bijdragen van alle insprekers zijn te vinden bij het agendapunt raadspreekuur van de vergadering van 28 september.

Ontslag en benoeming burgerleden

De heer Teus Verweij en mevrouw Joke van Vrouwerff zijn ontslagen als burgerlid voor de VVD. Vanavond benoemde de raad nog geen vervangende burgerleden.

De gemeenteraad benoemde de heer Gijsbert de Ronde als burgerlid voor Dorpsbelangen. Hij vervangt hiermee Jan van Helten.

Hamerstukken

De gemeenteraad behandelde eerst de hamerstukken. Dit zijn raadsvoorstellen waarover geen van de fracties meer het woord wil voeren. De voorstellen worden zonder stemming aangenomen. Fracties kunnen nog wel een stemverklaring geven. Hiermee delen ze hun mening over het stuk, zonder in discussie te gaan. Zo nam de raad de volgende besluiten:

  • De raad stelt de nieuwe verdeelsystematiek inclusief financiĆ«le consequenties voor West Betuwe vast. En geeft het college toestemming om in het Algemeen Bestuur de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 2021 vast te stellen.

  • De raad stelt het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 en de verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast.

  • De raad stelt het participatiebeleid en de participatieverordening vast en trekt tegelijk de inspraakverordening in.

  • De raad stelt het bestemmingsplan "Rodenburgstraat & Laan van Crayestein Tricht" vast.

  • De raad stelt het bestemmingsplan "landgoed Bloemfontein, Hooiakker 2 Heesselt" vast.

  • De raad stelt het Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025 vast. En besluit tot doorontwikkeling van het Regionaal Investeringsfonds naar een Regionaal Stimuleringsfonds.

  • De raad stelt de beleidslijn doorrekening interne kosten toezicht glasvezelnetwerk vast. En stelt een incidenteel bedrag uit de algemene reserve beschikbaar voor toezicht op de realisatie van het glasvezelnetwerk.

  • De raad stelt de beleidsnota erfgoedbeleid West Betuwe vast.

Bespreekstukken

De raad behandelde hierna de bespreekstukken. Over deze raadsvoorstellen gaan de fracties tijdens de vergadering met elkaar in debat. Hierna stemmen ze over het voorstel en nemen ze een besluit.

Zonnepark Beesd

De raad sprak eerst over het bestemmingsplan Zonnepark Beesd. Initiatiefnemer Vindo Solar B.V. wil een zonnepark plaatsen op een agrarisch perceel aan de Ridderslag boven Beesd. Dit past niet binnen het bestemmingsplan. Het raadsvoorstel om het bestemmingsplan Zonnepark Beesd niet vast te stellen is aangenomen. Dit betekent dat het zonnepark hier niet geplaatst kan worden. Alleen D66 stemde tegen, de andere partijen stemden voor.

MIRT A2

De raad sprak verder over de lokale bestuurlijke reactie die de gemeente wil sturen naar de minister over de MIRT-A2 Deil-Vught. Deze reactie is extra, naast de bestuurlijke reactie vanuit de regio. Met de lokale reactie steunt de gemeenteraad de inwoners van Waardenburg. Waardenburg moet een leefbare kern blijven.

Na een korte schorsing werd de raad het eens over de uiteindelijke versie van de lokale bestuurlijke reactie. Deze reactie is aangenomen. Leefbaar Lokaal Belang stemde tegen, de overige fracties stemden voor.

Motie opzetten Waardenburgtafel bij raadsvoorstel MIRT A2

D66 diende een motie in die het college verzoekt om samen met alle betrokken partijen een 'Waardenburgtafel' op te zetten. Dit gaat om de inwoners, maar ook om bijvoorbeeld de Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Dit zorgt ervoor dat deze partijen met elkaar in gesprek komen. De wethouder omarmde de motie en daardoor bracht D66 hem niet meer in stemming.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Tijdens de zomer kon iedereen een zienswijze indienen op het bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg. Alle antwoorden op die zienswijzen staan in de Nota van Antwoorden. Op basis van de zienswijzen is het bestemmingsplan nog iets gewijzigd. De raad stelde de Nota van Antwoord en het gewijzigde bestemmingsplan vast.

