Raadsvergadering 28 januari

Gepubliceerd op: 29 januari 2020 15:40

Op 28 januari was de eerste raadsvergadering van 2020. Lees hier wat er is gebeurd en besloten.

Raadspreekuur

Het raadspreekuur biedt inwoners gelegenheid om een onderwerp aan te kaarten in de raad. Tijdens het raadspreekuur kwamen 3 insprekers aan het woord.

Oversteekplaats Boutensteinseweg in Rumpt

Inspreker Rhelico

Allereerst sprak Wendy de Wild namens RVV Rhelico. Ze vroeg om een veilige fietskruising bij de Boutensteinseweg in Rumpt. Dit is een plek waar veel jonge (en oudere) sporters op de fiets de drukke provinciale weg N327 oversteken. Ze gaf aan hoe belangrijk het is dat dit een veilige oversteekplek wordt.

Overhandiging petitie Rhelico

Tijdens het inspreken was de raadszaal gevuld met jonge belangstellenden. Dit toont aan hoe erg het probleem speelt. Dit wordt nogmaals duidelijk uit de petitie die door een van de jongeren wordt aangeboden aan de burgemeester. In anderhalve week zijn meer dan 1500 handtekeningen opgehaald in de gemeente voor een veilige fietskruising. Het probleem speelt al heel lang en leeft enorm. Ondanks dat het om een provinciale weg gaat, vragen de aanwezigen me de petitie steun aan de gemeente.

Voortbestaan van OBS Est

Inspreker OBS Est

Martin Kershaw sprak in over het voortbestaan van de basisschool in Est en de leefbaarheid in het dorp. Hij gaf aan hoe belangrijk dingen als een fijne openbare ruimte, actief verenigingsleven en een school zijn voor deze leefbaarheid. Dit geldt niet alleen voor Est, maar voor elk klein dorp. Daarom is het zo belangrijk dat de OBS Est niet wordt gesloten.

Hierop aansluitend haakte hij ook kort aan op de vraag naar woningbouw die speelt in Est. Hierover is eerder al ingesproken. Door meer woningen te bouwen, worden jonge gezinnen aangetrokken die in een klein dorp willen wonen. De heer Kershaw vraagt de raad om samen met hem vooruit te kijken en te denken aan de leefbaarheid in het dorp.

Kwaliteit van onderwijs in gemeente West Betuwe

Inspreker CBS Herwijnen 

De derde inspreker was Theo Jeninga. Hij sprak namens CBS Herwijnen. Het team van deze school is bezorgd om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs in West Betuwe. Dit willen ze niet laten horen door te staken op 30 en 31 januari. Ze vragen het college en de raad vanuit de gemeente West Betuwe een duidelijk signaal te geven naar de regering in Den Haag. Om de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen in de gemeente hoog te houden. Om aan te geven hoe erg dit speelt, overhandigde de heer Jeninga een petitie, getekend door ouders en betrokkenen, aan de burgemeester.

Later in de vergadering is door het CDA hierover een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

Overhandiging petitie CBS Herwijnen

Toelating en beëdiging raadslid VWB

Op 17 december namen we afscheid van raadslid Jos Rietbergen. Hij was fractievoorzitter van Verenigd West Betuwe. Door zijn vertrek kwam er een stoel aan de raadstafel vrij. Deze wordt gevuld door Joyce Blom – Leuvering. Zij is tijdens de raadsvergadering beëdigd door burgemeester Servaas Stoop.

Beëdiging Joyce Leuvering

Benoeming burgerleden

Doordat Joyce Blom – Leuvering beëdigd is tot raadslid, komt bij Verenigd West Betuwe een vacature voor burgerlid open. Deze wordt ingevuld door Jos Rietbergen. Hij is beëdigd door burgemeester Servaas Stoop en vervult vanaf nu de rol van burgerlid voor VWB.

Ook bij het CDA is een wisseling in burgerleden. Hans Buitenhuis moet helaas afstand doen van deze rol. Nelly Scheffers – van Vuuren vervangt hem voor het CDA.

Beëdiging Nelly en Jos

Benoeming voorrondevoorzitters

Bij de voorrondes (beeldvorming, oordeelsvorming of gebiedsgericht) is altijd een voorrondevoorzitter aanwezig die de vergadering leidt. Tijdens de raadsvergadering heeft de burgemeesters twee nieuwe voorrondevoorzitters benoemd: Teus Kool en Gijsbert de Ronde.

Motie vreemd aan de orde van de dag: onderwijs
Deze motie is naar voren gehaald op de agenda van deze vergadering, omdat hiervoor ook publiek op de tribune zit. De motie is namelijk verbonden aan de bijdrage van inspreker Theo Jeninga.

Met de motie wordt het college verzocht om, ook namens de raad, het Kabinet te vragen om structureel extra te investeren in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kan de kwaliteit van het onderwijs hoog blijven.

