Oordeelsvorming op 11 februari

Gepubliceerd op: 05 februari 2020 13:05

Voorronde 1
Raadszaal | Kuipershof 2

 

Huisvesting onderwijs West Betuwe
De gemeente moet zorgen dat het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs een onderkomen hebben. Dit ligt vast in verschillende wetten. Daarom is de verordening onderwijshuisvesting gemaakt. Daarin staan afspraken over de wettelijke taken en verantwoordelijkheid van de gemeente op dit gebied. De oud-gemeenten Geldermalen, Neerijnen en Lingewaal hadden al zo'n verordening. Voor de nieuwe gemeente West Betuwe is nu een nieuwe verordening nodig.

Bestemmingsplan Herman Kuijkstraat 44-50 in Geldermalsen
De gebouwen aan de Herman Kuijkstraat 44-50 in Geldermalsen staan al ongeveer 10 jaar leeg. Hierdoor zijn ze niet goed onderhouden. Om de ruimtelijke kwaliteit van de straat te verbeteren, is het slopen van de panden de enige oplossing. Hierna is het perceel klaar om nieuw op te bouwen.

Het plan is om hier 10 appartementen te maken. Op de begane grond van het gebouw is dan ruimte voor 2 zakelijke ruimtes. Dit plan past alleen niet binnen het bestaande bestemmingsplan voor de Herman Kuijkstraat 44-50. Daarom moet de raad een gewijzigd bestemmingsplan vaststellen.

Plan van aanpak regionaal economisch ambitiedocument
Begin 2016 stemden alle deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland in met het Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland. Hierin staan de drie speerpunten die de regio versterken en wat de ambities voor die drie speerpunten zijn. Ook staat er een strategie in om die ambities waar te maken.

Voor de periode 2020 – 2024 moet een nieuw ambitiedocument gemaakt worden. Om dat te maken, is een plan van aanpak opgesteld. Daarover kan de raad vanavond een oordeel vormen.

Voorronde 2
Vergaderzaal | Kuipershof 4

 

Uittreedsom Avres
De oud-gemeente Lingewaal maakte deel uit van de gemeenschappelijke regeling Avres. De oud-gemeenten Neerijnen en Geldermalsen maakten deel uit van de vergelijkbare regeling Werkzaak. De nieuwe gemeente West Betuwe mag maar bij één gemeenschappelijke regeling horen. Daarom besloten de raad en het college om uit de Avres te stappen. Dit heeft financiële gevolgen in de vorm van een uittreedsom. Het algemeen bestuur van de Avres bepaalt de hoogte van de som. Nu ligt het voorstel van de Avres voor aan de raad.

Meerjarenstrategie 2020-2023 GGD Gelderland-Zuid
De GGD Gelderland-Zuid heeft een Meerjarenstrategie 2020-2030 gemaakt. Hierin staan de focus, strategie en ambities voor de GGD. De raden van de gemeenten die meedoen aan de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid hebben deze gekregen. Alle raden, waaronder de raad van West Betuwe, mogen een zienswijze op deze strategie indienen. Zo reageert de gemeente op de meerjarenstrategie, voordat deze vast staat. De raad bespreekt vanavond de voorgestelde zienswijze.

Cultuur en Kunst West Betuwe
In de kadernota staan de kijk op en uitgangspunten voor het Cultuur- en kunstbeleid van de gemeente. Hierin liggen de hoofdlijnen van het beleid vast. Daarnaast is er veel ruimte voor variatie in de uitvoering. Dit is geschikt voor het dynamische onderwerp cultuur en kunst. Ook houdt het rekening met de verschillen tussen de 26 kernen van de gemeente. De kadernota moet het rijke aanbod aan kunst en cultuur in de gemeente behouden en versterken.

Subsidieverordening peuteropvang West Betuwe
Door de Wet Harmonisatie voorschoolse voorzieningen vallen peuterspeelzalen sinds 1 januari 2018 onder de overkoepelende naam kinderopvang. De oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hadden hiervoor een eigen verordening. Deze is geharmoniseerd voor de gemeente West Betuwe. Het doel is dat alle kinderen in de gemeente goed voorbereid aan het basisonderwijs beginnen. In de verordening staan de voorwaarden en berekening van de subsidiëring van de peuteropvang.

Cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe
Gemeente West Betuwe vindt de kwaliteit en diversiteit van het (primair) onderwijs belangrijk. Daarom draagt de gemeente bij aan de versterking van de cultuureducatie op basisscholen. Met de verordening cultuureducatie primair onderwijs wordt cultuur (nog meer) bereikbaar voor leerlingen van de basisscholen.


Praat mee met de raad!

Inspreken over een van de onderwerpen waar de raad op 11 februari een oordeel over vormt? Meld je dan voor maandag 10 februari 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl.