Raadsvergadering 3 maart

Gepubliceerd op: 04 maart 2020 14:30

Op 3 maart was de raadsvergadering uit de februaricyclus. In verband met de voorjaarsvakantie is deze doorgeschoven naar de eerste week van maart. Lees hier wat er is gebeurd en besloten.

Raadspreekuur
Vanavond maakten 2 inwoners gebruik van het raadspreekuur. Hiermee kunnen zij vertellen over een onderwerp dat nog niet op de raadsagenda staat. Zo kunnen ze de raad wijzen op het belang hiervan.

De heer Bambacht sprak over het onderwerp 'woningbouw in Haaften'. Hij gaf aan dat er veel jongeren in Haaften zijn die daar een huis willen. In Haaften wordt alleen nog niet veel aan nieuwbouw gedaan. Hij wordt graag op de hoogte gehouden over eventuele nieuwbouwplannen aan de noordzijde van Haaften.

Raadspreekuur - inspreker 1

Mevrouw Verhoeks sprak over het beleid van de Avri. In een brief deelde ze al eerder haar visie op dit beleid met de raad. De brief lichtte ze verder toe tijdens het inspreekmoment in het raadspreekuur.

Raadspreekuur - inspreker 2

Benoeming burgerlid West Betuwe
Vanavond beedigde de burgemeester Teus Verweij als burgerlid voor de VVD. Op 17 december werd Frank Broedelet raadslid voor de VVD. Hierdoor is zijn plek als burgerraadslid vrijgekomen. Die plek vervult Teus nu.

Teus Verweij

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs West Betuwe
De gemeente moet zorgen dat het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs een onderkomen hebben. Dit ligt vast in verschillende wetten. Daarom is de verordening onderwijshuisvesting gemaakt. Daarin staan afspraken over de wettelijke taken en verantwoordelijkheid van de gemeente op dit gebied. De oud-gemeenten Geldermalen, Neerijnen en Lingewaal hadden al zo'n verordening. Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is nu een nieuwe verordening nodig.

Door D66 en de SGP is een amendement ingediend voor dit raadsvoorstel. Ze vragen om een wijziging in de tekst van de verordening. Het is mogelijk dat een school zich verspreid over meerdere gebouwen. Hierbij willen de partijen dat – als hiervoor gekozen worden – het bijgebouw om maximaal 1 kilometer afstand van het hoofdgebouw mag liggen. Dit gaat om de afstand die wordt gemeten langs de kortste en voor de leerling goed begaanbare en veilige weg. Dit amendement is niet aangenomen. Het raadsvoorstel is hierna zonder wijzigingen aangenomen.

Gewijzigd bestemmingsplan Herman Kuijkstraat 44-50 in Geldermalsen
De gebouwen aan de Herman Kuijkstraat 44-50 in Geldermalsen staan al ongeveer 10 jaar leeg. Hierdoor zijn ze niet goed onderhouden. Om de ruimtelijke kwaliteit van de straat te verbeteren, is het slopen van de panden de enige oplossing. Hierna is het perceel klaar om nieuw op te bouwen.

Het plan is om hier 10 appartementen te maken. Op de begane grond van het gebouw is dan ruimte voor 2 zakelijke ruimtes. Dit plan past alleen niet binnen het bestaande bestemmingsplan voor de Herman Kuijkstraat 44-50. Daarom moet de raad een gewijzigd bestemmingsplan vaststellen.

Verenigd West Betuwe heeft een amendement ingediend op dit voorstel. Zij willen het bestemmingsplan wijzigen door de zakelijke ruimtes eruit te halen. Dan krijgt het gebouw maximaal drie bouwlagen, in plaats van vier. Ook wordt voorgesteld dat de bouw betaalbaar moet blijven voor ouderen en jongeren in de 'lagere financiële leefklassen'. Dit amendement is niet aangenomen.

De raad heeft ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan.

Kadernota cultuur en kunst West Betuwe 2020-2023
In de kadernota staan de kijk op en uitgangspunten voor het Cultuur- en kunstbeleid van de gemeente. Hierin liggen de hoofdlijnen van het beleid vast. Daarnaast is er veel ruimte voor variatie in de uitvoering. Dit is geschikt voor het dynamische onderwerp cultuur en kunst. Ook houdt het rekening met de verschillen tussen de 26 kernen van de gemeente. De kadernota moet het rijke aanbod aan kunst en cultuur in de gemeente behouden en versterken.

Na input van de verschillende fracties, is de Kadernota cultuur en kunst aangenomen.

Zienswijze meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland
Werkzaak Rivierenland stelt eens per 4 jaar een beleidsplan vast. De gemeente West Betuwe is een van de deelnemende gemeentes in Werkzaak Rivierenland. Daarom krijgt de gemeenteraad het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 voorgelegd. In een zienswijze kan de gemeente opmerkingen maken bij het plan. Het college stelde voor om een positieve zienswijze in te dienen en daarmee een positief advies te geven. Deze zienswijze lag vanavond voor aan de raad.

