Digitale oordeelsvorming 16 juni

Gepubliceerd op: 11 juni 2020 11:45

Op dinsdag 16 juni is de oordeelsvorming van de gemeenteraad. Er zijn twee voorrondes tegelijkertijd. Omdat er veel onderwerpen op de agenda staan, starten we deze keer al om 19.30 uur. De voorrondes vinden digitaal plaats en zijn live mee te kijken. Inspreken over een van de onderwerpen kan ook. Meld u dan voor maandag 15 juni 12.00 uur aan bij de griffie, via griffie@westbetuwe.nl. Lees hier alvast waar de raad op 16 juni over praat.

Voorronde 1 | 19.30 uur

Beleidskader Zon

De gemeenteraad heeft het college gevraagd een kader op te stellen voor alle initiatieven voor grondgebonden zonneparken in de gemeente West Betuwe. Aan de hand van dit kader kunnen alle toekomstige voorstellen voor deze zonneparken getoetst worden.

In februari heeft de raad hierover een beeldvormende avond gehad. Op basis van de informatie die de raads- en burgerleden toen hebben gekregen, gaan ze tijdens de oordeelsvorming met elkaar in debat.

Harmonisatie Subsidies

De oud-gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben nog een eigen subsidiebeleid. Dit moet een nieuw beleid worden voor de gemeente West Betuwe. Om een beleid te maken, is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners, organisaties en verenigingen. Op 2 juni hebben de raads- en burgerleden en andere geïnteresseerden meer informatie over dit hele proces gekregen tijdens de digitale beeldvorming. Het is aan de raad om de uitganspunten voor het nieuwe subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening voor de gemeente West Betuwe vast te stellen. Dit voorstel ligt op 30 juni in de raad. Maar eerst gaan raads- en burgerleden hierover op 16 juni met elkaar in gesprek.

Verordening jongerenadviesraad West Betuwe

In november 2019 is de eerste jongerenadviesraad van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Voor deze adviesraad moeten de bevoegdheden, taken en werkprocessen worden vastgelegd. Dit wordt gedaan in de Verordening Jongerenadviesraad West Betuwe. De leden van de jongerenadviesraad hebben zelf een werkplan geschreven. Hierin beschrijven ze hun werkwijze, gedragsregels, de in- en uitstroom van leden en de thema's waarover ze adviseren in 2020.

Voorronde 2 | 19.30 uur

Rotonde Hellouw

In Hellouw komen drie wegen uit op de provinciale Graaf Reinaldweg. Dit zijn de Irenestraat, de Oudenhof en de Korfgraaf. Om de verkeerssituatie in Hellouw te verbeteren, bestaat het plan om de kern met een rotonde te verbinden aan de Graaf Reinaldweg. Hiervoor heeft de oud-gemeente Neerijnen in 2017 al budget beschikbaar gesteld. De berekeningen die hiervoor gemaakt zijn klopten echter niet. Er is een groter budget nodig. Daarom legt het college het voorstel nu voor aan de raad. De voorkeur van het college gaat uit naar een rotonde op de kruising van de Korfgraaf met de Graaf Reinaldweg.

Initiatiefvoorstel CU: precariobelasting standplaatsen gemeente West Betuwe 2020

De gemeente west Betuwe heeft veel kleine kernen, met weinig of geen winkels. In veel kernen is wel een wekelijkse minimarkt aanwezig. Hier worden levensmiddelen verkocht. De minimarkten zijn daarom belangrijk voor de inwoners. De prijzen om op die minimarkt te staan is voor veel standhouders te hoog. Daarom is het voor hen onaantrekkelijk om in de gemeente West Betuwe met hun marktkraam te staan. Door ChristenUnie, Dorpsbelangen en de SGP is een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel dient om de kosten voor de standhouders te verlagen en het aantrekkelijk te maken/houden om in de gemeente op de minimarkten te staan.

Bestemmingsplan "Vuren – de Grienden"

Aan de Leuvense Kweldijk in Vuren liggen drie grienden. Dit zijn percelen met beplanting van wilgen. De initiatiefnemer voor de wijziging in het bestemmingsplan wil de grond agrarische grond maken. Het voorstel is om de beplanting op een andere locatie – aan de Dwarsweg – te compenseren. De reden voor de wijziging, is dat de grienden in slechte staat zijn. Daardoor is er een kans dat ze ziekten overbrengen naar het nabij gelegen agrarische bedrijf van de initiatiefnemer.

Bestemmingsplan "herontwikkelingsplan Est-Tuil-Haaften-Heesselt"

Voor de kernen Est, Tuil, Haaften en Heesselt is een principeverzoek ingediend om bestaande glastuinbouw en overtollige bebouwing te slopen. In totaal gaat dit om een oppervlakte van 25.000 m2. Het doel hiervan is om de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te verbeteren. Door het slopen komt er ook ruimte voor nieuwbouw.

Paraplubestemmingsplan "parkeren 2019"

Met het paraplubestemmingsplan "parkeren 2019" krijgt de gemeente West Betuwe een gelijkmatige regeling voor parkeren in het gehele grondgebied van de gemeente.