Onderwerpen in de oordeelsvorming op 15 september

Gepubliceerd op: 10 september 2020 14:40

Op 15 september staan twee oordeelsvormende voorrondes gepland. Een van de voorrondes is fysiek in de raadszaal van het gemeentehuis. De tweede is digitaal. Bij beide voorrondes is het mogelijk om als inwoner in te spreken. Meld u dan voor maandag 14 september 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier welke onderwerpen op de agenda staan van voorronde 1 en voorronde 2.

Voorronde 1 | Raadszaal | 20.00 uur

Voorronde 1 vindt fysiek plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Hier vergadert de raad op 1,5 meter afstand. In deze voorronde staan veel verschillende onderwerpen op de agenda. Hiervoor wisselen de sprekers per onderwerp regelmatig. In de raadszaal is voldoede ruimte om dit op een veilige manier te doen. Per onderwerp zijn alleen één persoon per fractie, één wethouder, de voorrondevoorzitter en de griffier in de zaal aanwezig. Publiek is helaas niet toegestaan. Geïnteresseerden kunnen vanuit huis meeluisteren.

Inspreken over een van de onderwerpen is wel mogelijk in deze fysieke vergadering. U krijgt voorafgaand aan het agendapunt gelegenheid om te spreken. Hiervoor treffen we de gepaste coronamaatregelen. Insprekers kunnen 1,5 meter afstand houden en lopen via looproutes naar binnen en buiten. Ook vragen we insprekers de vergadering te verlaten zodra het inspreekmoment voorbij is. Wilt u inspreken over een van de onderwerpen? Meld u dan voor 14 september 12.00 uur aan via griffie@westbetuwe.nl

Beleidskader Zon

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een kader op te stellen voor alle initiatieven voor grondgebonden zonneparken in de gemeente West Betuwe. Deze parken zijn een manier om duurzame energie op te wekken. Er zijn in totaal al 31 initiatieven voor deze zonneparken in de gemeente. Aan de hand van het Beleidskader Zon toetst de gemeente alle (toekomstige) voorstellen voor deze zonneparken. Het beleidskader geeft de gemeente hiervoor handvatten.

Minimarkten in de gemeente West Betuwe

Op 20 juni 2020 nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie en Dorpsbelangen aan. Dit voorstel ging over de standplaatsen in de gemeente West Betuwe. De gemeente west Betuwe heeft veel kleine kernen, met weinig of geen winkels. In veel van deze kernen is wel een wekelijkse minimarkt aanwezig.

Met het initiatiefvoorstel verlagen de kosten voor de standhouders op deze markten. Dit maakt het aantrekkelijk om in de gemeente op de minimarkten te staan. Het college stelt nu voor om deze wijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 aan te passen. Hierover gaat de raad in discussie.

Inzameling incontinentie- en luiermateriaal

Incontinentiemateriaal en babyluiers kunnen nog niet apart verwerkt worden. Daarom worden ze ook niet apart ingezameld. Nu is er een tijdelijke regel voor dit afval. Inwoners die hiermee te maken hebben, krijgen een tijdelijke tegemoetkoming.

De raad wil dit afval wel graag gescheiden verwerken. Hier kan de ARN (Afvalverwerking regio Nijmegen) waarschijnlijk tussen april en oktober 2021 mee starten. Er ligt nu een voorstel aan de raad voor om hieraan deel te nemen. Dan kan het incontinentie- en luiermateriaal ook apart verzameld worden, in ondergrondse containers.

Motie Kernenbeleid

Kerngericht werken is een van de pijlers van het gemeentelijke beleid. Dit versterkt de leefbaarheid en sociale cohesie in de 26 kernen van gemeente West Betuwe. De gemeenteraad heeft het college gevraagd hiervoor een bedrag van de precariorechten in te zetten. Hiermee kan een uitvoeringsplan voor kerngericht werken ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Het college werkt in 2020 en 2021 kernagenda's uit voor alle 26 kernen. Aan de hand van de eerste vijf (concept)kernagenda's zijn de totale uitvoeringskosten berekend. De kosten hiervoor staan nog niet in de begroting. Daarom moet de gemeente hiervoor nog geld reserveren.

Aan de raad ligt nu een voorstel voor om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Om verder invulling te geven aan kerngericht werken.

Adviesraad Sociaal Domein

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning moet de gemeente cliënten of hun vertegenwoordigers betrekken. Dit doet de gemeente West Betuwe in de vorm van een Adviesraad Sociaal Domein.

De huidige verordening rond de Adviesraad Sociaal Domein komt nog uit oud-gemeente Lingewaal. Het college vernieuwt de verordening voor de gemeente West Betuwe. De Adviesraad Sociaal Domein is actief betrokken geweest bij dit proces. In de verordening staan ook de taken van deze adviesraad. De nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein ligt nu voor aan de raad.

