Periode: 2020

Jaar geselecteerd: 2020

2023 2022 2021 2020

Beeldvorming 5 januari: Economische avond

30 december 2020

Op 5 januari is een economische avond van de gemeenteraad. Deze vergadering staat in het teken van de harmonisatie van het economisch beleid, bedrijventerreinenbeleid en detailhandelsbeleid. De gemeenteraad praat hier digitaal over met inwoners, ondernemers en partners van de gemeente. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Lees meer

Beeldvorming 5 januari: Regionale Adaptatie Strategie

30 december 2020

Op 5 januari staat een beeldvormende avond gepland voor de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Op de agenda staat de Regionale Adaptatie Strategie. Tijdens de digitale vergadering geeft de gemeenteraad input over dit onderwerp. De vergadering is live te volgen via de website van de raad. Inwoners kunnen ook digitaal meepraten.

Lees meer

Twee beeldvormende avonden op 30/11 en 1/12

26 november 2020

Op 30 november en 1 december zijn er digitale beeldvormende vergaderingen. Inwoners kunnen live meepraten. Lees hier waar de vergaderingen over gaan.

Lees meer

Gemeenteraad West Betuwe vergadert meer in december

26 november 2020

In december is een extra raadscyclus toegevoegd voor de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Er zijn nog veel onderwerpen die dit jaar besproken moeten worden. Daarom is de extra raadscyclus nodig. Dit betekent dat er twee keer zoveel vergaderingen zijn.

Lees meer

Gemeenteraad West Betuwe vergadert meer in december

24 november 2020

In december is een extra raadscyclus toegevoegd voor de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Er zijn nog veel onderwerpen die dit jaar besproken moeten worden. Daarom is de extra raadscyclus nodig. Dit betekent dat er twee keer zoveel vergaderingen zijn.

Lees meer

Extra raadsvergadering donderdag 12 november 2020

09 november 2020

Tijdens de raadsvergadering van 5 november jl. is door de gemeenteraad besloten een extra raadsvergadering te plannen. In de vergadering van de Provinciale Staten van 28 oktober jl. is het Nazorgfonds stortplaatsen behandeld. In de extra vergadering bespreekt de gemeenteraad de discussie die is ontstaan tussen de gemeenten in de regio Rivierenlanden en de Provincie Gelderland over dit het nazorgfonds stortplaatsen. De vergadering start op 12 november om 20.00 uur in de raadzaal. De vergadering wordt live uitgezonden.

Lees meer

Gemeenteraad West Betuwe over dorpshuizen en MFC’s

29 oktober 2020

Op 3 november vergadert de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe over de Kadernota dorpshuizen en multifunctionele centra. Tijdens de digitale beeldvormende vergadering krijgen de raadsleden uitleg over het beleid en de subsidies voor deze ontmoetingsplekken. Ook gaan zij met dorpshuizen en inwoners in gesprek. Inwoners kunnen ook meedoen in de vergadering. Vergadering wordt live uitgezonden en is later terug te kijken.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 27 oktober

29 oktober 2020

Op 27 oktober was de raadsvergadering. De vergadering had 15 agendapunten. De gemeenteraad nam onder andere besluiten over het beleidsplan sociaal domein en de Tweede Bestuursrapportage. Tijdens de vergadering waren Johan Kerbel (CDA), Gert-Jan van Ochten (VVD) en Dries Mulder (SGP) afwezig. Lees hier een kort verslag van de vergadering en de besluiten die de raad nam.

Lees meer

Inwoners en gemeenteraad West Betuwe in gesprek over A2 en mobiliteit

28 oktober 2020

De gemeenteraad nodigt inwoners en ondernemers van de gemeente West Betuwe uit om op dinsdagavond 3 november mee te praten tijdens een digitale beeldvormende bijeenkomst. De avond staat in het teken van de ontwikkelingen rondom de A2 en het Mobiliteitsprogramma. De raadsleden zijn benieuwd naar de wensen, ideeën en zorgen van inwoners.