Stemming raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg
Stemming raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Motie vrij liggend fietspad bij raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Verenigd West Betuwe diende een motie in om te onderzoeken of er een buitendijks vrij liggend fietspad langs de noordzijde van de Waal kan komen. De motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Stemming motie VWB bij raadsvoorstel dijkversterking
Stemming motie vrij liggend fietspad bij raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Motie communicatie bij raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Dorpsbelangen diende een motie in om de communicatie rondom de dijkversterking te verbeteren. Dit gaat om de communicatie naar inwoners, maar ook naar de andere bestuurslagen. De motie is aangenomen met 19 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Stemming motie DB bij raadsvoorstel Dijkversterking
Stemming motie communicatie bij raadsvoorstel dijkversterking Tiel-Waardenburg

Voorzitter van de raad Servaas Stoop schorste de vergadering om 22.45 uur. De vergadering gaat verder op donderdag 30 september.

Van Pallandtweg en elektriciteitsregelstation in Neerijnen

De raad besprak de bestemmingsplannen voor de Van Pallandtweg in Neerijnen en het elektriciteitsregelstation in Neerijnen tegelijk. Het bestemmingsplan voor de Van Pallandtweg 1, 9 en 10 maakt de bouw van een werkschuur, recreatiewoning en boerderij mogelijk. Het bestemmingsplan voor het elektriciteitsregelstation maakt een uitbreiding hiervan mogelijk.

De SGP diende een amendement in om het bestemmingsplan voor Van Pallandtweg 1 niet vast te stellen. En het bestemmingplan voor nummer 9 en 10 wel. De raad nam dit amendement aan met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Stemming amendement SGP bij raadsvoorstel Van Pallandtweg
Stemming amendement bij raadsvoorstel Van Pallandtweg 1, 9 en 10 in Neerijnen

Hierna stelde de raad het gewijzigde bestemmingsplan vast met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Het bouwen van de recreatiewoning en de boerderij is nu mogelijk. De werkschuur op Van Pallandtweg 1 mag niet gebouwd worden.

stemming raadsvoorstel Van Pallandtweg 1, 9 en 10 in Neerijnen
Stemming raadsvoorstel Van Pallandtweg 1, 9 en 10 in Neerijnen

De raad stelde het bestemmingsplan om het elektriciteitsregelstation in Neerijnen uit te breiden niet vast. Met 9 stemmen voor en 18 stemmen tegen.

Stemming raadsvoorstel elektriciteitsregelstation Neerijnen
Stemming raadsvoorstel uitbreiding elektriciteitsregelstation in Neerijnen

Beweeg- en sportbeleid

Voor de gemeente West Betuwe is een nieuw sportbeleid voor de jaren 2022 tot 2026 gemaakt. Dit is unaniem aangenomen.

Motie kunstgrasvelden bij raadsvoorstel beweeg- en sportbeleid

De VVD dient de motie kunstgrasvelden in om het college op te roepen om samen met verenigingen die een kunstgrasveld willen, te besluiten over het wel of niet aanleggen van kunstgras. De motie is verworpen, met 4 stemmen voor en 23 tegen.

Stemming motie VVD bij raadsvoorstel sportbeleid
Stemming motie kunstgrasvelden bij raadsvoorstel sportbeleid

Moties vreemd aan de orde van de dag

In de vergadering zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dit zijn moties die niet bij een van de onderwerpen op de agenda horen. De twee moties werden ingediend door Leefbaar Lokaal Belang en Dorpsbelangen.

Motie winkeltijdenverordening

Leefbaar Lokaal Belang dient de motie winkeltijdenverordening in. Deze motie roept het college op om het onderzoek naar de openingstijden van de detailhandel in West Betuwe nog in 2021 af te ronden. En de resultaten te verwerken in de Winkeltijdenverordening waarover de raad begin 2022 besluit. De motie is niet aangenomen, met 8 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

Stemming motie vreemd LLB winkeltijdenverordening
Stemming motie vreemd aan de orde van de dag over winkeltijdenverordening

Motie voorrangsbeleid woningzoekenden uit de gemeente

Dorpsbelangen dient de motie Voorrangsbeleid woningzoekenden uit de gemeente in. Die vraagt het college o.a. om afspraken te maken met projectontwikkelaars/aannemers van nieuwbouwwoningen in de kernen, zodat deze eerst aangeboden worden aan inwoners uit de betreffende dorpen. De motie is unaniem aangenomen.

De VVD kondigde ook een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het toetsingskader subsidieverordening. Omdat het al laat op de avond was, koos de VVD ervoor om de motie tijdens een volgende vergadering in te dienen.

Net voor 23.00 uur sloot voorzitter van de raad Servaas Stoop de vergadering.

Luister de vergadering terug