Oordeelsvorming op 12 januari

Gepubliceerd op: 08 januari 2021 13:55

Op 12 januari zijn twee oordeelsvormende vergaderingen. Deze vinden digitaal plaats. Ze starten allebei om 20.00 uur en zijn live mee te kijken. Wilt u tijdens de vergadering inspreken of een schriftelijke bijdragen sturen? Aanmelden of uw bijdrage toesturen kan tot de dag voor de vergadering 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier welke onderwerpen op de agenda's staan.

Oordeelsvorming 12 januari – voorronde 1

Ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

In het Projectplan Waterwet Gorinchem-Waardenburg staan de maatregelen die nodig zijn om de dijkversterking uit te voeren. Als onderdeel van het project lag het ontwerpbestemmingsplan 'dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' voor zes weken ter inzage. Hierop konden zienswijzen ingediend worden. Alle zienswijzen zijn nu samengevat en beantwoord in een zogenaamde Nota van Antwoord. Op basis van de zienswijzen zijn een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld. De raad vergadert deze avond over de Nota van Antwoord én over het gewijzigde bestemmingsplan.

Bestemmingsplan "Horecabedrijf Haarweg 9-11 Vuren"

Op de Haarweg 9 - 11 in Vuren staat een pannenkoekhuis met bedrijfswoning. Het horecabedrijf is gevestigd op Haarweg 9. De bedrijfswoning op Haarweg 11. In het bedrijf worden al sinds het ontstaan van het restaurant op kleine schaal bruiloften en partijen georganiseerd. De eigenaren hebben verzocht dat dit officieel in het bestemmingsplan wordt aangepast. Ook is de vraag om de status van de bedrijfswoning te wijzigen naar burgerwoning. Voorwaarde voor deze wijzigingen is dat de eigenaren van het restaurant zorgen voor extra parkeergelegenheid.

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017, herziening Molenstraat 45 Ophemert"

In 2015 is een oude naoorlogse noodwoning op het adres Molenstraat 45 in Ophemert afgebrand. Deze is nog steeds niet herbouwd. Het adres heeft nog wel een woonbestemming. In het voorliggende bestemmingsplan verplaatsen de woonbestemming en het bouwvlak. Hierdoor kan de woning op een andere locatie opgebouwd worden. De bestaande locatie krijgt dan een agrarische bestemming.

Bestemmingsplan "Zijl 2 Vuren" 

De oud-gemeente Lingewaal startte een bestemmingsplanprocedure voor een kleinschalig woningbouwplan aan de Zijl 2 in Vuren. Dit ging om het renoveren van de bestaande woning met garage. En het saneren van twee wooneenheden en overige gebouwen. In ruil daarvoor wil de initiatiefneemster ook twee vrijstaande woningen realiseren. De gemeenteraad van de oud-gemeente heeft dit bestemmingsplan niet vastgesteld. Daarom ligt dit nu in de gemeenteraad van gemeente West Betuwe.

Ontwerpbestemmingsplan "Karnheuvelstraat 1 Est en Neerijnense Mark 8 Neerijnen"

Het transportbedrijf op de Neerijnense Mark 8 in Est wil verplaatsen naar de Karnheuvelsestraat 1 in Est. Om daar nieuwe bedrijfsbebouwing neer te kunnen zetten, is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. De provincie Gelderland had problemen met het plan, omdat de provinciale belangen niet genoeg werden meegewogen. Na onderzoek adviseert het Regionaal Acquisitie Platform positief over de verplaatsing naar Karnheuvelsestraat 1. Maar dan moet op een andere plek in de gemeente een bedrijventerrein van 1.1 hectare hiervoor ingeruild worden. Hiervoor is het zuidelijke gedeelte van de locatie Waardenburg-West gekozen. Dit voorstel ligt nu bij de raad.

Voorstel tot gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan "Haverdijk 27 Beesd"

De oud-gemeente Geldermalsen besloot in 2018 mee te werken aan een verzoek om Havendijk 27 in Beesd te herontwikkelen. Het plan is om hier 3 vrijstaande woningen te bouwen. Door de geplande woningbouw, kan het hoveniersbedrijf Kroeze verplaatst worden. En de locatie zelf kan verder ontwikkeld worden. De bedrijfspercelen verdwijnen, maar de bedrijfswoning (een gemeentelijk monument) blijft bestaan. Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de omgeving rondom de Havendijk te waarborgen en versterken. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit is gekoppeld aan de eerdere plannen voor de locatie. Door de nieuwe woningen goed in te passen, ontstaat een ruimtelijk aanvaardbare situatie. Aan de raad ligt een voorstel voor om dit planologisch mogelijk te maken.

Oordeelsvorming 12 januari – voorronde 2

Zienswijze op de Kaderbrief 2022 GGD-GZ

De GGD Gelderland-Zuid stuurde in oktober de kaderbrief 2022 op. Hierin staan de beleidsontwikkelingen van de GGD voor het jaar 2022. En de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten die verbonden zijn aan de GGD. Ook wijst de GGD op de mogelijke risico's die kunnen optreden. Alle verbonden gemeentes kunnen in een zienswijze reageren op de kaderbrief. Het college stelt voor ook namens de gemeente West Betuwe een zienswijze op te sturen. Deze ligt nu voor aan de raad.

1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering OZB 2021

Op 15 december 2020 werden de tarieven onroerende-zaakbelastingen (OZB) voorlopig vastgesteld. Van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) zijn de definitieve stijgingspercentages van de WOZ-waarden ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat de OZB-tarieven met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 naar beneden moeten worden bijgesteld. Hiermee worden de definitieve OZB-tarieven voor 2021 vastgesteld.

 

Naast de twee onderwerpen die de raad oordeelsvormend behandelt, staan er ook twee onderwerpen op de agenda ter bespreking. Dit gaat om een eerder ontvangen informatienota van het college over de evaluatie van inwoners die een participatiewet-uitkering ontvangen. En het gaat over het beleid Schuldhulpverlening 2021.

Evaluatie uitkeringsgerechtigden met klantprofiel 4

Team Sociaal begeleidt de doelgroep uit de Participatiewet van wie wordt ingeschat dat ze geen reële kansen op betaald werk hebben binnen een periode van 2 jaar. Deze groep wordt aangeduid als klantprofiel 4, kortweg KP4. De raadsinformatienota geeft aan hoe deze doelgroep wordt begeleid, welke kenmerken de doelgroep heeft en hoe we in de toekomst verder willen met deze doelgroep.

(beleid) Schuldhulpverlening

De raad heeft een notitie ontvangen over het beleid Schuldhulpverlening. Dit is een onderdeel van het Sociaal Domein. In de notitie staan de verschillende opgaven die de gemeente heeft op het gebied van schuldhulpverlening. De raad wil deze notitie verder bespreken.