Maand van de raad: mei

Gepubliceerd op: 22 april 2021 09:40

De gemeenteraad heeft elke maand verschillende vergaderingen. Eerst vinden de beeldvormende vergaderingen plaats. Daarna volgen oordeelsvormende vergaderingen. En aan het eind van de maand is de besluitvormende raadsvergadering. Lees hier welke onderwerpen er in de maand mei op de agenda staan. En wanneer u mee kunt praten en/of invloed kunt uitoefenen.

Beeldvormende vergaderingen - donderdag 6 mei

Tijdens de beeldvormende avonden krijgen de raadsleden vanuit het college informatie over één of meerdere onderwerpen. Raadsleden gaan tijdens deze avond graag met inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in gesprek. De gemeenteraad krijgt in beeldvormende vergaderingen dus uitleg en informatie. Maar de raadsleden gebruiken deze vergaderingen juist ook om van belanghebbenden te horen hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Deze informatie nemen ze mee in de oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen.

Beeldvorming 1

 • Harmonisatie Sportbeleid
 • Uitvoeringsagenda bouw aan sociale kracht

Beeldvorming 2

 • Bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg
 • Gebiedsmarketing

Bekijk hier de agenda

Meepraten

Tijdens een beeldvormende vergadering kunt u in gesprek gaan met de raads- en burgerleden over (één van) de onderwerpen op de agenda. U krijgt een uitnodiging om aanwezig te zijn in de (digitale) vergadering. Aanmelden kan via griffie@westbetuwe.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten.

Oordeelsvormende vergaderingen - dinsdag 11 mei

In een oordeelsvormende vergadering gaan raadsleden (en burgerleden) met elkaar het debat aan over verschillende onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die eerder deze maand al in de beeldvormende vergadering op de agenda stonden. In het debat proberen de verschillende fracties elkaar te overtuigen van hun standpunt. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een onderwerp klaar is om er een besluit over te nemen.

Oordeelsvorming 1

 • Nota vastgoed 2021 en beschikbaar stellen budget voor opstellen huurbeleid in 2022
 • Definitief bod 1.0 Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland
 • Beleidsplan Regionale Adaptie Strategie (RAS) "Rivierenland klimaatbestendig – samen aan de slag"
 • Beleidsvisie huisvesting arbeidsmigranten
 • Gebiedsgericht geluidbeleid en gebiedenkaart West Betuwe

Oordeelsvorming 2

 • Bestemmingsplan "dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa)"
 • Gewijzigd bestemmingsplan "Boutensteinseweg 1 Enspijk"
 • Natuurlijk begraven in de gemeente West Betuwe
 • Verordening adviesrecht raad onder de omgevingswet en participatie bij buitenplanse omgevingsplan activiteiten
 • Plan van aanpak omgevingsplan en het omarmen van de kaders ter implementering van het omgevingsplan

Inspreken

U kunt tijdens deze avond inspreken over een onderwerp dat die dag op de agenda staat. Voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp krijgt u 5 minuten tijd om uw standpunt met de raad te delen. De raadsleden kunnen daarna nog vragen stellen. Aanmelden voor het inspreken kan via griffie@westbetuwe.nl onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meepraten.

Besluitvorming – dinsdag 25 mei

De besluitvormende raadsvergadering is de laatste vergadering van elke maand. Hierin neemt de raad besluiten. Deze zijn besluiten over onderwerpen die al eerder in een beeldvormende en/of oordeelsvormende vergadering zijn geweest. Maar soms zijn het onderwerpen die daar los van staan.

Agenda

De agenda van de besluitvormende vergadering is pas definitief nadat de oordeelsvormende vergaderingen. In de oordeelsvorming bepalen de raadsleden of een stuk klaar is voor besluitvorming. Ook geven ze aan of het een hamerstuk of bespreekstuk wordt. Een hamerstuk kan direct 'afgehamerd' worden door de voorzitter van de raad. Bij een bespreekstuk kan nog een discussie volgen, kunnen moties of amendement worden ingedien of stemverklaringen afgelegd.

Raadspreekuur

Voorafgaand aan elke raadsvergadering is het raadspreekuur. Dit is een podium voor inwoners, ondernemers of verenigingen om de raad te wijzen op een onderwerp dat (nog) niet op de raadsagenda staat. Speelt er iets in uw omgeving waar u de raadsleden van op de hoogte wilt brengen? Dan kunt u zich aanmelden via griffie@westbetuwe.nl. Breng uw onderwerp aan het licht en misschien komt dit in de toekomst wel op de politieke agenda te staan.