Raadvoorstellen en besluiten vanaf 01-01-2021

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

download

Exporteren naar

PDF Excel

RV2021-116 Versterking kapitaalstructuur Alliander 2 documenten

RV2021-119 Subsidieverordening Kernenbeleid West Betuwe 1 document

RV2021-120 Gebiedsmarketing West Betuwe 2 documenten

RV2021-122 Gedragscode burgemeester en wethouders 2 documenten

RV2021-123 Belastingverordeningen 14 documenten

RV2021-112 Verordening artikel 212 West Betuwe 2021 1 document

RV2021-118 Programmabegroting 2022 2 documenten

RV2021-121 Tweede bestuursrapportage 2021 2 documenten

RV2021-106 Gewijzigde vaststelling bp Est-Tuil-Haaften-Heesselt 5 documenten

RV2021-107 Vaststellen bestemmingsplan Meersteeg 13 te Geldermalsen 4 documenten

RV2021-108 Treasurystatuut West Betuwe 2021 2 documenten

RV2021-109 Algemene Verordening Kabels en Leidingen 2021 gemeente West Betuwe 1 document

RV2021-110 vaststelling verordening burgerinitiatief West Betuwe 2021 1 document

RV2021-111 Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening West Betuwe 2 documenten

RV2021-105 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Spijk, Spijkse Kweldijk 66 5 documenten

RV2021-096 Ontslag burgerleden fractie VVD 1 document

RV2021-100 ontslaan en benoemen burgerlid Dorpsbelangen 1 document

RV2021-102 Voorstel instemming raadsrapport overdracht stortplaats Avri 2 documenten

RV2021-101 Bestemmingsplan Zonnepark Beesd 7 documenten

RV2021-083 Participatieverordening en participatiebeleid 2 documenten

RV2021-084 Bestuurlijke agenda 2020 Werkzaak Rivierenland 5 documenten

RV2021-085 Vaststelling bestemmingsplan Rodenburgstraat & Laan van Crayestein Tricht 8 documenten

RV2021-086 Bestemmingsplan uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen 7 documenten

RV2021-087 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Landgoed Bloemfonteijn' 16 documenten

RV2021-088 Bestemmingsplan Van Pallandtweg 1, 9 en 10, Neerijnen 9 documenten

RV2021-089 Regionaal economisch ambitiedocument 2022 – 2025 (REA) 8 documenten

RV2021-090 Beleidsnota Erfgoed West Betuwe 10 documenten

RV2021-091 Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 2 documenten

RV2021-092 MIRT A2 Deil - Vught Bestuurlijke consultatie ontwerp voorkeursbeslissing 4 documenten

RV2021-093 Kadernota harmonisatie beweeg- en sportbeleid 2022-2026 2 documenten

RV2021-094 Kosten toezicht glasvezelproject 1 document

RV2021-095 bestemmingsplan Spijkse Kweldijk 39b - 41, Spijk 12 documenten

RV2021-076 Benoeming burgerlid CDA 1 document

RV2021-077 Eerste bestuursrapportage 2021 3 documenten

RV2021-078 Perspectiefnota 2022 2 documenten

RV2021-073 Jaarstukken 2020 inclusief meerjarenprognose MPG 2 documenten

RV2021-063 Locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend 3 documenten

RV2021-065 Detailhandelsbeleid West Betuwe 2 documenten

RV2021-066 Vaststelling bestemmingsplan Zuiderlingedijk 119 Spijkse Kweldijk ong. Spijk 5 documenten

RV2021-067 Vaststellen bestemmingsplan “Achterweg ong. Rumpt” 16 documenten

RV2021-068 Regioplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 6 documenten

RV2021-069 Harmonisatie en actualisatie Bedrijventerreinenbeleid 3 documenten

RV2021-070 Harmonisatie en actualisatie Economische Visie 3 documenten

RV2021-071 Kredietaanvraag Gemeentewerf en provinciesteunpunt Rumpt 1 document

RV2021-053 Avri Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 10 documenten

RV2021-054 GGD Gelderland-Zuid jaarrekening 2020 en begroting 2022 10 documenten

RV2021-055 ODR jaarrekening 2020 programmabegroting 2022 10 documenten

RV2021-056 RAR jaarstukken 2020 en begroting 2022 5 documenten

RV2021-057 Regio Rivierenland jaarstukken 2020 en begroting 2022 7 documenten

RV2021-058 BWB jaarstukken 2020 en begroting 2022 6 documenten

RV2021-059 VRGZ Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 5 documenten

RV2021-060 BSR jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR 4 documenten

RV2021-061 UBR Jaarstukken 2020 en begroting 2022 8 documenten

RV2021-062 Zienswijze Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Werkzaak 6 documenten

RV2021-037 Natuurbegraven 2 documenten

RV2021-038 Nota vastgoed 2021 3 documenten

RV2021-039 Adviesrecht Raad en participatieplicht onder de Omgevingswet 2 documenten

RV2021-040 Plan van Aanpak Omgevingsplan 2 documenten

RV2021-041 Definitief bod Regionale Energiestrategie 1.0 3 documenten

RV2021-042 Geluidbeleid West Betuwe 2 documenten

RV2021-043 Bestemmingsplan Boutensteinseweg te Enspijk 7 documenten

RV2021-044 Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten West Betuwe 2 documenten

RV2021-045 Vaststellen bestemmingsplan Tiel-Waardenburg 31 documenten

RV2021-046 Regionale Adaptatie Strategie en Samenwerkingsagenda 3 documenten

RV2021-049 Verkrijgen preferente aandelen Stedin 16 documenten

RV2021-064 Benoeming burgerlid GroenLinks 1 document

RV2021-031 Bestemmingsplan Welkoop 7 documenten

RV2021-032 Verordening afvoer hemel- en grondwater en rioolaanluitingverordening 1 document

RV2021-030 Bestuurlijke agenda 2020 Werkzaak Rivierenland 7 documenten

RV2021-022 Nota grondprijs en uitgiftebeleid 2021 3 documenten

RV2021-021 Vaststelling 'Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang gemeente West Betuwe 2021' 1 document

RV2021-025 Integratie PFAS in Bodemkwaliteitskaart & nota Bodembeheer 5 documenten

RV2021-026 Gescheiden inzameling luiermateriaal 5 documenten

RV2021-027 Startnotitie Participatiebeleid 2 documenten

RV2021-028 Verordening Adviesraad Variks Belang 1 document

RV2021-012 Zienswijze Kaderbrief GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 3 documenten

RV2021-010 Wensen en bedenkingen deelname Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe 4 documenten

RV2021-011 Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2021-2032 2 documenten

RV2021-013 Gewijzigde vaststelling BP partiele herziening De Plantage Zuidwest Meteren 3 documenten

RV2021-015 Onderzoek AVRI Regio Rivierenland 1 document

RV2021-009 Voorstel ontslag burgerlid 1 document

RV2021-001 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen 3 documenten

RV2021-002 Vaststellen bestemmingsplan Horecabedrijf Haarweg 9-11 Vuren 9 documenten

RV2021-003 Voorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Zijl 2 Vuren” 10 documenten

RV2021-004 Vaststellen bestemmingsplan 'Karnheuvelsestraat 1 Est en Neerijnense Mark 8 Neerijnen' 4 documenten

RV2021-005 Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 14 documenten

RV2021-006 Vaststellen definitieve tarieven OZB 2021 2 documenten

RV2021-007 Vaststellen bestemmingsplan 'Havendijk 27 Beesd' 6 documenten

RV2021-008 Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 3 documenten