De raad heeft ingestemd met de voorliggende zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid
In de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen liggen voor aan de gemeenteraden die meedoen in de gemeenschappelijke regeling, waaronder de gemeente West Betuwe. De raad heeft met voorliggende wijzigingen ingestemd.

Aanwijzen leden regionale Agendacommissie Rivierenland
In de regionale Agendacommissie Rivierenland wordt de gemeenteraad West Betuwe vertegenwoordigd door twee raadsleden. Dit waren Andrea Zierleijn (GL) en Hans Daudeij (DB). Zij worden nu vervangen door Gian Bareman (SGP) en Dittie van Zee-van Arendonk (CDA).

Initiatiefvoorstel LLB - publicatie bekendmakingen gemeentenieuws
De fractie Leefbaar Lokaal Belang heeft een initiatiefvoorstel ingediend. Hiermee vragen ze aandacht voor de publicaties van het gemeentenieuws. Het gemeentenieuws wordt onder andere gedeeld met de inwoners via een publicatie in Weekblad West Betuwe. Dit weekblad wordt niet overal in de gemeente even consequent bezorgd. Daarom heeft Leefbaar Lokaal Belang een 8-stappenplan opgesteld om de inwoners op de hoogte te houden van het gemeentenieuws. Dit initiatiefvoorstel is niet aangenomen.

Plan van aanpak van het proces Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024
Begin 2016 stemden alle deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland in met het Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland. Hierin staan de drie speerpunten die de regio versterken en wat de ambities voor die drie speerpunten zijn. Ook staat er een strategie in om die ambities waar te maken.

Voor de periode 2020 – 2024 moet een nieuw ambitiedocument gemaakt worden. Om dat te maken, is een plan van aanpak opgesteld. De raad heeft dit plan van aanpak aangenomen.

Uittreedsom Avres
De oud-gemeente Lingewaal maakte deel uit van de gemeenschappelijke regeling Avres. De oud-gemeenten Neerijnen en Geldermalsen maakten deel uit van de vergelijkbare regeling Werkzaak. De nieuwe gemeente West Betuwe mag maar bij één gemeenschappelijke regeling horen. Daarom besloten de raad en het college om uit de Avres te stappen. Dit heeft financiële gevolgen in de vorm van een uittreedsom. Het algemeen bestuur van de Avres bepaalt de hoogte van de som. Nu ligt het voorstel van de Avres voor aan de raad. De raad heeft hiermee ingestemd.

Zienswijze op de meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland-Zuid
De GGD Gelderland-Zuid heeft een Meerjarenstrategie 2020-2030 gemaakt. Hierin staan de focus, strategie en ambities voor de GGD. De raden van de gemeenten die meedoen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid hebben deze gekregen. Alle raden, waaronder de raad van West Betuwe, mogen een zienswijze op deze strategie indienen. Zo reageert de gemeente op de meerjarenstrategie, voordat deze vast staat. De raad heeft vanavond ingestemd met de voorgestelde zienswijze.

Geharmoniseerde subsidieverordening peuteropvang West Betuwe
Door de Wet Harmonisatie voorschoolse voorzieningen vallen peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 onder de overkoepelende naam kinderopvang. De oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hadden hiervoor een eigen verordening. Deze is geharmoniseerd voor de gemeente West Betuwe. Het doel is dat alle kinderen in de gemeente goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen. In de verordening staan de voorwaarden en berekening van de subsidiëring van de peuteropvang. Dit raadsvoorstel is aangenomen.

Cultuureducatie primair onderwijs West Betuwe
Gemeente West Betuwe vindt de kwaliteit en diversiteit van het (primair) onderwijs belangrijk. Daarom draagt de gemeente bij aan de versterking van de cultuureducatie op basisscholen. Met de verordening cultuureducatie primair onderwijs wordt cultuur (nog meer) bereikbaar voor leerlingen van de basisscholen. Dit voorstel is aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag LLB: sluipverkeer Waardenburg en Haaften
De fractie Leefbaar Lokaal Belang heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Deze gaat over het sluipverkeer in Waardenburg en Haaften. In de motie wordt een aantal oplossingen aangedragen. De motie is niet aangenomen in de raad. In de volgende raadscyclus wordt wel verder gepraat over sluipverkeer. Op 10 maart is hierover al een eerste beeldvormende avond.

Raadsvergadering 3 maart

Luister de raadsvergadering terug. De besluiten van de raad staan ook uitgebreid vermeld onder het kopje Besluitenlijsten Raad. Daar plaatst de griffie de besluitenlijst na elke raadsvergadering.