Raadsvergadering 17 december

Gepubliceerd op: 18 december 2019 14:55

Op 17 december was de laatste raadsvergadering van 2019. Een volle vergadering, met op de agenda onder andere de beëdiging van Frank Broedelet (VVD), de (t)huisvesting, de APV en het afscheid van raadslid Jos Rietbergen (VWB).

Raadspreekuur

Raadspreekuur

Tijdens het raadspreekuur sprak de eerste inspreker over pré-mantelzorgwoningen. Hij vroeg of de raad erover wilde nadenken om dit soort woningen toe te staan in de gemeente. De tweede spreker sprak in over het Windpark Avri en benadrukte ook zijn zorgen over een eventuele biogasinstallatie.

Nieuw raadslid VVD

 Beëdiging Frank Broedelet

Tijdens de raadsvergadering van 17 december beëdigde burgemeester Servaas Stoop het nieuwe raadslid Frank Broedelet. Hij is nu raadslid voor de VVD. Frank neemt plaats op de zetel die vrij is gekomen na het vertrek van Edwin Loeff. Gefeliciteerd en succes!

Benoeming burgemeester als AB-lid Regio Rivierenland
De burgemeester is volgens de portefeuilleverdeling en/of wetgeving lid van het algemeen bestuur van twee gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Regio Rivierenland. Dit is voor de Veiligheidsregio wettelijk geregeld. Voor Regio Rivierenland moet de raad de burgemeester benoemen als AB-lid.

De raad heeft dit voorstel aangenomen. De burgemeester is nu AB-lid van Regio Rivierenland.

47e wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland
Vanaf 1 januari 2020 volgen gemeenten de nieuwe 'cao gemeenten'. Deze verandering vindt plaats omdat ze lid zijn van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Gemeenschappelijke regelingen zijn geen lid van de VNG. Daarom heeft de VNG hiervoor een werkgeversvereniging gevormd. Hierbij sluit de gemeente West Betuwe zich aan. Zo kunnen onze gemeenschappelijke regelingen vanaf 1 januari 2020 ook de 'cao gemeenten' volgen.

Dit betekent wel dat de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland moet worden aangepast. Deze kan namelijk nog geen lid zijn van verenigingen. Door de 47e wijziging kan dit wel. Volgens de wet gemeenschappelijke regelingen stelt het college de wijziging van een GR vast. Dit kan pas nadat het college daarvoor toestemming heeft gekregen van de raad. De raad heeft het college toestemming gegeven om de 47e wijziging vast te stellen.

2e wijziging gemeenschappelijke regeling BWB
Na de fusie is gemeente West Betuwe deelnemer geworden in de gemeenschappelijke regeling BWB. Ook heeft BWB een nieuw organisatieplan. Door deze twee gebeurtenissen, verandert de tekst van de gemeenschappelijke regeling een beetje. Volgens de wet stelt het college aanpassingen van een gemeenschappelijke regeling vast. Daarvoor moet het college wel toestemming krijgen van de raad. De raad West Betuwe heeft het college daar toestemming voor gegeven.

Bestemmingsplan Perendreef te Asperen
In het bestemmingsplan "De Eng II" staat dat aan de Perendreef in Asperen drie woningen mogen komen. Het lukt alleen niet om die te verkopen. Om de huizen makkelijker te verkopen, stelt het college voor om nu vier vrijstaande woningen te bouwen, in plaats van drie. De raad heeft dit voorstel aangenomen.

Project (T)huisvesting

Gemeentehuis

Het raadsvoorstel geeft drie opties weer. De gemeente kan een nieuw gemeentehuis bouwen op een nieuwe plek. Het bestaande gemeentehuis kan ook vervangen worden door een helemaal nieuw gebouw. De derde optie is het verbouwen van het huidige gemeentehuis, met een aanbouw voor de vergader- en raadsfuncties.

De raad heeft het amendement van Verenigd West Betuwe en Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe aangenomen. Zij willen dat de €12,8 miljoen voor de verbouwing (en aanbouw) van het gemeentehuis een duidelijke grens wordt. De bouw mag niet meer dan dit kosten.

In het raadsvoorstel staat een duidelijke voorkeur van het college. Namelijk de verbouw van het huidige gemeentehuis, met een aanbouw voor de vergader- en raadsfuncties. Door het aangenomen amendement, heeft de raad dit voorstel iets aangepast. De grens van € 12,8 miljoen is hierin opgenomen.

De raad heeft het aangepaste raadsvoorstel aangenomen. Het gemeentehuis wordt verbouwd en er komt een aanbouw met vergader- en raadsvoorzieningen.

Algemene plaatselijke verordening 2020 West Betuwe
In de APV staan de algemene regels voor de gemeente op het gebied van orde en openbare veiligheid. Op 19 februari heeft de raad de samengevoegde APV van de drie oud-gemeenten voorlopig vastgesteld. De raadsleden wilden weten hoe de ondernemers en inwoners van de gemeente over deze APV denken. Dit heeft het college onderzocht. Op basis daarvan heeft het college de APV aangepast. Over die nieuwe APV besloot de raad op 17 december.

