Raadscommissies januari

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 17:01

Vanaf januari 2022 werkt de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe met raadscommissies. Deze vervangen de oordeelsvormende vergaderingen. In totaal komen er drie commissies. Dit zijn de commissies Ruimte, Sociaal en Bestuur.

De raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Sociaal vergaderen altijd op de tweede dinsdag van de raadscyclus. De raadscommissie Bestuur vergadert altijd op de tweede woensdag van de cyclus. Deze woensdag wordt ook gebruikt voor uitloop van de raadscommissies Ruimte en Sociaal.

Raadscommissies dinsdag 18 januari

De eerste commissievergaderingen van de commissies Ruimte en Sociaal zijn op dinsdag 18 januari. Deze vergaderingen starten allebei om 20.00 uur en zijn digitaal. Beide vergaderingen zijn te volgen via de livestream.

Onderwerpen in commissie Ruimte

 • Memo stand van zaken A2 en voorstel om akkoord te gaan met de bestuurlijke overeenkomst MIRT A2 en het afgeven van een tekenmandaat aan Regio Rivierenland
 • Mobiliteitsagenda 2021-2025
 • Beheer- en beleidsplan watergangen
 • Transitievisie Warmte 1.0 West Betuwe
 • Actualisatie uitgangspunten RES Rivierenland

Onderwerpen in commissie Sociaal

 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente West Betuwe 2022
 • Renovatie van CBS de Morgenster verplaatsen op de IHP van lange- naar kortetermijnagenda

Praat mee

Inspreken over een onderwerp in de commissies Ruimte of Sociaal? Doe dan mee in de digitale vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot maandag 17 januari 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Raadscommissie woensdag 19 januari

De eerste commissievergadering van de commissie Bestuur is op woensdag 19 januari. De vergadering start om 20.00 uur en is digitaal. De vergadering is te volgen via de livestream.

Onderwerpen in commissie Bestuur

 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022
 • Verordening Burgerinitiatief West Betuwe 2021
 • Definitieve tarieven OZB 2022 en 1e wijziging Legesverordening 2022
 • Centraal tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Praat mee

Inspreken over een onderwerp in de commissie Ruimte? Doe dan mee in de digitale vergadering of stuur uw reactie schriftelijk op. Aanmelden of een reactie sturen kan via griffie@westbetuwe.nl. Dit kan tot dinsdag 18 januari 12.00 uur. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.