Oordeelsvorming op 11 mei: waar praat de raad over?

Gepubliceerd op: 06 mei 2021 15:20

Op dinsdag 11 mei zijn er 2 oordeelsvormende vergadering. Deze vinden digitaal plaats. De vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn live te volgen. Wilt u aan het begin van de vergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 10 mei 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Wat is oordeelsvorming?

In een oordeelsvormende voorronde komen (vaak meerdere) onderwerpen aan bod. Daarover gaan de raads- en burgerleden met elkaar in debat. Ook kunnen ze vragen stellen aan de wethouder. Voor elk onderwerp besluiten de fracties of een raadsvoorstel klaar is om er tijdens de raadsvergadering een besluit over te nemen.

Oordeelsvorming 11 mei – vergadering 1

Nota vastgoed 2021

De gemeente West Betuwe bezit ongeveer 100 vastgoedobjecten. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor bepaalde vastgoedobjecten, zoals dorpshuizen. Al deze vastgoedobjecten moeten onderhouden worden. Geen van de drie oud-gemeenten had hier al een beleid voor. En ook voor de gemeente West Betuwe is er nog geen beleid waarin staat hoe de gemeente omgaat met vastgoed. Daarvoor is de Nota Vastgoed gemaakt. Hierin staat voor iedereen duidelijk hoe de gemeente omgaat met haar vastgoed. En wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan.

Definitief bod 1.0 Regionale Energie Strategie Rivierenland

De gemeente West Betuwe moet is onderdeel van de FruitDelta Rivierenland. De FruitDelta Rivierenland moet voor de zomer van 2021 een definitief Regionale Energie Strategie-bod (RES-bod) doen. Landelijk zijn er in het Nationale Klimaatakkoord afspraken gemaakt over duurzame energie. Het landelijke doel is om in 2030 een bepaalde hoeveelheid (35 TWh) aan groene energie op te halen. De verschillende regio's binnen Nederland doen een eigen bod om bij te dragen aan dit doel. In mei 2020 is een concept-bod gemaakt door de regio Rivierenland. Dit bod moet nu definitief worden.

Regionale Adaptatie Strategie

Voor het rivierengebied is een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS beschrijft de ambities en opgaven van de regio op het gebied van klimaatverandering. Dit gaat over de effecten van wateroverlast, droogte, hitte en het risico op overstromingen. De strategie beschrijft ook de maatregelen die het rivierengebied helpen om zich aan te passen aan deze effecten.

De RAS is een samenwerking tussen de gemeenten in het rivierengebied, het waterschap, provincie Gelderland en andere betrokken partijen. Om het vervolg van deze samenwerking goed te laten lopen, is een samenwerkingsagenda gemaakt. Vanavond heeft de raad het over de RAS en de samenwerkingsagenda.

Beleidsvisie huisvesting arbeidsmigranten

In de gemeente West Betuwe werken ongeveer 2.500 arbeidsmigranten. In het oogst- en plukseizoen zijn dit er zelfs nog 2.000 meer. Deze arbeidsmigranten hebben een plek nodig om tijdelijk te wonen. Daar stelt de gemeente een beleid voor op. Op dinsdag 9 maart sprak de gemeenteraad hier al over met inwoners en ondernemers.

In het beleidsplan staan regels voor de woningen en woonomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente West Betuwe. Dit beleid zorgt voor duidelijkheid over wat wel en niet mag. Het draagt bij aan goede en veilige huisvesting. Vanavond gaat de raad hier verder over in debat.

Gebiedsgericht geluidbeleid en gebiedenkaart West Betuwe

Met een gebiedsgericht geluidbeleid kan de gemeente in gebieden waar stilte gewenst is de rust behouden en/of bevorderen. In gebieden waar stilte minder belangrijk is, kunnen activiteiten die meer geluid produceren meer ruimte krijgen. Voor de gemeente West Betuwe is ook een gebiedsgericht geluidbeleid gemaakt. Dit ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Oordeelsvorming 11 mei – vergadering 2

Bestemmingsplan "dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa)"

Binnen de gemeente zijn verschillende plannen voor de dijkversterking in ontwikkeling. Een van die plannen is de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg (TiWa). Op het bestemmingsplan voor dit project konden betrokkenen een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie op het bestemmingsplan. Op basis daarvan kan het bestemmingsplan aangepast worden. Dat is nu ook het geval. Het gewijzigde bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen liggen nu voor aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan "Boutensteinseweg 1 Enspijk"

Aan de Boutensteinseweg 1 in Enspijk ligt een terrein vrij. Dit terrein was in de vorige eeuw in gebruik als politieslipschool. Deze functie heeft het nu niet meer. Het bedrijf Kemp Schalwijk BV wil zich vestigen op deze plek. Dit bedrijf houdt zich bezig met groenvoorziening, landschapsinrichting en groenonderhoud. In 2018 zegde oud-gemeente Geldermalsen toe om hieraan mee te werken. Aan de gemeenteraad van West Betuwe ligt nu het bestemmingsplan voor.

Natuurlijk begraven in de gemeente West Betuwe

Onder natuurbegraven verstaan we het begraven van mensen in een bestaand of te ontwikkelen natuurgebied. De laatste rustplaats wordt zo vanzelf weer onderdeel van de natuur. De gemeente West Betuwe onderzocht of natuurbegraven in het gebied mogelijk is.

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de gemeente West Betuwe weinig mogelijkheden zijn voor natuurbegraven. Daarom is gekeken naar een alternatieve 'tussenvorm', namelijk natuurlijk begraven. Het belangrijkste verschil is dat natuurlijk begraven wel op een begraafplaats gebeurt en natuurbegraven in een natuurgebied. Natuurlijk begraven is wel mogelijk in de gemeente West Betuwe. Aan de raad ligt een voorstel voor om de uitbreiding van de begraafplaats in Ophemert hiervoor te gebruiken.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Het doel van deze wet is het bereiken en behouden van een veilige, gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Om dit te bereiken heeft de gemeente verschillende middelen, zoals de Omgevingsvisie. Hiervoor heeft de gemeenteraad al uitgangspunten vastgesteld.

De gemeenteraad moet ook nog een aantal andere besluiten nemen rondom de Omgevingswet. Op dit moment ligt het document 'Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan' aan de raad voor. Dit gaat over buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Met het document geeft de gemeenteraad aan wanneer de raad gebruik wil maken van zijn adviesrecht en wanneer participatie verplicht moet zijn voor initiatiefnemers.

Omgevingsplan

Met het oog op de Omgevingswet neemt de raad ook besluiten over het Omgevingsplan. In dit plan staan regels over de fysieke leefomgeving in de gemeente. De gemeenteraad bespreekt vanavond de richtinggevende kaders voor dit plan. De gemeenteraad krijgt zo zicht op het plan van aanpak voor het maken van het omgevingsplan. Ook geeft de gemeenteraad kaders mee aan het college om het plan verder te ontwikkelen.

Aandelen Stedin

Het college heeft het plan om voor maximaal € 680.000 ,- aandelen te kopen van netwerkbedrijf Stedin. Het college besluit dit pas definitief als de raad hierover zijn wensen en bedenkingen heeft uitgesproken. Ook moet de gemeenteraad het budget beschikbaar stellen. Dit voorstel ligt nu bij de raad.