De raad nam twee van de vijf amendementen over dit onderwerp aan. CDA, VVD, Leefbaar Lokaal Belang, Dorpsbelangen, SGP en PvdA hadden een amendement over knalapparaten. Hiermee zijn de voorwaarden voor het gebruik van agrarische apparaten om dieren weg te jagen iets aangepast.

Door een amendement van Leefbaar Lokaal Belang en Verenigd West Betuwe mogen ballonnen nog steeds opgelaten worden in de open lucht. GroenLinks heeft het college wel gevraagd om de eerdere motie over ballonnen goed in gedachten te houden. Hierin vroeg GroenLinks het college om het oplaten van ballonnen in de gemeente sterk te ontmoedigen.

Het raadsvoorstel is aangepast door de twee aangenomen amendementen. Met 27 stemmen voor en 4 tegen, heeft de raad de aangepaste APV aangenomen.

Motie 'APV in gewone taal'
De SGP, ChristenUnie, Dorpsbelangen, PvdA, Leefbaar Lokaal Belang en GroenLinks dienden samen de motie 'APV in gewone taal' in. Hiermee vragen ze aan het college om een makkelijk leesbare versie van de APV te maken. De APV bevat nu woorden en zinnen die niet voor iedereen duidelijk zijn. Maar alle inwoners moeten de regels in de APV kunnen begrijpen. De motie is aangenomen.

Harmonisatie minimabeleid West Betuwe
De minimaregelingen van de drie oud gemeenten moeten samengevoegd worden. Deze zijn met elkaar vergeleken. Vervolgens zijn ze samengevoegd en waar mogelijk verbeterd. Nu liggen de verordening individuele inkomenstoeslag West Betuwe 2020, de verordening culturele, maatschappelijke en sportieve deelname West Betuwe 2020 en de verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente West Betuwe 2020 aan de raad voor. Door hiermee in te stemmen en ze vast te stellen, komen inwoners van de gemeente in aanmerking voor minimaregelingen.

Vanuit D66, LLB en PvdA is een amendement ingediend op dit voorstel. De fracties willen de individuele studietoeslag van € 238,- per maand, zoals die nu in de verordening staat, verhogen naar € 300,- per maand.

Het amendement is aangenomen. Hierna is ook het voorstel Harmonisatie minimabeleid aangenomen.

Notitie uitgangspunten Regionale Energiestrategie (RES)
In 2018 is de afspraak gemaakt dat alle Nederlandse regio's een eigen Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Regio's bepalen in grote mate zelf hoe de RES in hun regio tot stand komt, maar er worden ook randvoorwaarden gesteld. De Notitie Uitgangspunten RES beschrijft hoe de regionale partners in Rivierenland samenwerken aan de RES. De notitie is een document van alle samenwerkende partijen. De gemeente West Betuwe is een van deze partners. Een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking is dat alle formele besluitvorming plaatsvindt in de afzonderlijke organisaties, dus op basis van eigen bevoegdheden en bijbehorende procedures. Zo ook door de regiogemeenten.

De raad heeft ingestemd met de Notitie uitganspunten RES

Verzamelbesluit harmonisatie diverse verordeningen West Betuwe
Volgens de Wet Arhi heeft de gemeente West Betuwe tot 1 januari 2021 de tijd om al haar beleid te harmoniseren. Dat wil zeggen dat het beleid van de oud-gemeenten wordt samengevoegd tot 1 nieuwe beleid voor de gemeente West Betuwe. Harmoniseren van verordeningen kan ook door de inhoud van een verordening van één oud-gemeente te laten gelden voor de nieuwe gemeente. Bij een periodieke controle zijn vier verordeningen gevonden die volgens de Wet Arhi voor de hele gemeente West Betuwe kunnen gelden. Ook kunnen enkele andere verordeningen dan ingetrokken worden. Dit ligt nu voor aan de raad. De raad heeft ingestemd met dit voorstel.

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp West Betuwe
Op 15 januari 2019 stelde de raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe vast. In de afgelopen periode hebben een aantal ontwikkelingen het noodzakelijk gemaakt om de verordening aan te passen. De raad heeft de gewijzigde verordening vastgesteld.

Zienswijze begrotingswijziging 2019 GGD – Veilig thuis
Het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid legt een concept-begrotingswijziging 2019 over Veilig Thuis voor. De begrotingswijziging gaat om € 700.241. Het aandeel van West Betuwe is € 62.950. Het college heeft nu een zienswijze gemaakt. Hierin stelt het college voor om akkoord te gaan met de conceptbegrotingswijziging 2019 Veilig Thuis en om het aandeel van West Betuwe in het begrotingssaldo op te nemen. De raad heeft ingestemd met de zienswijze.

