Digitale oordeelsvorming 16 april

Gepubliceerd op: 15 april 2020 15:00

De oordeelsvormende vergadering van donderdag 16 april vindt digitaal plaats. De raads- en burgerleden gaan het debat met elkaar aan via het programma Zoom. De vergadering wordt live uitgezonden via de site van de raad.

VTH-uitvoeringstaken bouwen/wonen bij de ODR

De VTH-taken zijn de Vergunningverlenings-, Toezicht en Handhavingstaken. Het college stelt voor om die taken bij de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) onder te brengen. Zo kan het doel "dichtbij en op maat" van de gemeente West Betuwe zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. De ODR is geschikt om de daarbij horende activiteiten uit te voeren. De raad gaat hierover vanavond in discussie.

Vaststellen Mobiliteitsvisie West Betuwe

Met een mobiliteitsvisie legt een gemeente vast hoe ze om wil gaan met onderwerpen als vervoer, parkeren, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid. De gemeente West Betuwe heeft nog geen mobiliteitsvisie. Daarom ligt nu de mobiliteitsvisie voor de gemeente West Betuwe voor aan de raad.

Regionale Programma Werklocaties (RPW)

Sinds 2001 maken de regiogemeenten van de Regio Rivierenland, waar West Betuwe ook bij hoort, afspraken over bedrijventerreinen. Elke regio moet een Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vast te stellen. Hierin staan afspraken om het aanbod aan terreinen weer op de (toekomstige) vraag naar terreinen te laten aansluiten. Dit gaat om de hoeveelheid terreinen, maar ook om de kwaliteit ervan.

Verlenging tijdelijke oplossing incontinentiemateriaal

Op 28 januari is het onderwerp incontinentiemateriaal al in de raad geweest. Toen hebben de SGP, LLB, GroenLinks, PvdA en D66 een amendement ingediend. Ze willen de doelgroep voor de regeling uitbreiden met chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120% minimumloon. Door deze aanpassing verhogen de verwachte kosten van € 55.750 naar € 73.455. De raad bespreek daarom het besluit om die verhoogde kosten onder de algemene reserve te laten vallen.

De raad moet ook besluiten wat we precies onder medisch afval verstaan. Hiervoor zijn twee opties:

Optie 1: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval.
Optie 2: medisch afval zoals stoma- en nierdialysemateriaal, plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en alle vormen van verbandmateriaal.

Beleidsplan handhaving en toezicht in de openbare ruimte 2020-2022

Met het samenvoegen van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is een nieuw team Handhaving en toezicht openbare ruimte voor de gemeente West Betuwe ontstaan. Deze bestaat voor een deel uit eigen personeel en voor een deel uit inhuurkrachten. Het doel is om in 2020 te werken met een vast team handhavers. Zij werken gebiedsgericht, informatie-gestuurd en maken onderdeel uit van de veiligheidsketen. Dit is uitgewerkt in een beleidsplan, waarover de raad binnenkort een besluit neemt.

Kijk en luister mee!