Terugblik raadsvergadering 27 oktober

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 13:20

Op 27 oktober was de raadsvergadering. De vergadering had 15 agendapunten. De gemeenteraad nam onder andere besluiten over het beleidsplan sociaal domein en de Tweede Bestuursrapportage. Tijdens de vergadering waren Johan Kerbel (CDA), Gert-Jan van Ochten (VVD) en Dries Mulder (SGP) afwezig. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur krijgen inwoners en ondernemers een podium om aandacht te vragen van de gemeenteraad voor onderwerpen die nog niet op de politieke agenda staan. Vanavond maakten 3 personen hier gebruik van.

Eerst sprak mevrouw Haubrich namens de Vereniging voor het behoud van het Lingelandschap over het belang van duisternis. Dit naar aanleiding van de 'Nacht van de Nacht' van zaterdag 24 oktober 2020.

De tweede spreker was de heer Vos. Hij sprak over het bouwplan rondom het Stroomhuis in Neerijnen.

De derde spreker was de heer Megens. Hij sprak zorgen uit over de plannen om een biogasinstallatie te plaatsen op het Avri-terrein. Meer dan 750 inwoners tekenden een petitie tegen het plaatsen van deze biogasinstallatie.

2e plaatsvervangend griffier

De gemeenteraad benoemde mevrouw Smeekes-Hagen als tweede plaatsvervangend griffier. De functie van griffier is belangrijk om het besluitvormende proces van de raad door te laten gaan. Zeker in de coronacrisis is het mogelijk dat de griffier door omstandigheden niet aanwezig is bij vergaderingen. Dan moet er een vervanger zijn. De eerste plaatsvervangende griffier is de heer Steenbergen. Wanneer ook hij verhinderd is, neemt de tweede plaatsvervangend griffier – mevrouw Smeekes-Hagen – de taken over.

Wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft een Vertrouwenscommissie. Deze bestaat in de gemeente West Betuwe uit de fractievoorzitters van de tien partijen. De griffier is de secretaris. De afgelopen maanden zijn een aantal wijzigingen geweest in de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Zo heeft een aantal fracties een nieuwe fractievoorzitter en is de nieuwe griffier benoemd. Door deze wijzigingen verandert ook de samenstelling van de Vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad heeft de wijzing in de samenstelling van de Vertrouwenscommissie vastgesteld. Nu zijn de fractievoorzitters Henk de Man (Dorpsbelangen), Frank Broedelet (VVD), Richard Hoogveld (PvdA) en Gijsbert van de Water (VWB) zijn nu benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie. De raadsgriffier Hans van der Graaff is aangewezen als secretaris van deze commissie.

Benoeming 2e en 3e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Als de burgemeester niet aanwezig kan zijn als voorzitter van de gemeenteraad, wordt hij vervangen door een van de raadsleden. De eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad is Jos van Maanen (SGP). Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober zijn ook een tweede en derde plaatsvervanger benoemd.

De gemeenteraad benoemde Dittie van Zee – van Arendonk (CDA) tot tweede waarnemend voorzitter en Ashley Karsemeijer (D66) tot derde waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Beleidsplan Sociaal Domein; Bouwen aan sociale kracht 2021-2024

Het college heeft een beleidsplan Sociaal domein 'Bouwen aan sociale kracht' gemaakt. Hierin staan uitgangspunten om tot een sterk en betaalbaar sociaal domein te komen. De thema's 'Een sterke samenleving' en 'De juiste zorg op de juiste plek' staan centraal.

Het Beleidsplan Sociaal domein is aangenomen. GroenLinks stemde tegen. De overige partijen stemden voor het Beleidsplan Sociaal domein.

Tweede Bestuursrapportage West Betuwe 2020

Op 7 november 2019 stelde de raad de begroting 2020 van de gemeente West Betuwe vast. In de financiële verordening is afgesproken dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de financiële voortgang van de begroting van het lopende jaar. Op 7 juli stelde de raad de Eerste Bestuursrapportage 2020 vast. Nu biedt het college een Tweede Bestuursrapportage aan. Hiermee geeft het college een actueel financieel beeld voor dit jaar en komende jaren. Daarnaast geeft het college inzicht in de voortgang van de (inhoudelijke) speerpunten voor 2020.

De Tweede Bestuursrapportage is aangenomen. PvdA stemde tegen. De overige partijen stemden voor.

Verordening Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie voerde in 2019 de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester uit. Onze burgemeester Servaas Stoop is nu bijna een jaar in dienst. Het is normaal dat hij dan een klankbordgesprek heeft met de Vertrouwenscommissie.

De raad stelde eerder deze vergadering de gewijzigde samenstelling van de Vertrouwenscommissie vast. De verordening van de Vertrouwenscommissie is direct ook geactualiseerd. Deze aangepaste verordening is vastgesteld.

Moties vreemd aan de orde van de dag

In de vergadering zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. Dit zijn moties die niet bij een van de onderwerpen op de agenda horen. De drie moties werden in gediend door de ChristenUnie, GroenLinks en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe.

ChristenUnie

De ChristenUnie verzocht het college te onderzoeken hoe voetbalverenigingen in de gemeente (financieel) geholpen kunnen worden tijdens de coronacrisis. De wethouder gaf aan dat er al alles aan gedaan wordt om verenigingen in de gemeente te helpen. Na deze uitleg van de wethouder trok de ChristenUnie de motie in.

GroenLinks

GroenLinks verzocht in hun motie vreemd aan de orde van de dag om als gemeente het goede voorbeeld te geven en geen alcohol te serveren bij evenementen die ze zelf organiseert. Deze motie is niet aangenomen. GroenLinks stemde voor, de overige partijen tegen.

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe diende een motie in rondom het versnellen en stimuleren van woningbouw in de gemeente West Betuwe. Na antwoord van de wethouder en discussie in de raad paste de fractie de motie iets aan. Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe, Verenigd West Betuwe en SGP stemden voor. De overige partijen stemden tegen. De motie is niet aangenomen.

Luister de vergadering terug