Lees meer

Gemeenteraad West Betuwe vergadert weer digitaal

22 oktober 2020

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe gaat weer digitaal vergaderen. Behalve tijdens besluitvormende raadsvergaderingen. Dat besloot het presidium op maandag 19 oktober. In de huidige coronasituatie hebben digitale vergaderingen de voorkeur. De gemeenteraad volgt hiermee de adviezen van het RIVM. De digitale vergaderingen zijn live te volgen via de website van de raad.

Lees meer

Oordeelsvorming op 13 oktober

08 oktober 2020

Op 13 oktober staat een oordeelsvormende vergadering gepland. Deze vindt fysiek plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Als de situatie rondom corona dit niet meer toelaat, kan deze alsnog digitaal worden. De fysieke vergadering is zonder publiek. Geïnteresseerden kunnen de vergadering live vanuit huis volgen.

Lees meer

Terugblik raadsvergadering 29 en 30 september

06 oktober 2020

Op dinsdag 29 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De vergadering vond fysiek plaats in de raadszaal. De 26 agendapunten konden niet in één avond behandeld worden. Daarom ging de vergadering op woensdag 30 september verder. Lees hier waar de raad het over had.

Lees meer

Digitale beeldvorming op 6 oktober

01 oktober 2020

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe praat op 6 oktober over de onderwerpen vastgoed, welstand en het sociaal domein. De raad wilde in eerste instantie in de kernen met inwoners in gesprek gaan. Door de strengere coronamaatregelen vergadert de raad toch digitaal. Inwoners kunnen digitaal meepraten of -kijken.

Lees meer

Overlijden Fred Kloppenborg

29 september 2020

Op vrijdagochtend 25 september kregen wij het droevige bericht van het overlijden van de heer Fred Kloppenborg. Hij was gemeenteraadslid van West Betuwe voor de PvdA tot eind november 2019, toen hij om gezondheidsredenen terugtrad. Daarvoor was hij sinds 2008 gemeenteraadslid van de gemeente Lingewaal. Hij is 73 jaar geworden. Tijdens de raadsvergadering van 29 september stond burgemeester Servaas Stoop samen met de gemeenteraad stil bij dit verlies. Lees hier het In Memoriam.

Lees meer

Leerlingen groep 7 bouwen een stad in de raadszaal

24 september 2020

De eerste uitvoering van het educatieve spel Democracity van ProDemos is weer geweest. Leerlingen van de St. Antoniusschool in Beesd namen plaats op de stoelen van de raadsleden van de gemeente West Betuwe. Na een welkomstwoord van burgemeester Servaas Stoop, gingen ze aan de slag. Eigen fracties vormen, stemmen en uiteindelijk samen een stad bouwen.

Lees meer

Onderwerpen in de beeldvorming op 8 september

02 september 2020

Op 8 september staat een beeldvormende avond gepland. De raad heeft het over de omgevingsvisie, cultuur- en erfgoedbeleid, de woonvisie en huisvesting arbeidsmigranten. Meer weten over deze onderwerpen? Lees dan snel verder.

Lees meer

Gemeenteraad West Betuwe weer van start na zomerreces

01 september 2020

Op dinsdag 8 september is de eerste politieke avond van de gemeente West Betuwe na het zomerreces. Tijdens de avond staan vier onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad. Namelijk de omgevingswet, de woonvisie, huisvesting arbeidsmigranten en het cultuur- en erfgoedbeleid. De onderwerpen zijn verdeeld over twee vergaderingen.

Lees meer

De raad na de zomer: van digitaal naar fysiek vergaderen

01 september 2020

De afgelopen maanden werkten ook de raadsleden veel vanuit huis. Vergaderingen en andere overleggen vonden zoveel mogelijk digitaal plaats. Maar na de zomer wil de gemeenteraad weer dichter bij de inwoners vergaderen.

Lees meer

Nieuw college gemeente West Betuwe geïnstalleerd

16 juli 2020

Tijdens een extra raadsvergadering op 16 juli is het nieuwe college van de gemeente West Betuwe geïnstalleerd. Alle beoogde wethouders kregen de meerderheid van de stemmen van de gemeenteraad. Naast burgemeester Servaas Stoop bestaat het college nu uit 6 wethouders. Lees hier meer.

Lees meer

Raadsvergadering 7 juli: raad bekijkt de financiën van de gemeente

07 juli 2020

Op 7 juli praat de raad over de financiën van de gemeente. De raadsleden kijken terug op 2019, bekijken 2020 en blikken vooruit op 2021. Een aantal fracties nam een video op met hun visie op de financiën. Bekijk de video's hier.

Lees meer

Nieuwe coalitie gemeente West Betuwe

03 juli 2020

De gemeente West Betuwe heeft een nieuwe coalitie. Na een informatieperiode van vijf weken zijn Dorpsbelangen, SGP, ChristenUnie, VVD en PvdA tot goede samenwerkingsafspraken gekomen. In constructieve gesprekken tussen de vijf partijen is de basis gelegd om samen verder te gaan. De nieuwe coalitie bouwt voort op het bestaande coalitieakkoord en geeft hier een eigen focus in aan.

Lees meer

Ervaring van een docent met Democracity: Ik zou het zeker doen

22 juni 2020

In 2019 deden 19 basisscholen uit de gemeente mee met het educatieve spel Democracity. Leerlingen uit groep 7 namen plek op de stoelen van de raadsleden. Samen bouwden ze aan hun eigen stad. Zo namen ze een kijkje in de keuken van de gemeenteraad en de democratische besluitvorming. We spraken met een van de docentes over hoe de leerlingen het vonden.

Lees meer

Digitale oordeelvorming groen en wegen en beeldvorming grondbeleid op 23 juni

22 juni 2020

Goed onderhouden groen en wegen maken de gemeente West Betuwe leefbaar en mooi. Dit onderhoud is dan ook een belangrijke taak van de gemeente. In het geharmoniseerde groenbeleidsplan en wegenbeheerplan zijn hiervoor regels en afspraken gemaakt. Op dinsdag 23 juni bespreekt de gemeenteraad deze plannen tijdens de digitale oordeelsvorming. De vergadering is vanaf 20.00 uur mee te kijken via de site van de raad. Maar inwoners kunnen ook meepraten.

Lees meer

Digitale oordeelsvorming 16 juni

11 juni 2020

Op 16 juni is de oordeelsvorming van de gemeenteraad. Er zijn twee voorrondes tegelijk, die digitaal plaatsvinden. De starttijd is 19.30 uur. Lees hier alvast waar de raad over praat.

Lees meer

Digitale beeldvorming op maandag 8 juni

04 juni 2020

Op maandag 8 juni staan twee onderwerpen op de beeldvormende agenda. De raad praat over het sociaal domein en een mogelijke rotonde in Hellouw. Beide voorrondes vinden digitaal plaats. U kunt live meekijken met de vergaderingen via de website van de raad.

Lees meer

Informateurs coalitie West Betuwe in gesprek met PvdA, CDA en VVD

29 mei 2020

Joop Doeland en Wil Kosterman zijn op verzoek van Dorpsbelangen informateurs in de vorming van de nieuwe coalitie van de gemeente West Betuwe. Als informateurs kijken ze welke partijen een rol kunnen spelen in de coalitie. Op 23 mei hebben zij gesprekken gevoerd met alle 10 de fracties. Op basis van de uitkomst van de oriënterende gesprekken tussen partijen en de informateurs heeft Dorpsbelangen West Betuwe hen gevraagd vervolggesprekken te voeren met PvdA, CDA en VVD.

Lees meer

Opname videoreactie rotonde Hellouw op 30 mei afgelast

28 mei 2020

Op 8 juni staat de rotonde in Hellouw op de beeldvormende agenda van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. De raad wil van zoveel mogelijk inwoners horen hoe zij hierover denken. Eerder werd de optie aangeboden om op 30 mei bij het dorpshuis in Hellouw een videoboodschap achter te laten. Dit gaat niet meer door. In overleg met de Veiligheidsregio is geconcludeerd dat de activiteit niet past binnen de landelijke richtlijnen.

