Oordeelsvorming op 17 maart. Update: gaat niet door!

Gepubliceerd op: 12 maart 2020 11:45

Voorronde 1

Deze voorronde vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis (Kuipershof 2 in Geldermalsen)

Aanpak van het sluipverkeer A2 Beesd

In de gemeente West Betuwe gebruiken automobilisten regelmatig sluiproutes. Bijvoorbeeld als er file staat op de snelweg (de A2 of de A15). De sluiproutes lopen door de dorpen heen. Sinds een aantal jaar neemt het overlast van dit sluipverkeer toe. Ook in Beesd.

Om het sluipverkeer in Beesd te verlagen, heeft het college drie opties bedacht. Deze moeten de negatieve gevolgen van sluipverkeer op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in en langs onze kernen aan de A2 verminderen. De opties zijn:

Optie 1: snelheidsremmers, eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg in Beesd en monitoring.
Optie 2: verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15.
Optie 3: eenrichtingsverkeer Schuttersweg en de A. Kraalweg in Beesd.

Het college adviseert om optie 1 uit te voeren. De kosten hiervan passen binnen het budget. Ook adviseert het college om de kosten voor optie 2 mee te nemen in de perspectiefnota, zodat die later wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van optie 3 heeft geen voorkeur voor het college.

Beleidskader Zon

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een Beleidskader Zon gemaakt. Hierin staan regels, om aanvragen voor zonneparken in de gemeente West Betuwe mee te beoordelen.

Bodemkwaliteitskaart en de Nota Bodembeheer

Verschillende gemeenten in de Regio Rivierenland hebben sinds 2012 een bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer. Het doel hiervan is om het opnieuw gebruiken van grond en bagger makkelijker en goedkoper te maken. Voor de gemeente West Betuwe moesten verschillende gegevens geactualiseerd worden. Dit gaat om gegevens over de bodemkwaliteit, verschillende bodemfuncties en bijbehorende regels. De raad gaat hier op 17 maart over in discussie.

Ook ligt de vraag voor, om het college mandaat te geven voor toekomstige wijzigingen in de kaart. Het college mag deze wijzigingen dan doorvoeren, zonder dat het opnieuw aan de raad voorgelegd hoeft te worden.

Verordening "toekomstbestendig wonen in Gelderland"

De nieuwe regeling 'toekomstbestendig wonen Gelderland' vervangt de duurzaamheidslening van de gemeente West Betuwe. Hiermee vragen inwoners van de gemeente West Betuwe een lening aan om hun woning te verduurzamen of toekomstbestendig te maken. De verordening verlaagt de drempel voor inwoners om hierin te investeren. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Voorronde 2

Deze voorronde vindt plaats in de vergaderzaal van Kuipershof 4 in Geldermalsen. 

Ontwerpbestemmingsplan "Kern Hellouw & 't Overrijke"

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om twee vrijstaande woningen te bouwen. Deze grenzen aan Hellouw. Eén woning komt aan de Graaf Reinaldweg te liggen en de andere aan de Korfgraaf. Op dit moment is op die locaties een schapenweide en een kleine boomgaard.

Om de provinciale woningbouwafspraken na te komen, worden twee andere woningen gesloopt. Dit gaat om twee bedrijfswoningen op bedrijventerrein 't Overrijke in Haaften. Hier komt dan ook de functieaanduiding bedrijfswoning te vervallen.

Verordening dode gezelschapsdieren

Volgens artikel 3.5 van de Wet Dieren, is het verplicht om een verordening dode gezelschapsdieren op te stellen. Hierin staan regels voor het afgeven, bewaren, ophalen en overdragen van dode gezelschapsdieren aan een verwerkingsbedrijf. In de gemeente West Betuwe mogen inwoners dode gezelschapsdieren afgeven op de gemeentewerf in Heukelum en Geldermalsen.

Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe

Op 28 januari is het onderwerp incontinentiemateriaal al in de raad geweest. Toen hebben de SGP, LLB, GroenLinks, PvdA en D66 een amendement ingediend. Ze willen de doelgroep voor de regeling uitbreiden met chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% minimumloon. Door deze aanpassing de verwachte kosten verhoogd van € 55.750 naar € 73.455. Aan de raad ligt daarom ook het besluit voor om die verhoogde kosten onder de algemene reserve te laten vallen.

De raad moet ook besluiten wat we precies onder medisch afval verstaan. Hiervoor zijn twee opties:

  1. medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval.
  2. medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van verbandmateriaal.

Subsidieverordening Openbare Bibliotheek Rivierenland West Betuwe

Voor de nieuwe gemeente West Betuwe moeten veel verordeningen geharmoniseerd worden. Dit betekent dat de verordeningen van de drie oud-gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samengevoegd worden tot een nieuwe verordening. Dit wil de gemeente ook doen voor de subsidieverordening voor de basisbibliotheek Rivierenland.

De drie oud-gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen hadden ieder een eigen subsidieverordening. Die waren afgestemd op de samenwerking in de regio Rivierenland. Daarom leken ze erg op elkaar. De drie verordeningen zijn nu samengevoegd tot een nieuwe subsidieverordening voor de gemeente West Betuwe.

Beleidsplan "toezicht en handhaving in de openbare ruimte 2020-2023"

Met het samenvoegen van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is een nieuw team Handhaving en toezicht openbare ruimte voor de gemeente West Betuwe ontstaan. Deze bestaat voor een deel uit eigen personeel en voor een deel uit inhuurkrachten. Het doel is om in 2020 te werken met een vast team handhavers. Zij werken gebiedsgericht, informatie-gestuurd en maken onderdeel uit van de veiligheidsketen. Dit is uitgewerkt in een beleidsplan, waarover de raad binnenkort een besluit neemt.

Praat mee met de raad!

Inspreken over een van de onderwerpen waar de raad op 11 februari een oordeel over vormt? Meld je dan voor maandag maart 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl.