Terugblik raadsvergadering 26 januari

Gepubliceerd op: 28 januari 2021 13:45

Op 26 januari was de eerste raadsvergadering van 2021. Op de agenda stonden onder andere meerdere bestemmingsplannen, we hebben digitaal afscheid genomen van burgerlid Ed van Tellingen en er is gesproken over menstruatiearmoede. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Afscheid Ed van Tellingen

De heer Ed van Tellingen is gestopt als burgerlid bij GroenLinks. Hij vervulde deze rol vanaf 15 januari 2019. Daarvoor had hij al een lange politieke carrière als wethouder, raadslid en burgemeester. Burgemeester Servaas Stoop bedankte hem voor zijn inzet. Er is op dit moment nog geen plaatsvervanger voor de heer Van Tellingen bij GroenLinks.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Neerijnen

In 2015 is een oude naoorlogse noodwoning op het adres Molenstraat 45 in Ophemert afgebrand. Deze is nog steeds niet herbouwd. Het adres heeft nog wel een woonbestemming. In het voorliggende bestemmingsplan verplaatsen de woonbestemming en het bouwvlak. Hierdoor kan de woning op een andere locatie opgebouwd worden. De bestaande locatie krijgt een agrarische bestemming. Dit plan is aangenomen.

Bestemmingsplan Horecabedrijf Haarweg 9-11 Vuren

Op de Haarweg 9 - 11 in Vuren staat een pannenkoekhuis met bedrijfswoning. Het horecabedrijf is gevestigd op Haarweg 9. De bedrijfswoning op Haarweg 11. In het bedrijf worden al sinds het ontstaan van het restaurant op kleine schaal bruiloften en partijen georganiseerd. De eigenaren hebben verzocht dat dit officieel in het bestemmingsplan wordt aangepast. Ook is de vraag om de status van de bedrijfswoning te wijzigen naar burgerwoning. Voorwaarde voor deze wijzigingen is dat de eigenaren van het restaurant zorgen voor extra parkeergelegenheid. De raad heeft met dit bestemmingsplan ingestemd.

Regionaal onderzoek Avri Hamerstukken

Er zijn 8 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Avri. Alle gemeenten dienden eind 2020 een motie in over de Avri. Daarin staat de wens om een onderzoek te starten naar de financiële situatie van de Avri. Maar ook naar de overdracht van de stortplaats naar de provincie Gelderland. De moties verschilden inhoudelijk van elkaar. Daarom hebben alle griffiers van de 8 gemeenteraden de opties voor onderzoek op een rij gezet. Het advies van de griffiers over het uitvoeren van het onderzoek door een extern bureau ligt nu voor aan de raden. Dit voorstel is door de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe aangenomen.

De gemeenteraad heeft de heer Léon van Dun aangewezen als vertegenwoordiger van de raad die hierbij betrokken gaat zijn. Zijn plaatsvervanger is Andrea Zierleyn.

Bestemmingsplan Zijl 2 Vuren

De oud-gemeente Lingewaal startte een bestemmingsplanprocedure voor een kleinschalig woningbouwplan aan de Zijl 2 in Vuren. Dit ging om het renoveren van de bestaande woning met garage. En het saneren van twee wooneenheden en overige gebouwen. In ruil daarvoor wil de initiatiefneemster ook twee vrijstaande woningen realiseren. De gemeenteraad van de oud-gemeente heeft dit bestemmingsplan niet vastgesteld. Daarom ligt dit nu in de gemeenteraad van gemeente West Betuwe. Hier is het vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Karnheuvelstraat 1 Est en Neerijnense Mark 8 Neerijnen

Het transportbedrijf op de Neerijnense Mark 8 in Est wil verplaatsen naar de Karnheuvelsestraat 1 in Est. Om daar nieuwe bedrijfsbebouwing neer te kunnen zetten, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. De provincie Gelderland had problemen met het plan, omdat de provinciale belangen niet genoeg werden meegewogen. Na onderzoek adviseert het Regionaal Acquisitie Platform positief over de verplaatsing naar Karnheuvelsestraat 1. Maar dan moet op een andere plek in de gemeente een bedrijventerrein van 1.1 hectare hiervoor ingeruild worden. Hiervoor is het zuidelijke gedeelte van de locatie Waardenburg-West gekozen. Dit voorstel is aangenomen door de raad.

Ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

In het Projectplan Waterwet Gorinchem-Waardenburg staan de maatregelen die nodig zijn om de dijkversterking uit te voeren. Als onderdeel van het project lag het ontwerpbestemmingsplan 'dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' voor zes weken ter inzage. Hierop konden zienswijzen ingediend worden. Alle zienswijzen zijn nu samengevat en beantwoord in een zogenaamde Nota van Antwoord. Op basis van de zienswijzen zijn een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld. De raad heeft in de raadsvergadering het voorstel aangenomen.

1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering OZB 2021

Op 15 december 2020 werden de tarieven onroerende-zaakbelastingen (OZB) voorlopig vastgesteld. Van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) zijn de definitieve stijgingspercentages van de WOZ-waarden ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat de OZB-tarieven met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 naar beneden moeten worden bijgesteld. De gemeenteraad heeft de definitieve OZB-tarieven voor 2021 vastgesteld. 

Voorstel tot gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan "Havendijk 27 Beesd"

De oud-gemeente Geldermalsen besloot in 2018 mee te werken aan een verzoek om Havendijk 27 in Beesd te herontwikkelen. Het plan is om hier 3 vrijstaande woningen te bouwen. Door de geplande woningbouw, kan het hoveniersbedrijf Kroeze verplaatst worden. En de locatie zelf kan verder ontwikkeld worden. De bedrijfspercelen verdwijnen, maar de bedrijfswoning (een gemeentelijk monument) blijft bestaan. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de omgeving rondom de Havendijk te waarborgen en versterken. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit is gekoppeld aan de eerdere plannen voor de locatie. Door de nieuwe woningen goed in te passen, ontstaat een ruimtelijk aanvaardbare situatie. Aan de raad ligt een voorstel voor om dit planologisch mogelijk te maken. Dit voorstel is aangenomen.

Zienswijze op de Kaderbrief 2022 GGD-GZ

De GGD Gelderland-Zuid stuurde in oktober de kaderbrief 2022 op. Hierin staan de beleidsontwikkelingen van de GGD voor het jaar 2022. En de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten die verbonden zijn aan de GGD. Ook wijst de GGD op de mogelijke risico's die kunnen optreden. Alle verbonden gemeentes kunnen in een zienswijze reageren op de kaderbrief. Het college stelt voor ook namens de gemeente West Betuwe een zienswijze op te sturen. De raad heeft ingestemd met de zienswijze.

Motie vreemd aan de orde van de dag

In de vergadering is door Verenigd West Betuwe een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze motie hoort niet bij een van de onderwerpen op de agenda. Hij staat op zichzelf.

De motie van Verenigd West Betuwe ging om menstruatie-armoede. Menstruatie-armoede gaat om meisjes/vrouwen die niet voldoende geld hebben om tampons of maandverband te kopen. Dit leidt bijvoorbeeld tot sportverzuim op school. Met de motie verzoekt de fractie het college om te onderzoeken of dit in de gemeente West Betuwe speelt en in hoeverre daar een oplossing voor gevonden kan worden. De motie is met 20 stemmen tegen en 11 stemmen voor niet aangenomen.

Kijk de vergadering terug