Oordeelsvormende vergadering op 9 april: kom ook!

Gepubliceerd op: 03 april 2019 10:00

Op dinsdag 9 april vindt er een oordeelsvormende vergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen. Komt u ook langs? We beginnen om 20.00 uur!

Uitleg oordeelsvormende vergadering

Tijdens oordeelsvormende vergaderingen zit elke fractie uit de gemeenteraad aan tafel om standpunten uit te wisselen over verschillende onderwerpen. Hierbij kunnen zowel raadsleden als burgerleden aan tafel zitten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de onderwerpen die in een eerdere beeldvormende vergadering aan de orde zijn geweest. De agenda voor deze vergaderingen wordt altijd voorafgaand aan de vergadering op de website van de gemeenteraad geplaatst.

Agendapunten: Nieuw besluit vaststellen bestemmingsplan Brede school en woningen, Spijk | Vaststellen Bestemmingsplan Zonnepark Beesd

Bestemmingsplan Zonnepark Beesd

Op 18 oktober 2018 is het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Beesd vastgesteld door het college. Hierdoor wordt het planologisch mogelijk dat er een zonnepark komt op een perceel ten noorden van de Ridderslag bij Beesd. Dit perceel staat al langere tijd te koop en heeft een agrarische bestemming. Vindo Solar wil op dit perceel van ongeveer 4 hectare een zonnepark neerzetten, waarmee stroom kan worden opgewekt voor zo'n 850 huishoudens. Het is de bedoeling dat het zonnepark 25 jaar blijft staan. Omdat het plaatsen van zonnepanelen niet past in de agrarische bestemming van het perceel, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Bestemmingsplan brede school en woningen, Spijk

In het bestemmingsplan "Brede school en woningen,Spijk", dat onder andere de realisatie van een nieuwe brede school voor de kern Spijk omvat, is onterecht niet ingegaan op de effecten van het mogelijk in de toekomst vergunningsvrij uitbouwen van de bestaande woning Spijkse Kweldijk 49 (ten noorden van de schoollocatie). Ook komt het bouwvlak niet overeen met de situatie die in het akoestisch onderzoek is bezien. Om te voorkomen dat dit bestemmingsplan wordt vernietigd, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Inspreken?

Wilt u over een van de onderwerpen in deze vergadering inspreken? Neem dan voor 8 april 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken.