Gemeenteraad West Betuwe stapt over op raadscommissies

Gepubliceerd op: 13 januari 2022 10:01

In januari 2019 startte de nieuwe gemeente West Betuwe met het zogenaamde BOB-systeem. Dit bestaat uit beeldvormende (B), oordeelsvormende (O) en besluitvormende (B) vergaderingen. De gemeenteraad wil dit vergadersysteem verder ontwikkelen. Om efficiënt en effectief te vergaderen. Vanaf januari 2022 stapt de raad daarom over op raadscommissies. De eerste commissievergaderingen zijn op 18 januari en 19 januari.

Evaluatie vergaderstelsel

In 2019 startte de raadswerkgroep evaluatie vergaderstelsel. In de afgelopen jaren is deze werkgroep een aantal keer bij elkaar gekomen. Zij beoordeelde het huidige vergadersysteem. Uit de werkgroep is de keuze gekomen voor het vergaderen met commissies.

De commissies vervangen de huidige oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad. Daarnaast houdt de raad de andere onderdelen van het BOB-model. Dat betekent dat de beeldvormende en besluitvormende vergaderingen blijven zoals ze zijn.

Deze keuze voor commissies komt voort uit de behoefte van de gemeenteraad om met een vaste groep commissieleden in een commissie bij elkaar te komen. Op dit moment wisselt de samenstelling van de deelnemers aan oordeelsvormende vergaderingen sterk.

Commissies

In totaal zijn er drie commissies. Dit zijn de commissies Ruimte, Sociaal en Bestuur. Binnen de commissies vallen verschillende beleidsterreinen. Die zijn gebaseerd op de programma's van de begroting van de gemeente West Betuwe. 

Commissie Ruimte

 • Verkeer, vervoer en waterstaat;
 • Economie;
 • Duurzaamheid en milieu;
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Commissie Sociaal

 • Onderwijs;
 • Sport, cultuur en recreatie;
 • Sociaal domein en volksgezondheid.

Commissie Bestuur

 • Bestuur en ondersteuning;
 • Veiligheid;
 • Financiering en algemene dekkingsmiddelen;
 • P&C-cyclus.

De raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Sociaal vergaderen altijd op de tweede dinsdag van de raadscyclus. De raadscommissie Bestuur vergadert altijd op de tweede woensdag van de cyclus. Deze woensdag wordt ook gebruikt voor uitloop van de raadscommissies Ruimte en Sociaal.

Oefenen

In januari en februari 2022 oefent de gemeenteraad eerst met dit nieuwe vergadersysteem. Vervolgens stelt de raad dit nieuwe systeem in februari 2022 vast in het Reglement van Orde.

De eerste commissievergaderingen van de commissies Ruimte en Sociaal zijn op dinsdag 18 januari 2022. De commissie Bestuur vergadert voor het eerst op woensdag 19 januari. Alle vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn digitaal. Ze zijn live mee te kijken.