Bestemmingsplan Achterstraat 18-22 in Beesd
In 2018 is een principeverzoek ingediend voor de Achterstraat 18-22 in Beesd. Dit was een bedrijfsterrein. Het principeverzoek vraagt om het slopen van de bedrijfsbebouwing en het bouwen van 4 appartementen op de locatie. Volgens het huidige bestemmingsplan mag dit niet. Het bestemmingsplan wat voor de raad ligt maakt dit mogelijk. De raad heeft met dit voorstel ingestemd.

Raadsvoorstel Bijdrage fonds startersleningen
In de gemeente is de verordening Starterslening gemeente West Betuwe van kracht. Op basis van deze verordening heeft de gemeente een fonds waaruit startersleningen worden verstrekt. Het budget is hiervoor opgebruikt. Van het totale budget zijn tot en met oktober 2019 10 startersleningen verstrekt. Er is alleen vraag naar meer leningen. Daarom ligt aan de raad de vraag voor om het fonds startersleningen te voeden met € 400.000,--. De raad heeft met dit voorstel ingestemd.

Belastingverordeningen 2020 West Betuwe
Jaarlijks worden alle belastingtarieven opnieuw vastgesteld als dat nodig is. Dit hangt nauw samen met het gemeentelijke begrotingsproces. Een onderdeel van de begroting is de paragraaf lokale heffingen. De beleidsvoornemens uit de begroting en deze paragraaf lokale heffingen in het bijzonder zijn uitgewerkt in belastingverordeningen. De raad heeft deze belastingverordeningen vastgesteld. Hierdoor is het heffen van gemeentelijke belastingen op basis van de actuele uitgangspunten en tarieven mogelijk.

Treasurystatuut gemeente West Betuwe 2019
Om op een verantwoorde en professionele manier met financiële middelen om te gaan, wil de gemeente haar activiteiten zo transparant en beheersbaar mogelijk in te richten. Daarom wordt gebruik gemaakt van een treasurystatuut en een treasuryhandboek. In het statuut worden geldende wet- en regelgeving verder uitgewerkt. Het is een instrument waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende taak kan uitoefenen. In het statuut stelt de raad namelijk een kader op, waarbinnen het college verder vormgeeft aan de treasuryfunctie. De raad heeft het Treasurystatuut gemeente West Betuwe vastgesteld.

3e Bestuursrapportage West Betuwe, decemberwijziging 2019
Op 22 oktober 2019 stelde de raad de 2e Bestuursrapportage 2019 vast. Deze leverde een voordeel op van € 4,3 miljoen. De raad besloot om dit toe te voegen aan de reserve Duurzaamheid, de reserve Leefbaarheid en de Algemene Reserve. Ook hebben enkele technische wijzigingen invloed op de begroting. Daarom ligt nu aan de raad een decemberwijziging van de Bestuursrapportage voor. De raad heeft deze vastgesteld. Hierdoor heeft de raad een actueel idee over de gemeentelijke financiën.

Kadernota Breedband
Vanaf 1 januari 2020 bestaat de nieuwe gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland (UBR). Dit raadsvoorstel gaat om de kadernota voor deze gemeenschappelijke regeling. Deze gaat vooraf aan de begroting van de UBR. De raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel en geeft geen zienswijze op de kadernota.

Motie vreemd aan de orde van de dag – VWB: 0-meting geluid windpark Avri Geldermalsen
Verenigd West Betuwe en Leefbaar Lokaal Belang vragen met deze motie het college om een 0-meting geluidshinder/geluidsbelasting uit te voeren. Deze 0-meting moet een voorwaarde zijn voor het in gebruik nemen van het windpark Avri. De motie is niet aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag – LLB: bezorging Weekblad West Betuwe
Leefbaar Lokaal Belang, Verenigd West Betuwe, SGP en Dorpsbelangen roepen met deze motie het college op om de bezorging van Weekblad West Betuwe te verbeteren. Deze motie is niet aangenomen.

Afscheid Jos Rietbergen

Afscheid Jos Rietbergen

We hebben in deze vergadering afscheid genomen van raadslid Jos Rietbergen. Hij was fractievoorzitter van Verenigd West Betuwe. Vanavond was zijn laatste raadsvergadering. Burgemeester Servaas Stoop overhandigde hem een mooi boeket en afscheidscadeau. Hierna nam Jos de aanwezigen en luisteraars mee door zijn 40 jaar als raadslid. Jos Rietbergen blijft wel actief als burgerlid van Verenigd West Betuwe.

 Afscheid Jos Rietbergen

Afscheid Jos Rietbergen

Luister de raadsvergadering terug. De besluiten van de raad staan ook uitgebreid vermeld onder het kopje Besluitenlijsten Raad. Daar plaatst de griffie de besluitenlijst na elke raadsvergadering.