Commissies 8 en 9 maart

Gepubliceerd op: 03 maart 2022 11:03

Op 8 maart vergadert de commissie Ruimte. Op 9 maart vergadert de commissie Bestuur. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur in de aula van De Lingeborgh (Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen). Bij de vergaderingen is publiek weer van harte welkom. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune of de vergadering mee- of terugluisteren via de website.

Commissie Ruimte dinsdag 8 maart

In de commissie Ruimte staan vijf onderwerpen op de agenda. Lees hieronder een korte uitleg van deze onderwerpen.

Kaders voor grootschaligere huisvesting arbeidsmigranten

In mei 2021 riep de gemeenteraad een raadswerkgroep in het leven. Deze ging zich buigen over de huisvesting van arbeidsmigranten. De werkgroep onderzocht of en onder welke voorwaarden initiatieven voor grootschaligere huisvesting mogelijk zijn in de gemeente. Het doel van de werkgroep was om hiervoor kaders op te stellen. Over deze kaders praat de raad op dinsdag 8 maart.

Subsidieverordening verwerking hemelwater

Het klimaat verandert. Daardoor komen extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. Dit vraagt om een nieuwe manier om hiermee om te gaan. Daarom maakte de gemeente de subsidieverordening verwerking hemelwater. Deze verordening geeft inwoners een financiële stimulans om hun eigen perceel weersbestendiger te maken.

Ontwerpbestemmingsplan "Waaldijk 4 Opijnen"

Op Waaldijk 4 in Opijnen zit een aannemersbedrijf. Het perceel is voor het grootste deel in gebruik als bedrijfsperceel. Verder bestaat het uit bos. Op het perceel staan vier bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Ook is een deel van het terrein in gebruik voor bijvoorbeeld opslag en parkeerruimte. Dit bestaande gebruik staat nog niet zo in het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan stelt daarom voor om dit te wijzigen. Ook sluit dit plan dan direct aan bij de provinciale omgevingsverordening en het Dijkversterkingsproject.

Bestemmingsplan "Veerstraat 23 en 25 Waardenburg"

Het ontwerpbestemmingsplan Veerstraat 23 en 25 Waardenburg gaat over een voormalig melkveehouderij. Deze locatie moet een woonbestemming worden. Het plan is om hiervoor 1626 m2 aan bedrijfsbebouwing te slopen. In ruil daarvoor komt er één vrijstaande woning naast de Veerstraat 23.

Informatienota Routekaart energietransitie West Betuwe

De ambitie van de gemeente West Betuwe is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is een duidelijk pad nodig. En extern bedrijf stelde een routekaart op voor de gemeente. Deze maakt duidelijk wat precies de opgave is. En geeft een mogelijke manier aan om de ambitie van de gemeente waar te maken.

Praat mee

Wilt u aan het begin van de commissievergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot maandag 7 maart 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

 

 

Commissie Bestuur woensdag 9 maart

In de commissie Bestuur staan vier onderwerpen op de agenda. Lees hieronder een korte uitleg van deze onderwerpen.

Evaluatie jaarwisseling West Betuwe 2021-2022

Het college evalueerde de jaarwisseling van 2021-2022. Dit is met de gemeenteraad gedeeld in de vorm van een informatienota. De commissie Bestuur gaat hierover in gesprek.

Organisatieverordening, reglement van orde en verordening raadscommissies

Bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente West Betuwe in 2019 startte de gemeenteraad met een nieuw vergadersysteem. Er bestaat binnen de raad nu een sterke behoefte om het vergadersysteem verder door te ontwikkelen. Daarnaast heeft het regelement van orde (RvO) een update nodig en vinden veel fracties de huidige vergaderdruk te hoog.

De raadsgroep evaluatie vergaderstelsel is in het leven geroepen. Deze groep sprak over de ontwikkeling van het vergadersysteem. Daaruit is onder andere de invoering van commissievergaderingen en spreektijden voortgekomen. Om deze veranderingen vast te leggen, moet een aantal verordeningen vastgesteld worden:

  • Organisatieverordening
  • Verordening raadscommissies
  • Reglement van orde

Praat mee

Wilt u aan het begin van de commissievergadering inspreken of schriftelijk inspreken over een van de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden of uw bijdrage toesturen tot dinsdag 8 maart 12.00 uur, via griffie@westbetuwe.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.