Inwoners en gemeenteraad West Betuwe in gesprek over A2 en mobiliteit

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020 12:00

De gemeenteraad nodigt inwoners en ondernemers van de gemeente West Betuwe uit om op dinsdagavond 3 november mee te praten tijdens een digitale beeldvormende bijeenkomst. De avond staat in het teken van de ontwikkelingen rondom de A2 en het Mobiliteitsprogramma. De raadsleden zijn benieuwd naar de wensen, ideeën en zorgen van inwoners.

De digitale beeldvormende vergadering begint op 3 november om 20.00 uur. Het eerste onderwerp op de agenda is het Mobiliteitsprogramma. Daarna gaat de vergadering vanaf 21.20 uur dieper in op de ontwikkelingen rondom de A2.

Bij beide onderwerpen zijn inwoners en ondernemers welkom om mee te praten. Zij doen direct mee in de digitale vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 2 november 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Meepraten kan over één of over beide onderwerpen. Het is ook mogelijk om een schriftelijke reactie in te sturen.

Mobiliteitsprogramma

De gemeente West Betuwe werkt aan een nieuw Mobiliteitsprogramma voor de periode van 2021 tot 2025. Het adviesbureau Mobycon helpt de gemeente hierbij. In april stelde de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vast. In die visie staan de belangrijkste doelen en ambities voor de mobiliteit (verkeer en vervoer) in de gemeente. Het Mobiliteitsprogramma is een vervolgstap op de Mobiliteitsvisie. Het programma geeft op kortere termijn invulling aan de visie. Hierin staan concrete acties voor de komende jaren.

Mobycon presenteert op 3 november drie wensbeelden, die de toekomst van de mobiliteit in de gemeente West Betuwe laten zien. Hierover discussiëren de aanwezigen. De input die hieruit voortkomt wordt meegenomen in het uiteindelijke Mobiliteitsprogramma.

Ontwikkelingen rondom A2

De doorstroming op de A2 is onderdeel van de mobiliteit. Er zijn maatregelen nodig om die doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. De A2 tussen Deil en Vught groeit anders in de toekomst uit tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland.

Op dit moment worden hiervoor vier alternatieve oplossingen onderzocht. Waaronder de verbreding van de A2. De Stuurgroep A2 Deil-Vught, waarin Regio Rivierenland de gemeente West Betuwe vertegenwoordigt, adviseert de minister over deze oplossingen. De komende maanden kiest de minister één van de vier alternatieve oplossingen. Dat is het voorkeursalternatief.

Daarna kan iedereen zijn mening over dit alternatief geven in de zienswijzeprocedure. Het definitieve besluit over de oplossing volgt daarna. Daarin worden alle meningen zoveel mogelijk meegenomen. Dat besluit is de afronding van de verkenningsfase van het project. Daarna start de planuitwerking. Die duurt naar verwachting 2 tot 3 jaar.

De mogelijke verbreding van de A2 heeft binnen de gemeente West Betuwe vooral invloed op inwoners en ondernemers van Waardenburg en omgeving. De gemeenteraad merkt dat er daar zorgen, wensen en ideeën rondom dit onderwerp zijn. Daarover willen de raadsleden op 3 november graag met ze in gesprek. De inbreng van de inwoners en ondernemers die ze ophalen, nemen de raadsleden mee in hun oordeel over het voorkeursalternatief en een mogelijke zienswijze hierop.

Livestream

Geïnteresseerden kunnen de vergadering live volgen of op een later moment terugkijken. In het onderdeel over de A2 zijn de gesprekken in de kleinere groepen niet live te volgen. Deze zijn wel op een later moment terug te kijken.