Stichting Fruit Tech Campus

Het aantal aanmeldingen voor opleidingen gericht op de fruitteelt neemt af. Het bedrijfsleven en onderwijs wil een duurzame fruitteeltsector te blijven ontwikkelen. Daarom moeten deze opleidingen aantrekkelijker worden en aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven en het onderwijs starten samen het project Fruit Tech Campus. Het doel hiervan is een structurele verbetering van de scholing voor de Nederlandse fruitketen. Dit doen ze in het hart van de Nederlandse fruitteelt in Geldermalsen.

De Stichting Fruit Tech Campus wil samenwerken met de lokale en regionale overheid. In dit raadsvoorstel vraagt het college een bedrag van € 325.000 voor het project. Hiermee kan Fruit Tech Campus een beroep doen op de Provincie Gelderland en de Regiodeal voor verdere financiering. Ook het bedrijfsleven investeert in het project.

Gedragscode integriteit

Integriteit is een belangrijk thema binnen de overheid. En daarom ook binnen de gemeente West Betuwe. Integriteit gaat over de manier waarop de gemeenteraad en het college handelen. In hun positie beschikken raads- en collegeleden over bepaalde macht, informatie en middelen. Hier moeten ze op een goede manier mee omgaan. Het is belangrijk dat ze handelen volgens de geldende normen, waarden en regels.

Volgens De Gemeentewet moet de gemeenteraad voor zichzelf en zijn bestuurders een gedragscode vaststellen. Hierin staan regels en afspraken om de integriteit te bewaken. Zo creëren we een open, transparante en integere organisatiecultuur. In de gemeente West Betuwe hebben het college en de gemeenteraad een aparte gedragscode. De gedragscode voor de gemeenteraad (raads- en burgerleden) ligt nu voor aan de raad. Een werkgroep vanuit de raad stelde deze op.

Voorronde 2 | Digitale vergadering | 20.00 uur

Voorronde 2 vindt digitaal plaats. In het gemeentehuis is namelijk - naast de raadszaal - geen andere ruimte om met een grotere groep personen bij elkaar te komen. De digitale vergadering is live mee te kijken of op een later moment terug te kijken. Inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Meld u dan voor maandag 14 september 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl

Bestemmingsplan "Heukelumseweg A704 te Asperen"

Aan de Heukelumseweg in Asperen is een nog onbebouwde locatie. Om hier woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan wijzigen. De initiatiefnemer stelde een bestemmingplan op. De locatie krijgt daarin een woonbestemming. Dit biedt de mogelijkheid om er een vrijstaande woning te bouwen. Dit bestemmingsplan ligt nu voor aan de raad.

Bestemmingsplan "Bommelseweg U769"

In Herwijnen ligt een perceel aan de Bommelweg dat nu als tuin gebruikt wordt. Het bestemmingsplan heeft een woonbestemming, maar zonder bouwvlak. Hierdoor kan er geen huis gebouwd worden. Nu ligt een wijziging in het bestemmingsplan voor aan de raad. Door de wijziging is de bouw van een woning op deze plek planologisch wel mogelijk.

Bestemmingsplan "Nieuwe Steeg te Herwijnen"

Aan de Nieuwe Steeg in Herwijnen is een stuk grond van woningcorporatie KeurrijkWonen. In startte oud-gemeente Lingewaal aan het project om hier invulling aan te geven. Op het stuk grond stonden eerst 16 woningen die in 2009 zijn gesloopt.

Nu is er een plan om hier 18 woningen en een stuk openbaar groen te maken. Een kleine strook van het gebied wordt verkocht aan de eigenaar van Nieuwe Steeg 15. Dit voegt hij toe aan zijn tuin. Dit plan ligt nu voor aan de raad.

Nota grondbeleid

De Nota Grondbeleid ligt nu voor aan de gemeenteraad. Hierin kiest de gemeente West Betuwe voor een opgavegericht grondbeleid. Per locatie en gebied maakt de gemeente met een afwegingskader een keuze over de grondbeleidsvorm die daarbij past. Dit afwegingskader staat in de Nota Grondbeleid.

Bestemmingsplan "Brede School en woningen Spijk"

Eerder stelde de raad het bestemmingsplan "Brede school en woningen Spijk" vast. Tegen dit besluit zijn drie beroepschriften ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beoordeelde deze beroepschriften. Hieruit blijkt dat er een wijziging in het besluit moet komen. Dit moet gedaan worden om te zorgen dat het plandeel waarmee de Brede School kan worden gerealiseerd niet vernietigd wordt.

Geurenverordening

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen. Hierin staan minimumafstand en de maximale waarden van geur. Dit beschermt tegen geurhinder. Met een geurenverordening kan de gemeenteraad besluiten om af te wijken van de normale waarden van geur.

De oud-gemeenten Lingewaal en Neerijnen maakten op twee locaties gebruik van deze optie. Dit gaat om een melkveehouderij in Tuil en een geitenhouderij in Herwijnen. Deze verordeningen komen op 1 januari 2021 te vervallen. Om dit te voorkomen moet de raad beide geurenverordeningen geldend verklaren voor de gemeente West Betuwe. Dit voorstel ligt nu aan de raad voor.