Raadsvergadering 31 maart

Gepubliceerd op: 01 april 2020 14:00

De raadsvergadering van 31 maart vond plaats in bijzondere vorm. Er was geen publiek. Per fractie waren maximaal 2 raadsleden aanwezig. En op de agenda stonden alleen onderwerpen die echt niet langer uitgesteld konden worden.

In totaal waren 17 raadsleden aanwezig. Hiermee haalde de raad het quorum: het minimaal aantal raadleden dat nodig is om besluiten te nemen.

Raadszaal met de raadsleden op 1,5 meter afstand.

De vergadering werd geopend door burgemeester Servaas Stoop. Hij heette iedereen van harte welkom en stond stil bij de situatie waarin we ons op dit moment bevinden. Hij sprak zijn medeleven uit naar iedereen die te maken heeft met het verlies van een dierbare. Die in deze moeilijke omstandigheden niet of nauwelijks afscheid kunnen nemen. En hij benadrukte zijn waardering voor alle inzet van de zorg en andere mensen die zich in de volle breedte van de crisis inzetten om de gevolgen voor de samenleving zo beperkt mogelijk te houden.

Raadspreekuur

Het raadspreekuur van deze avond ging niet door, omdat er geen publiek aanwezig mocht zijn bij de vergadering. Het was wel mogelijk om schriftelijk een bijdrage toe te sturen naar de griffie. Dit is niet gebeurd. 

Ingekomen stukken

De vergadering ging verder met de ingekomen stukken. Andrea Zierleyn (GroenLinks) had hierover twee vragen. Ze wilde allereerst weten waarom de vergunningverlening voor de levensloopbestendige woningen in Opijnen nog niet rond is (Ingekomen stuk B102). Ze vond het daarnaast erg prettig om een overzicht te krijgen van de ambities op het gebied van de toekomstbestendige woningmarkt (Ingekomen stuk C045: informatienota toekomstbestendige woningmarkt). Door het belang dat we hechten aan meer en diverse woningen in de gemeente, is de informatienota volgens haar ondergesneeuwd geraakt. Daarnaast gaf ze aan dat de wethouder in de krant aankondigt dat de woonvisie al gereed is. Terwijl de informatienota suggereert dat dat niet zo is. Ze vindt de informatienota voer voor discussie en dat deze meegenomen moet worden in de woonvisie. 

Omdat er vanavond geen wethouders aanwezig zijn, geeft de burgemeester hier zo goed als mogelijk antwoord op. Hij zegt toe dat er een afschrift van de brief vanuit het college aan de betrokkenen van de levensloopbestendige woningen naar de raadsleden wordt gestuurd. Daarnaast geeft hij aan dat hij niet weet in welk stadium de woonvisie zich op dit moment bevindt. Er wordt aan gewerkt en het staat op de planning om naar de raad te komen. Zijn suggestie is dat mevrouw Zierleyn dan de discussie aangaat. 

Ashley Karsemeijer (D66) geeft aan dat er een aantal ingekomen stukken is waarover D66 misschien op een later moment nog in gesprek wil gaan. Dit kaarten ze dan aan via het Presidium.

Benoeming raadsgriffier en burgerlid

Een belangrijk onderwerp op de agenda was de benoeming van de raadsgriffier, Hans van der Graaff. De raad West Betuwe had sinds het vertrek van Arthur van den Brink in juli, geen griffier meer. Deze taak werd tot nu overgenomen door plaatsvervangend griffier Koen Steenbergen. Alle 17 aanwezige raadsleden stemden van harte in met de benoeming van Hans van der Graaff.

Foto van de nieuwe griffier Hans de Graaff tijdens zijn beëdiging

Vervolgens werd direct doorgegaan met de benoeming van burgerlid Emile Bode voor Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. Hij vervangt burgerlid Ernest Cartigny. Ook hiermee stemden alle raadsleden in.

Foto van burgerlid Emile Bode tijdens zijn beëdiging

Hans van der Graaff en Emile Bode werden naar voren gevraagd door de burgemeester. Waar de beëdiging plaatsvond. Met gepaste afstand overhandigde de burgemeester vervolgens een bos bloemen aan beide heren.

Foto van griffier Hans van der Graaff en burgemeester Servaas Stoop na overhandiging van bloemen.

Foto van Emile Bode en burgemeester Servaas Stoop na overhandiging van bloemen.

Benoeming voorrondevoorzitter Jan de Geus

Dit agendapunt is geschrapt, omdat de heer De Geus niet aanwezig kon zijn bij de vergadering.

De volgende onderwerpen werden snel achter elkaar afgehamerd door voorzitter van de raad. Alle raadsleden stemden in met de voorstellen.

Subsidieverordening Openbare Bibliotheek Rivierenland West Betuwe

Voor de nieuwe gemeente West Betuwe moeten veel verordeningen geharmoniseerd worden. Dit betekent dat de verordeningen van de drie oud-gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samengevoegd worden tot een nieuwe verordening. Dit wil de gemeente ook doen voor de subsidieverordening voor de basisbibliotheek Rivierenland.

De drie oud-gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen hadden ieder een eigen subsidieverordening. Die waren afgestemd op de samenwerking in de regio Rivierenland. Daarom leken ze erg op elkaar. De drie verordeningen zijn nu samengevoegd tot een nieuwe subsidieverordening voor de gemeente West Betuwe.

Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan "Kern Hellouw & 't Overrijke"

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om twee vrijstaande woningen te bouwen. Deze grenzen aan Hellouw. Eén woning komt aan de Graaf Reinaldweg te liggen en de andere aan de Korfgraaf. Op dit moment is op die locaties een schapenweide en een kleine boomgaard.

Om de provinciale woningbouwafspraken na te komen, worden twee andere woningen gesloopt. Dit gaat om twee bedrijfswoningen op bedrijventerrein 't Overrijke in Haaften. Hier komt dan ook de functieaanduiding bedrijfswoning te vervallen.

Verordening dode gezelschapsdieren

Volgens artikel 3.5 van de Wet Dieren, is het verplicht om een verordening dode gezelschapsdieren op te stellen. Hierin staan regels voor het afgeven, bewaren, ophalen en overdragen van dode gezelschapsdieren aan een verwerkingsbedrijf. In de gemeente West Betuwe mogen inwoners dode gezelschapsdieren afgeven op de gemeentewerf in Heukelum en Geldermalsen.

Verordening "toekomstbestendig wonen in Gelderland" gemeente West Betuwe

De nieuwe regeling 'toekomstbestendig wonen Gelderland' vervangt de duurzaamheidslening van de gemeente West Betuwe. Hiermee vragen inwoners van de gemeente West Betuwe een lening aan om hun woning te verduurzamen of toekomstbestendig te maken. De verordening verlaagt de drempel voor inwoners om hierin te investeren. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Mededelingen en rondvraag

Voor de mededelingen en rondvraag was geen animo. Daarom sloot de voorzitter de vergadering 20 minuten na de opening weer.

Luister de raadsvergadering terug. De besluiten van de raad staan ook uitgebreid vermeld onder het kopje Besluitenlijsten Raad. Daar plaatst de griffie de besluitenlijst na elke raadsvergadering.