Lees meer

Digitale beeldvorming subsidiebeleid en wegenbeheerplan op 2 juni

28 mei 2020

De gemeenteraad van gemeente West Betuwe heeft het op 2 juni over het subsidiebeleid en het wegenbeheerplan. Deze onderwerpen stonden eerder op de beeldvormende agenda van 7 mei. Door een verstoring tijdens deze digitale vergadering, zijn de twee onderwerpen verplaatst. De vergaderingen starten op 2 juni om 20.00 uur. Inwoners kunnen digitaal meepraten of -kijken.

Lees meer

Praat mee over de rotonde Hellouw

26 mei 2020

Op 8 juni praat de raad in een beeldvormende voorronde over de rotonde Hellouw. Dit onderwerp raakt veel inwoners van het dorp. Daarom willen de raadsleden graag van hen horen. Bekijk hier de videopresentatie over de verschillende opties die er voor Hellouw zijn. En laat uw reactie achter.

Lees meer

Terugblik extra raadsvergadering 18 mei

19 mei 2020

Op 18 mei vond een extra raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering spraken de partijen over de huidige politieke situatie. Lees hier hoe de avond verliep.

Lees meer

Extra raadsvergadering op maandag 18 mei

15 mei 2020

Op maandag 18 mei is een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Deze vindt plaats op verzoek van een meerderheid van de fracties. Eerder deze week werd een breuk in de coalitie bekendgemaakt. In de extra raadsvergadering wordt gesproken over deze politieke situatie. De vergadering vindt fysiek plaats in de raadszaal in Geldermalsen en start om 20.00 uur.

Lees meer

Oordeelsvorming op 19 mei

13 mei 2020

Op 19 mei is de oordeelsvorming van de gemeenteraad. Er zijn twee voorrondes tegelijkertijd. Deze vinden digitaal plaats en zijn live mee te kijken. Lees hier waar de raad op 19 mei over praat!

Lees meer

Wijzigingen vergaderschema West Betuwe

11 mei 2020

De oordeelsvorming van de raad stond gepland op 12 mei. Deze is nu verschoven naar dinsdag 19 mei. Deze avond staan twee oordeelsvormende voorrondes gepland. Deze vinden tegelijk plaats. Of de voorrondes digitaal of fysiek plaatsvinden, wordt later bekendgemaakt via de website en social media van de gemeenteraad. Ook de onderwerpen uit de beeldvorming van 7 mei worden verschoven naar een later moment. Deze bespreekt de raad met inwoners op 2 juni.

Lees meer

Verstoring digitale vergadering West Betuwe

08 mei 2020

Op 7 mei waren de eerste digitale beeldvormende vergaderingen van de raad van de gemeente West Betuwe. In de beeldvorming wil de raad inwoners betrekken bij belangrijke onderwerpen. Helaas trok dit gisteravond ook iemand met verkeerde bedoelingen aan. De vergadering van de raad is op zeer ongepaste wijze verstoord.

Lees meer

Wie wordt de architect van ons gemeentehuis?

06 mei 2020

De gemeente West Betuwe gaat het huidige gemeentehuis grondig en duurzaam verbouwen en een aanbouw realiseren voor de raads- en vergadervoorzieningen. Voor de selectie van een architect volgen we een Europese aanbesteding. We vragen inwoners, ondernemers, raad en dorpsraden om advies bij de keuze van de architect en schetsontwerp. Ook vragen we Ongehinderd om een advies op het gebied van toegankelijkheid. En natuurlijk krijgen medewerkers een stem.

Lees meer

Digitale beeldvorming op 7 mei: subsidiebeleid en wegenbeheerplan

29 april 2020

Op donderdag 7 mei staan twee beeldvormende vergaderingen gepland. Op de agenda het subsidiebeleid en het wegenbeheerplan. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur en u kunt digitaal meepraten of -kijken.

Lees meer

Digitale raadsvergadering op 21 april

17 april 2020

De raadsvergadering van 21 april wordt digitaal gehouden. Dit heeft de voorzitter van de raad in overleg met de fractievoorzitters besloten. De vergadering is live te volgen.

Lees meer

Digitale oordeelsvorming 16 april

15 april 2020

De oordeelvorming van de gemeenteraad West Betuwe vindt deze week digitaal plaats. Op dinsdag 14 april was de eerste digitale vergadering. Deze is online terug te kijken. Op donderdag 16 april volgt de tweede vergadering. Deze is live mee te kijken en op een later moment ook terug te kijken.