Deze motie is unaniem aangenomen.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder
Normaal wonen wethouders in de gemeente waar ze wethouders zijn. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt. Dan verleent de raad de wethouder hier ontheffing voor. Dit is het geval bij wethouder Hartman. Zij heeft bij haar benoeming ontheffing gekregen. Dit is nu door de raad verlengd met één jaar.

Verlenging tegemoetkoming incontinentiemateriaal
Op 2 juli 2019 besloot de raad om een vergoeding te bieden aan mensen die incontinentieafval hebben. Zij hebben meer restafval en betalen daardoor ook meer. Deze regeling loopt nu af en kan verlengd worden. Dit wordt voorgesteld, omdat er nog geen structurele oplossing is voor het inzamelen en verwerken van dit afval. Aan deze structurele oplossing wordt gewerkt.

Voor nu ligt een raadsvoorstel voor om de tijdelijke tegemoetkoming te verlengen. Hierbij wordt nu ook medisch afval meegenomen. Vanuit de SGP, LLB, GroenLinks, PvdA en D66 is een amendement ingediend. Hiermee wilden ze een wijziging in het raadsvoorstel maken. Ze willen de doelgroep voor de regeling uitbreiden met chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% minimumloon. Dit amendement is aangenomen.

Het gewijzigde raadsvoorstel is vervolgens ook door de raad aangenomen.

Bij het onderwerp is ook een motie ingediend. Hiermee vragen de SGP, PvdA, LLB, GroenLinks, D66 en VWB aandacht voor het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming incontinentiemateriaal. Ze roepen het college op om dit zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat de aanvraag makkelijk wordt. Deze motie is unaniem aangenomen.

Zienswijze kaderbrief GGD
Op 13 november 2019 heeft de GGD Gelderland-Zuid een kaderbrief naar alle aangesloten gemeenteraden gestuurd. Hierin informeert de GGD de gemeenten over de beleidsontwikkelingen in 2021. Hieraan zijn financiële gevolgen en mogelijke risico's verbonden voor de gemeenten. De gemeenten, waaronder de gemeente West Betuwe, hebben nu de gelegenheid om hierop te reageren in een zienswijze. Met die zienswijze kan de GGD rekening houden bij het opstellen van haar begroting 2021.

De raad heeft ingestemd met de voorliggende zienswijze.

Definitieve OZB tarieven
Op 17 december zijn de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting (OZB) 2020 vastgesteld. Deze zijn bewust te hoog vastgesteld, omdat nog niet duidelijk was hoeveel de belastingen gingen dalen of stijgen. Dit is nu bekend en daarom worden nieuwe tarieven vastgesteld. De raad stemt hiermee in.

Onderwerp Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 en Uitvoeringsplan 2020
Onze gemeente is al een redelijk veilige gemeente. In het meerjarenbeleid Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 is uitgewerkt hoe gemeente West Betuwe die positie kan behouden. En waar mogelijk kan worden uitgebouwd. De raad heeft dit veiligheidsplan aangenomen en kennis genomen van het uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan ligt bij het college.

In een motie roept de VVD het college op om zich, samen met andere colleges in de veiligheidsregio, actief in te zetten op het gebied van veiligheid. De VVD vraagt het college om meer middelen en mensen beschikbaar te krijgen voor de handhaving en opsporting van de criminiliteit. Deze motie is door de raad aangenomen. 

Door GroenLinks, PvdA en D66 is bij het Veiligheidsplan ook een motie ingediend. Hierin vragen ze het college om bij de provincie Gelderland na te gaan of zij een Spaarpaal aan willen schaffen. Dit is een manier om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiermee worden mensen die zich aan de snelheid houden in een buurt daarvoor beloond. Alle automobilisten sparen zo samen voor de buurt. Met het gespaarde bedrag kan iets voor de buurt gedaan of aangeschaft worden. Na uitleg en beargumenteren door de portefeuillehouder, is besloten om de motie nog even terug te trekken. Deze wordt waarschijnlijk met de raadsvergadering over de perspectiefnota weer op tafel gelegd. 

Motie vreemd aan de orde van de dag: Regionale raadskring Rivierenland

Dorpsbelangen, GroenLinks, PvdA en D66 hebben een motie ingediend over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit gaat over de regionale raadskring Rivierenland. Hiervan zijn verschillende gemeenteraden lid. Zij overleggen hierin bijvoorbeeld over de Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeente West Betuwe is als enige in de regio Rivierenland geen lid.

In de motie wordt gevraagd dat de raadsleden uit de raad West Betuwe, die lid zijn van de Regionale agendacommissie Rivierenland, de raad West Betuwe vertegenwoordigen in de Regionale raadskring Rivierenland. Zij brengen dan verslag uit aan de rest van de raad. Na 2020 wordt deze deelname aan de raadskring geëvalueerd.

De motie is niet aangenomen.

Raadsvergadering

Luister de raadsvergadering terug. De besluiten van de raad staan ook uitgebreid vermeld onder het kopje Besluitenlijsten Raad. Daar plaatst de griffie de besluitenlijst na elke raadsvergadering.