Terugblik raadsvergadering 2 maart

Gepubliceerd op: 05 maart 2021 11:50

Op 2 maart was de raadsvergadering van de maand februari. Door de voorjaarsvakantie vond deze pas in maart plaats. Op de agenda stonden 6 onderwerpen waar de raad een besluit over moest nemen. Een van die onderwerpen was de beëdiging van Vic Bogerman als raadslid voor D66. Ook dienden de fracties Dorpsbelangen en de SGP allebei een motie vreemd aan de orde van de dag in. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Na opening van de vergadering stond burgemeester Stoop stil bij het overlijden van oud-raadslid Bert Vonk. De heer Vonk was in de periode van 2002 tot 2010 en van maart 2014 tot maart 2015 raadslid voor de fractie CDA in de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen.

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur krijgen inwoners en ondernemers een podium. Hier kunnen ze aandacht vragen voor onderwerpen die nog niet op de politieke agenda staan. Vanavond waren er geen aanmeldingen voor het raadspreekuur.

Beëdiging raadslid D66

Fractievoorzitter Ashley Karsemeijer van D66 verlaat de raad voor 16 weken. In die periode vervangt de heer Vic Bogerman haar. Tijdens de raadsvergadering beëdigde burgemeester Servaas Stoop hem. Vic legde de belofte af. Hierna nam hij direct deel aan de rest van de raadsvergadering. Rita Boer-Rookhuiszen neemt de rol van fractievoorzitter in deze periode op zich. We wensen Vic en Rita veel succes in hun nieuwe rol!

Beëdiging Vic Bogerman D66

Vic Bogerman was het eerste raadslid in onze gemeenteraad die in een digitale vergadering is beëdigd. Hij was wel fysiek in de raadszaal aanwezig om de belofte af te leggen.

Belofte griffiemedewerker Muriëlle de Wit

Muriëlle de Wit werkt sinds begin 2020 als griffiemedewerker bij de gemeente West Betuwe. Het is normaal dat leden van de griffie de eed of belofte afleggen in een raadsvergadering. Dit heeft zij in deze raadsvergadering gedaan. Gefeliciteerd Muriëlle!

Belofte Muriëlle

De Plantage Zuidwest te Meteren

Voor de woonwijk De Plantage in Meteren worden stap voor stap nieuwe plannen gemaakt. Deze deelplannen zorgen soms voor veranderingen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan lag daarom vanavond gewijzigd aan de raad voor. Raadsleden besloten of ze akkoord gaan met het plan.

De wijziging hield in dat er meer huizen gebouwd mogen worden in De Plantage Zuidwest. De gemeenteraad stemde in met dit voorstel. Er kunnen nu maximaal 103 woningen gebouwd worden in De Plantage Zuidwest.

Motie D66

Bij dit agendapunt diende de fractie D66 een motie in. De fracties GroenLinks, Dorpsbelangen en PvdA dienden de motie mee in. Met de motie vragen ze het college om meer te focussen op natuurinclusief bouwen. Ze vragen of dit ook in de omgevingsvisie en de lokale adaptatie strategie een plek krijgt. Meer natuurinclusief bouwen zorgt voor een groenere gemeente en is bijvoorbeeld goed voor de biodiversiteit. De motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Stemming motie D66

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2032

Elke dag bezoeken in de gemeente West Betuwe bijna 4.500 kinderen één van de 33 basisscholen in 21 kernen. De gemeente denkt daarom samen met de schoolbesturen na over de toekomst van de schoolgebouwen. Ze hebben samen een Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Hierin staan plannen voor investeringen in de schoolgebouwen. Per schoolgebouw staat hier een toekomstbeeld in. De raad stelde het Integraal Huisvestingsplan vast.

Motie ChristenUnie

De ChristenUnie diende bij dit onderwerp een motie in. Deze motie werd mee ingediend door alle andere fracties in de gemeenteraad. Met de motie vragen de partijen of de nieuwbouw van de basisscholen Lingelaar en Sint Antonius als brede school Beesd eerder kan plaatsvinden. Het plan is om beide scholen onder één dak te plaatsen. De motie is aangenomen. Alle raadsleden stemden voor.

Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe

De raad besprak vanavond de deelname aan de Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe. De windparken in Deil en bij de Avri spraken met de gemeente af dat ze elk jaar een bedrag in een Omgevingsfonds storten. Dit is € 0.50/MWh. De Stichting beheert dit. De Stichting heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Wethouder Annet IJff wordt lid van de Raad van Toezicht. De raad heeft ingestemd met dit voorstel.

Kaderbrief gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een gemeenschappelijke regeling waar meerdere gemeentes bij betrokken zijn. Met een Kaderbrief geeft de VRGZ de gemeenten informatie over ontwikkelingen binnen het beleid van de VRGZ en de financiële gevolgen daarvan. Op deze Kaderbrief dienen de gemeenten soms een zienswijze in, om invloed uit te oefenen op het beleid van de VRGZ. Het college heeft een zienswijze voorgesteld. De gemeenteraad stemde hiermee in.

Moties vreemd aan de orde van de dag

In de vergadering zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dit zijn moties die niet bij een van de onderwerpen op de agenda horen. De twee moties werden ingediend door Dorpsbelangen en SGP.

Dorpsbelangen: Zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor evenementen in West Betuwe

De gemeente West Betuwe deed een oproep om geen aanvragen te doen voor evenementen in de zomer of het najaar van 2021. Dit door de huidige situatie rondom corona. De fractie Dorpsbelangen vraagt het college om juist samen met inwoners te zoeken naar mogelijkheden voor evenementen. Deze motie is verworpen met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Stemming motie Dorpsbelangen

SGP: Lichtreclame Waardenburg

Er is een vergunning aangevraagd om lichtreclame te plaatsen in Waardenburg. Dit past niet in het bestemmingsplan. Daarom moet een wijziging in het bestemmingsplan komen. De motie van de SGP vraagt het college niet mee te werken aan een wijziging in het bestemmingsplan. Dat zorgt ervoor dat de lichtreclame niet geplaatst mag worden. Ook vraagt de SGP het college in de toekomst terughoudend te zijn met lichtreclame in de gemeente West Betuwe. Deze motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Stemming motie SGP

Kijk de hele vergadering terug