Lees meer

Digitale oordeelsvorming 14 april

14 april 2020

De oordeelsvorming van de gemeenteraad West Betuwe vindt deze week digitaal plaats. In verband met de maatregelen rondom corona, zoekt de raad naar nieuwe vergaderopties. De vergadering is live te volgen via de site van de raad.

Lees meer

Nieuwe raadsgriffier voor West Betuwe

03 april 2020

De gemeenteraad West Betuwe wees in de raadsvergadering van 31 maart Hans van der Graaff aan als raadsgriffier. In een uniek rustige vergadering, met maar 17 van de 31 raadsleden, is hij onder applaus welkom geheten in de gemeente West Betuwe. Van der Graaff start op 1 april direct als griffier.

Lees meer

Raadsvergadering 31 maart

01 april 2020

De raadsvergadering van 31 maart vond plaats in bijzondere vorm. Er was geen publiek. Per fractie waren maximaal 2 raadsleden aanwezig. En op de agenda stonden alleen onderwerpen die echt niet langer uitgesteld konden worden. Lees hier een kort verslag.

Lees meer

Maatregelen raadsvergadering 31 maart

24 maart 2020

De landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn duidelijk. Ook de gemeenteraad van West Betuwe neemt zijn verantwoordelijkheid. Daarom vergadert de raad op 31 maart zo kort mogelijk, met zo weinig mogelijk raadsleden en zonder publiek. De raad besluit alleen over raadsvoorstellen waarover ze het snel eens kunnen worden en die niet langer uitgesteld kunnen worden.

Lees meer

Update vergaderingen van de raad!

14 maart 2020

In verband met het coronavirus neemt de raad West Betuwe maatregelen. Lees hier wat de gevolgen hiervan zijn voor de komende vergaderingen van de raad.

Lees meer

Oordeelsvorming op 17 maart. Update: gaat niet door!

12 maart 2020

Op 17 maart zijn twee oordeelsvormende voorrondes van de raad. Hierin discussieert de raad over verschillende onderwerpen op haar agenda. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een raadsstuk klaar is om naar de besluitvormende raad van 31 maart door te gaan.

Lees meer

Beeldvorming raad West Betuwe op 10 maart

05 maart 2020

Op dinsdag 10 maart staan er drie onderwerpen op de beeldvormende agenda van de raad West Betuwe. De onderwerpen zijn ondermijning, de Rode Kruis Bloesemtocht en sluipverkeer. Vanaf 20.00 uur vindt de beeldvorming op 10 maart plaats in het gemeentehuis in Geldermalsen. Geïnteresseerden zijn welkom om bij de avond aan te sluiten.

Lees meer

Raadsvergadering 3 maart

04 maart 2020

Op 3 maart was de raadsvergadering uit de februaricyclus. In verband met de voorjaarsvakantie is deze doorgeschoven naar de eerste week van maart. Lees hier wat er is gebeurd en besloten.

Lees meer

De nieuwe griffier van raad West Betuwe

21 februari 2020

Hans van der Graaff is voorgedragen als de nieuwe griffier van de raad West Betuwe. Tijdens de raadsvergadering van 31 maart wordt hij officieel benoemd. Op 1 april gaat hij direct aan de slag als griffier binnen de gemeente West Betuwe.

Lees meer

Kennismaken met de gebiedsmakelaars

20 februari 2020

De gemeente West Betuwe heeft vijf gebiedsmakelaars. Zij vormen een belangrijke link tussen inwoners en de gemeente. Daarom wil de gemeenteraad van West Betuwe de gebiedsmakelaars en hun werk beter leren kennen. Dit deden ze op 18 februari in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen.

Lees meer

Oordeelsvorming op 11 februari

05 februari 2020

Op 11 februari zijn twee oordeelsvormende voorrondes van de raad. Hierin discussieert de raad over verschillende onderwerpen op haar agenda. Aan het eind van de avond besluiten de fracties of een raadsstuk klaar is om naar de besluitvormende raad van 3 maart door te gaan.

Lees meer